Terug

Richtsnoeren centrale begrippen AIFMD (ESMA)

Deze richtsnoeren gelden sinds 13 oktober 2013 en hebben ten doel een gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing te verzekeren van de begrippen die deel uitmaken van de definitie van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) in artikel 4, lid 1, onder a), van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD), door elk van deze begrippen toe te lichten.

De AFM past deze richtsnoeren toe bij haar toezicht op de naleving van de relevante gedragsregels uit Deel 4 van de Wet op het financieel toezicht.

Op welke financiële ondernemingen zijn de richtsnoeren van toepassing?

De onderhavige richtsnoeren gelden voor beheerders van abi’s. Dit betreft ofwel een externe beheerder ofwel, indien de rechtsvorm van de abi intern beheer toestaat en het besturend orgaan van de abi ervoor kiest geen externe abi-beheerder aan te stellen, de abi zelf.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen