Terug

Richtsnoeren ETF's en andere kwesties ICBE’s (ESMA)

De Richtsnoeren betreffende ETF's en andere kwesties in verband met icbe’s (Richtsnoeren) hebben tot doel beleggers te beschermen door handvatten aan te reiken voor de informatie die moet worden gegeven met betrekking tot indexvolgende icbe’s en icbe-ETF’s, alsmede specifieke regels die icbe’s moeten toepassen wanneer ze transacties in onderhandse ("over-thecounter" - OTC) financiële derivaten aangaan, en technieken die worden gebruikt met het oog op een goed portefeuillebeheer. Tot slot worden in deze richtsnoeren criteria gegeven waaraan financiële indexen waarin icbe’s beleggen, moeten voldoen.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De onderhavige richtsnoeren gelden voor:

  • Bevoegde autoriteiten als genoemd in artikel 97 van de icbe-richtlijn 
  • Beheerders van icbe’s 
  • Icbe's in de vorm van beleggingsmaatschappijen onder zelfbeheer

Op 18 december 2012 heeft ESMA de richtsnoeren betreffende ETF's en andere kwesties in verband met icbe’s gepubliceerd (ESMA/2012/832, de oorspronkelijke richtsnoeren). De oorspronkelijke richtsnoeren waren van toepassing met ingang van 18 februari 2013. De overgangsbepalingen van deze richtsnoeren zijn sinds 18 februari 2014 niet meer van kracht.

ESMA heeft toen de huidige versie van de richtsnoeren uitgevaardigd (ESMA/2014/937, de herziene richtsnoeren), die gewijzigde bepalingen bevat betreffende de diversifiëring van zekerheden (artikel 43, onder e), en artikel 48). 

De AFM vindt het in het bijzonder wenselijk dat de (beheerders van) icbe’s de bepalingen in onderdeel X van de richtsnoeren naleven (technieken voor goed portefeuillebeheer). Daarnaast acht de AFM het wenselijk dat andere partijen, te weten (beheerders van) beleggingsinstellingen, niet zijnde icbe’s, en (bank)beleggingsondernemingen die deze beleggingsinstellingen distribueren, kennis nemen van de inhoud van de richtsnoeren. De AFM acht het bovendien wenselijk dat alle bovengenoemde financiële ondernemingen kennis nemen van enkele aandachtspunten met betrekking tot de onderwerpen in de richtsnoeren, zoals opgenomen in de bovengenoemde toelichting.

Naast deze mededeling heeft de AFM een separaat document opgesteld waarin zij een aantal aandachtspunten heeft opgenomen met betrekking tot de richtsnoeren. Deze aandachtspunten hebben in het bijzonder betrekking op onderdeel X van de richtsnoeren (technieken voor goed portefeuillebeheer). Het document is hier te vinden op de website van de AFM.

Toezicht AFM 

De AFM past deze richtsnoeren toe bij haar toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht.

Op welke datum treden de richtsnoeren in werking?

Artikel 43, onder e), en artikel 48 van de herziene richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 1 oktober 2014.

In de artikelen 70 en 71 worden overgangsbepalingen beschreven voor artikel 43, onder e), en artikel 48 van de herziene richtsnoeren. Dit betekent dat icbe’s die reeds voor de publicatie van de herziene richtsnoeren bestaan twaalf maanden hebben om te voldoen aan artikel 43, onder e), en artikel 48 van de herziene richtsnoeren. Op de bepalingen vervat in artikel 43, onder e), en artikel 48 van de herziene richtsnoeren zijn vanaf 1 oktober 2014 de in artikel 7 beschreven rapportage-eisen van toepassing. 

Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop dat de bepalingen van de oorspronkelijke richtsnoeren die niet werden gewijzigd door de herziene richtsnoeren, van toepassing blijven met ingang van 18 februari 2013 (respectievelijk 18 februari 2014 indien vallend onder een van de overgangsbepalingen).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen