Terug

Reactie op voorstel nieuwe pensioenwet: zorg voor passende aansluiting bij deelnemers

Nieuws

oudere-man-met-papier-en-pen400x200

Bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet het belang van deelnemers om te beschikken over een goede oudedagsvoorziening voorop staan. De nieuwe regeling moet aansluiten bij de risico’s die deelnemers kunnen en willen dragen. Pensioenuitvoerders moeten hen daarover duidelijk informeren en goed bij begeleiden. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in haar reactie op de consultatie van de Wet toekomst pensioenen.

Het wetsvoorstel is de uitwerking van het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners. Het beoogt pensioenen transparanter en persoonlijker te maken. Daarmee sluit het nieuwe pensioen ook beter aan op maatschappelijke ontwikkelingen en op de arbeidsmarkt. De AFM steunt het wetsvoorstel, maar vraagt in haar consultatiereactie aandacht voor een aantal punten.

Extra bescherming van deelnemers nodig

In het nieuwe stelsel zijn pensioenuitkomsten variabeler en dragen deelnemers meer risico. De AFM vindt dat deelnemers extra bescherming moeten krijgen. Die kan er onder andere uit bestaan dat de kenmerken en risicopreferenties van deelnemers(groepen) en effecten van keuzes voor deelnemers(groepen) inzichtelijk worden gemaakt door pensioenuitvoerders. Ook moeten deze worden meegenomen in de besluitvorming. De AFM vindt het belangrijk dat in het wetsvoorstel aandacht uitgaat naar de aansluiting van de regeling bij de deelnemerspopulatie.

Uitlegbaarheid moet gedefinieerd en wettelijk gewaarborgd worden

De begrippen uitlegbaar en uitlegbaarheid worden meerdere keren aangehaald in het Pensioenakkoord. Het wordt gezien als een belangrijk onderdeel voor het vertrouwen van deelnemers in het pensioenstelsel. Ook in de Memorie van Toelichting wordt er meermaals aan gerefereerd. De AFM vindt het vanuit het oogpunt van deelnemersbescherming noodzakelijk dat uitlegbaarheid gedefinieerd wordt en dat er wettelijke waarborgen komen dat de pensioenregeling daadwerkelijk uitlegbaar is.

Belang van informeren tijdens en na de transitie

Gedurende de transitieperiode zullen pensioenuitvoerders keuzes maken die belangrijke gevolgen hebben voor deelnemers. Het is belangrijk dat de deelnemers correct, tijdig, duidelijk en evenwichtig worden geïnformeerd over de consequenties van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit betekent onder meer dat pensioenuitvoerders aan elke deelnemer individueel (cijfermatig) uitleggen wat dit voor hem betekent. Niet alleen aan de hand van de drie scenario’s, maar ook hoe hun opgebouwde aanspraken in het huidige stelsel worden omgezet naar het voor hen gereserveerde vermogen in het nieuwe stelsel. De AFM stelt voor om dit expliciet in de Memorie van Toelichting op het nieuwe wetsartikel te benoemen. Ook benadrukt zij dat het belangrijk is dat de datakwaliteit van pensioenadministraties vóór de transitie op orde is, zodat de omzetting correct verloopt.

Effecten fluctuerende pensioenuitkering onderzoeken

In het nieuwe stelsel zullen pensioenen meer in waarde fluctueren dan nu. Op dit moment is er weinig bekend over het effect daarvan. De AFM vindt het belangrijk dat de pensioensector gezamenlijk onderzoek doet naar de gevolgen van deze schommelingen, met name in de uitkeringsfase.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel