Terug

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

Nieuws

Man met geld achter zijn rug400x200

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. Een aanpassing van de leidraad was nodig in verband met nieuwe regelgeving, zoals de instelling van het Ultimate Benificial Owners (UBO-)register. Daarnaast was er bij ondernemingen behoefte aan meer toelichting.

Met de nieuwe leidraad geeft de AFM nadere richting aan hoe ondernemingen invulling kunnen geven aan bepaalde open normen van de Wwft. In onze gesprekken met ondernemingen en naar aanleiding van opmerkingen bij de Wwft- en Sw-vragenlijsten, bleek dat hier behoefte aan was. In de nieuwe leidraad behandelen wij vragen als:

  • Aan welke eisen moeten een Wwft-risicobeoordeling en beleid voldoen?
  • In hoeverre moeten ondernemingen onderzoek doen naar de UBO bij beursvennootschappen?
  • Wat verstaat de AFM onder een risicogebaseerde voortdurende controle op cliënten en verrichte transacties?
  • Wanneer is er sprake van een opleiding als bedoeld in de Wwft?
  • Welke Sanctielijsten moeten ondernemingen controleren en hoe vaak?

UBO-register

Belangrijk in het kader van de naleving van de Wwft is het register waarin is opgenomen wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van een onderneming of instelling, het UBO-register. Het register maakt transparant welke personen het binnen een onderneming voor het zeggen hebben. Het register is op 27 september 2020 in werking getreden. Hiermee beoogt de overheid witwassen beter te kunnen bestrijden. In de leidraad wordt toegelicht wat het UBO-register is en wat de verplichtingen zijn voor Wwft-instellingen.

De AFM verwacht dat ondernemingen de aangepaste leidraad bestuderen en toepassen in hun dagelijkse praktijk.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel