Terug

Richtsnoeren beloningsbeleid en beloningspraktijken MiFID (ESMA)

Deze richtsnoeren zijn op 1 december 2013 in werking getreden en hebben als doel het waarborgen van een consequente en verbeterde tenuitvoerlegging van de bestaande MiFID vereisten inzake belangenconflicten en ondernemingsgedrag op het gebied van beloning. Enerzijds dienen beloningsbeleid en beloningspraktijken naleving van de in artikel 13, lid 3, en artikel 18 van MiFID beschreven vereisten inzake belangenconflicten te garanderen; anderzijds dienen zij tevens naleving van de in artikel 19 van MiFID beschreven gedragsvoorschriften te garanderen.

Hoe past de AFM de richtsnoeren toe in haar toezicht?

De AFM past deze richtsnoeren toe bij de controle op de naleving van Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht, in het bijzonder het Besluit beheerst beloningsbeleid Wft. Hierbij hanteert de AFM als uitgangspunt dat financiële ondernemingen die voldoen aan voornoemde Nederlandse wettelijke regels voor beheerst beloningsbeleid en het gepubliceerd beleid hierover, ook voldoen aan de ESMA-richtsnoeren.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn van toepassing op:

  • beleggingsondernemingen
  • kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten
  • icbe-beheermaatschappijen wanneer deze de beleggingsdiensten verrichten in de vorm van individueel vermogensbeheer of beleggingsadvies (Artikel 6, lid 3, onder a) en b), van de icbe-richtlijn).

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen