Terug

Richtsnoeren beoordeling kennis en bekwaamheid (ESMA)

Op 22 maart 2016 heeft ESMA richtsnoeren gepubliceerd voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid van medewerkers.

Wat houden de richtsnoeren in?

In de richtsnoeren voor de beoordeling van de kennis en bekwaamheid heeft ESMA de norm voor de vakbekwaamheid van personeel dat cliënten adviseert of informeert uit MiFID II nader uitgewerkt. Naast algemene normen bevatten deze richtsnoeren criteria voor de kennis en bekwaamheid van personeel dat klanten informeert en adviseert, en organisatorische eisen voor beleggingsondernemingen.

In de algemene normen is onder meer opgenomen dat beleggingsondernemingen ervoor zorgen dat het personeel met klantcontact beschikt over de nodige kennis en bekwaamheid om aan de geldende wet- en regelgevingseisen en normen voor bedrijfsethiek te voldoen. Ook staat hierin dat het personeel op de hoogte moet zijn van de interne gedragsregels en procedures van de onderneming.

De nodige kennis en bekwaamheid voor het personeel is in de richtsnoeren nader uitgewerkt. Zowel voor het personeel dat informeert als voor het personeel dat adviseert is een afzonderlijke lijst met criteria opgesteld. In beide lijsten is bijvoorbeeld opgenomen dat ze over de nodige kennis en bekwaamheid beschikken om:

 1. de belangrijkste kenmerken, risico’s en aspecten te begrijpen van de beleggingsproducten die de onderneming aanbiedt
 2. het totaalbedrag van de kosten en lasten te begrijpen die door de cliënt moeten worden gemaakt voor transacties in een beleggingsproduct
 3. te begrijpen hoe financiële markten werken en hoe deze de waarde en de prijsstelling van beleggingsproducten beïnvloeden.

De organisatorische eisen bevatten normen voor het beoordelen, onderhouden en bijhouden van kennis en bekwaamheid. Beleggingsondernemingen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat:

 1. zij jaarlijks de behoefte aan ontwikkeling en ervaring bij het personeel bepalen
 2. het personeel dat niet over de nodige kennis en bekwaamheid beschikt de functie niet zelfstandig uitoefent, maar onder toezicht werkt
 3. de kennis en bekwaamheid onderdeel uitmaakt van de beoordeling van het personeel.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De AFM zal de richtsnoeren toepassen in haar toezicht.

In verband hiermee zijn de AFM en Stichting DSI in gesprek over een samenwerking. We hebben de intentie om afspraken te maken over de borging van de kennis en bekwaamheid en deze vast te leggen in een convenant. Het primaire doel van deze samenwerking is om richting te geven aan de marktpartijen over een manier waarop zij kunnen voldoen aan de richtsnoeren en het naleven ervan te vergemakkelijken. Zodra het convenant is ondertekend, zullen we de markt hierover informeren via de website en onze nieuwsbrief.

Deze samenwerking is in lijn met het door het ministerie van Financiën geconsulteerde Besluit implementatie MiFID II. Hierin staat namelijk dat de beleggingsondernemingen en de AFM gebruik kunnen maken van standaardinstituten als Stichting DSI.

Op welke ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn van toepassing op:

 • beleggingsondernemingen
 • beleggingsondernemingen die gestructureerde deposito’s verkopen of daarover adviseren
 • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verlenen
 • kredietinstellingen die adviseren of informeren over gestructureerde deposito’s
 • beheerders van een beleggingsinstelling of ICBE die op grond van 2:67a Wft of op grond van 2:69c Wft beleggingsdiensten of nevendiensten mogen verlenen.

Op welke datum treden de richtsnoeren in werking?

De richtsnoeren gelden per 3 januari 2018.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen