Terug

Meldplicht bij beoogde benoeming accountant

Organisaties van openbaar belang (OOB’s) moeten de AFM melden aan welke accountant of accountantsorganisatie zij beogen een opdracht te verlenen tot het controleren van de jaarrekening. Daarbij moet eveneens worden aangegeven door welk orgaan de accountant(sorganisatie) zal worden benoemd (de algemene vergadering van aandeelhouders of een ander orgaan).

Deze melding moet plaatsvinden voordat de opdracht wordt verleend aan de desbetreffende accountant of accountantsorganisatie. Ook herbenoemingen moeten gemeld worden.

Voor wie geldt de meldplicht?

Deze meldplicht geldt voor alle organisaties van openbaar belang (OOB’s):

  • in Nederland gevestigde ondernemingen naar Nederlands recht waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in de Europese Economische Ruimte (EER)
  • banken en centrale kredietinstellingen met zetel in Nederland en een vergunning van DNB
  • herverzekeraars, levensverzekeraars of schadeverzekeraars met zetel in Nederland en een vergunning van DNB.

   

Wat moeten OOB’s melden?

De melding moet onderstaande gegevens bevatten:

  • de contactgegevens van de persoon die de melding doet
  • de gegevens ter identificatie van de onderneming
  • de statutaire naam van de accountantsorganisatie en voor zover bekend de naam van de accountant die de OOB beoogt voor het uitvoeren van de controle van de jaarrekening
  • de datum waarop de opdrachtverlening wordt beoogd (veelal de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders of anders de datum van de vergadering van de raad van commissarissen of van het bestuur indien zij de opdracht verlenen)
  • het boekjaar of de boekjaren waarvoor de accountantsorganisatie zal worden benoemd.

Hoe moeten OOB’s melden?

Vul het formulier online in en stuur deze als bijlage per e-mail naar auditor.appointment@afm.nl

Tussentijdse intrekking of beëindiging opdracht

Als een onderneming of de accountant de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van een wettelijke controle over een bepaald boekjaar tussentijds intrekt of beëindigt, dan moet de onderneming dit ook onverwijld melden aan de AFM.

Een tussentijdse intrekking of beëindiging van de controleopdracht inclusief een afdoende motivering kan per e-mail of brief aan de AFM worden gemeld. 

E-mail

wta@afm.nl

Postadres

Autoriteit Financiële Markten,
T.a.v. Afdeling Toezicht accountantsorganisaties
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen