Terug

Richtsnoeren voor samenwerking tussen nationale toezichthouders bij bestrijding van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering

De Europese bankautoriteit (EBA) heeft ‘AML/CFT-colleges’ richtsnoeren opgesteld. Deze richtsnoeren zien op het verder bevorderen van Europese samenwerking tussen de nationale toezichthouders op het gebied van de bestrijding van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering. De richtsnoeren gelden vanaf 10 januari 2020.

De AFM houdt (onder meer) toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De financiële ondernemingen die onder ons toezicht vallen zijn:

  • beleggingsondernemingen
  • (beheerders van) beleggingsinstellingen
  • (beheerders van) icbe's
  • financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen in levensverzekeringen

Wat houden de richtsnoeren in?

De richtsnoeren vormen een kader voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Europese anti-witwastoezichthouders op financiële ondernemingen door middel van bilaterale overeenkomsten of de zogenaamde toezichtcolleges voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zij voorzien in de oprichting en werking van deze AML/CFT-colleges.

Past de AFM de richtsnoeren toe in het toezicht?

De kern van de richtsnoeren ziet op de volgende werkzaamheden door de AFM:

  • Het in kaart brengen van de toezichtpopulatie om te bepalen voor welke financiële ondernemingen AML/CFT toezichtcolleges opgericht moeten worden. 
  • Het oprichten en coördineren van toezichtcolleges voor deze financiële ondernemingen. 
  • Het deelnemen aan door andere EU-witwastoezichthouders opgerichte toezichtcolleges, omdat bijkantoren en/of dochterondernemingen actief zijn in Nederland.

Het anti-witwastoezicht is al jarenlang een toezichtprioriteit van de AFM. Daarom streeft de AFM ernaar om voor het einde van de overgangsperiode te voldoen aan de richtsnoeren. Deze periode loopt op 10 januari 2022 af.

Op wie zijn de richtsnoeren van toepassing?

De richtsnoeren zijn primair van toepassing op de Wwft-toezichthouders op de financiële sector, DNB en de AFM. Wanneer financiële ondernemingen aan de richtsnoeren voldoen, kan voor deze ondernemingen een AML/CFT toezichtcollege worden opgericht. De AFM zal te zijner tijd meer informatie publiceren over de AML/CFT toezichtcolleges.

Vragen?

Voor meer informatie, neem contact op met: ondernemersloket@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen