Terug

Duurzaamheid

De transitie naar een duurzame samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. De AFM hecht belang aan deze transitie en moedigt financiële instellingen aan hun belangrijke rol hierin te vervullen. Financiële instellingen mobiliseren kapitaal voor duurzame investeringen door overheden, ondernemingen en huishoudens en dragen bij aan het verduurzamen van bedrijven door te sturen op duurzaamheidsaspecten in de bedrijfsvoering.

De missie van de AFM raakt op verschillende manieren aan de duurzaamheidstransitie en vanuit deze missie geeft de AFM invulling aan haar eigen rol hierin. De beschikbaarheid en kwaliteit van informatie in de gehele keten blijft daarbij één van de belangrijkste aandachtspunten van de AFM. Dit geldt voor prospectussen en geïntegreerde verslaggeving tot transparantie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s in beleggingsportefeuilles en diens effecten op duurzaamheidsfactoren.

Position paper: AFM en duurzaamheid

Het position paper ‘AFM en duurzaamheid’ beschrijft op hoofdlijnen wat de AFM verwacht van marktpartijen op het gebied van duurzaamheid en hoe de AFM het toezicht hierop wil vormgeven. In de markt voor duurzame financiering is sprake van informatieproblemen en mede daarom komen vraag en aanbod onvoldoende bij elkaar. Hier vloeien ook diverse toezichtrisico’s uit voort. Op basis van deze risico’s licht de AFM in het paper haar verwachtingen van de markt toe.

AFM en duurzaamheid infographic 

Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken

Kapitaalmarkten

Ook op de kapitaalmarkten wordt het belang van duurzaamheid steeds nadrukkelijker zichtbaar.

Obligatiemarkt

De duurzame obligatiemarkt groeit hard in Europa. In Nederland verdubbelde deze markt zelfs in omvang in 2019. In het rapport ‘Sustainable Bonds in the Netherlands’ onderschrijft de AFM het belang van deze positieve ontwikkeling voor de transitie naar een duurzame economie. De AFM wijst daarbij op het belang van transparantie in prospectussen, rapportage van relevante non-financiële informatie en standaardisatie.

Benchmarkbeheerders

Benchmarkbeheerders zijn volgens de Benchmarkverordening met ingang van 30 april 2020 verplicht te rapporteren hoe duurzaamheid (in de vorm van zogeheten ESG-factoren) wordt weerspiegeld in hun methodologie en hun benchmarkstatements. Europees toezichthouder ESMA onderkent dat beheerders hierbij moeilijkheden ondervinden zolang de gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie nog niet van kracht zijn. ESMA roept nationale toezichthouders op om toezicht op en handhaving van naleving van de ESG-informatievereisten geen prioriteit te geven zolang de gedelegeerde handelingen niet van kracht zijn. De AFM geeft gehoor aan deze oproep.

Verslaggeving

De AFM maakt zich hard voor goede geïntegreerde verslaggeving waarbij ook expliciet aandacht is voor transparante duurzaamheidsverslaggeving.  

Beleggers hebben in toenemende mate behoefte aan informatie over meer dan alleen de financiële prestaties van ondernemingen. Ook daarom geven steeds meer ondernemingen – al dan niet verplicht – in hun jaarverslagen niet alleen inzicht in de winst- en verliescijfers, maar bijvoorbeeld ook in hun duurzaamheidsbeleid. Daarmee wordt toezicht op een zorgvuldige toepassing van duurzaamheidsprincipes in de financiële sector steeds belangrijker.

Verkenning AEX en AMX

Lange termijn waardecreatie staat centraler in de verslaggeving van de AEX en AMX-beursgenoteerde ondernemingen, zo blijkt uit een verkenning van de AFM. Dit is positief, maar het moet specifieker en met meer diepgang.

Beleidsuitingen

De AFM maakt regelmatig gebruik van consultaties en beleidsuitingen om haar invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving, zo ook op het gebied van duurzaamheid.

  • AFM pleit voor internationale standaard voor niet-financiële informatie in verslaggeving van grote OOB’s
  • AFM en AMF pleiten voor meer transparantie in prospectus voor groene obligaties.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen