Terug

Dienstverleningsdocument

Financiële dienstverleners zijn verplicht om een standaard dienstverleningsdocument (DVD) aan de consument te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen.

Het DVD is met deze standaardisering niet langer vormvrij, maar heeft een vast format. Het gestandaardiseerde DVD is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Met deze DVD’s kunnen consumenten nu diensten en kosten eenvoudig vergelijken.

DVD verplichting

Of de verplichting om een DVD beschikbaar te stellen geldt voor uw onderneming, hangt van een aantal zaken af. Gebruik onderstaande schema's om te bepalen of u een verplichting heeft.

DVD-generator

De AFM heeft een DVD-generator beschikbaar gesteld, waarmee een DVD kan worden gegenereerd dat voldoet aan de vormvereisten.

Een aantal voorbeelden van dienstverleningsdocumenten:

DVD - Voorbeeld hypotheekvraag 
DVD - Voorbeeld pensioenvraag werkgever
DVD - Voorbeeld risico's afdekken
DVD - Voorbeeld vermogensopbouw

Handleiding voor het aanmaken van een DVD

Voor het aanmaken van een DVD met de generator kunt u de Handleiding DVD-generator gebruiken. Deze handleiding geeft antwoord op vragen over de diverse stappen die in de generator worden doorlopen.

Handvatten voor een vindbaar DVD

Sinds 1 juli 2013 bent u verplicht om het DVD niet alleen aan de klant te verstrekken, maar ook op uw website beschikbaar te stellen. Het DVD is een belangrijk document voor consumenten in de oriëntatiefase. Het is daarom belangrijk dat consumenten het DVD goed kunnen vinden op uw website. De AFM roept financiële dienstverleners op om het DVD goed vindbaar op hun website te plaatsen. De AFM heeft voorbeelden opgesteld die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Voorlichtingsmateriaal over DVD voor consumenten

De AFM heeft voor consumenten een korte voorlichtingsfilm gemaakt over het DVD. Ook hebben wij een leeswijzer gemaakt die consumenten kunnen gebruiken. U kunt deze informatie gebruiken als u aan uw klant uw DVD verstrekt.

Totstandkoming van het DVD

In het licht van het provisieverbod heeft de minister van Financiën besloten het dienstverleningsdocument te standaardiseren om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. De AFM heeft de bevoegdheid gekregen dit uit te werken en heeft een standaard DVD ontwikkeld voor de producten die sinds 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen. Het DVD is verplicht sinds 1 juli 2013.

Gezien het belang van het DVD heeft de AFM ervoor gekozen de markt twee keer inspraak te bieden door middel van een marktbrede consultatie.

Eerste consultatie

De eerste consultatie duurde drie weken en heeft plaats gevonden tussen 11 januari 2013 en 1 februari 2013 Hierin heeft de AFM in samenspraak met de markt gewerkt aan de uitwerking van het standaard DVD en heeft de voorstellen van deze uitwerking aan de markt voorgelegd. Op deze marktconsultatie zijn ruim 60 reacties gekomen. Deze reacties hebben tot een aantal wijzigingen in het voorstel voor het DVD geleid. De wijzigingen zijn in nader overleg met een aantal marktpartijen tot stand gekomen.

In het document Terugkoppeling consultatie standaard DVD staan de wijzigingen die de AFM heeft doorgevoerd naar aanleiding van de consultatiereacties en de overwegingen die we daarbij hebben gemaakt.

Tweede consultatie

De tweede consultatie duurde vier weken en heeft plaatsgevonden tussen 13 mei en 7 juni 2013. Hierin consulteerde de AFM de nadere regels die ze voornemens is te stellen aan het nieuwe, standaard DVD. Deze regels hebben betrekking op de vorm, inhoud en manier van verstrekken van het DVD. Op deze consultatie heeft de AFM 5 reacties gekregen. De AFM geeft dan ook geen generieke terugkoppeling, maar neemt direct contact op met de partijen die hebben gereageerd.

Reageren niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om te reageren op de voorstellen van de uitwerking van het standaard DVD en de uitwerking van de nadere regels.

Input van experts op DVD

Het DVD is met externe expertise tot stand gekomen, ook ten aanzien van de teksten die getoond worden op het DVD. Daarnaast heeft consumentenonderzoek naar de begrijpelijkheid en het verwachte nut geen aanleiding gegeven om te twijfelen aan de begrijpelijkheid van het DVD. Er worden dan ook geen significante wijzigingen meer doorgevoerd. Wel worden de gemaakte opmerkingen bewaard en in overweging genomen bij een eventuele evaluatie van het DVD.

Meer informatie over de achtergronden en de consultatie

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen