Terug

AFM trekt lessen uit extern rapport over toetsing van rentederivatendienstverlening door banken

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

  • Samenloop van een aantal oorzaken leidde tot tekortkomingen in de toetsingen door AFM van de herbeoordelingen van rentederivaten door banken.

  • Diverse verbetermaatregelen ingezet mede op basis van leerpunten van rapport.

  • Verbetermaatregelen sluiten aan bij ingezette strategie van de AFM om het toezicht te versterken en te vernieuwen.

onderzoekDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) erkent de uitkomsten van het rapport dat extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal (A&M) heeft opgesteld over de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Uit het onderzoek blijkt dat de samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot tekortkomingen, waarbij met name de toenemende complexiteit van het dossier niet tijdig is onderkend. Hierdoor heeft de AFM haar toetsingsrol niet effectief genoeg uitgeoefend. De AFM betreurt dit. Op basis van de leerpunten uit het onderzoek voert de AFM verbeteringen door. Deze sluiten aan bij de veranderingen die al zijn ingezet in het kader van de strategie van de AFM die is gericht op het versterken en vernieuwen van het toezicht.

In december 2015 constateerde de AFM dat herbeoordelingen van rentederivatendossiers bij de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten. Daarbij bleek ook sprake van tekortkomingen bij de toetsingen door de AFM van deze herbeoordelingen. Na de constatering van de tekortkomingen in december 2015 heeft de AFM direct een aantal maatregelen getroffen om verbeteringen door te voeren in het rentederivatenproject. Daarnaast gaf de raad van toezicht van de AFM opdracht aan extern onderzoeksbureau Alvarez & Marsal om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar het ontstaan van de tekortkomingen in de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken.

Conclusies en leerpunten rapport

Alvarez & Marsal concludeert dat de samenloop van een aantal oorzaken heeft geleid tot de tekortkomingen in de toetsingen door de AFM van de herbeoordeling van rentederivaten door banken. Deze oorzaken zijn: de complexiteit van het dossier, de bemensing van het project, de projectgovernance, de kwaliteitsbewaking en de communicatie binnen het project.

Naast deze oorzaken beschrijft het rapport een aantal leerpunten. Deze hebben betrekking op het structureler monitoren van de risico’s van het project, meer aandacht voor het aansluiten van de bemensing bij de complexiteit van het project, striktere projectgovernance, betere kwaliteitsbewaking en het verbeteren van de wijze van escalatie en onderlinge communicatie zodat signalen sneller worden opgepakt.

Samenloop van oorzaken is niet structureel

Naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen in december 2015 heeft de Interne Audit Dienst van de AFM een analyse gemaakt van andere lopende projecten. Alvarez & Marsal komt op basis daarvan tot de conclusie dat geen van de projecten dezelfde combinatie van risicofactoren heeft als het rentederivatenproject en dat hen niet is gebleken dat de samenloop van oorzaken, zoals in het rentederivatenproject binnen de AFM structureel van aard is.

Paul Rosenmöller, voorzitter raad van toezicht AFM: “Het rapport van onderzoeksbureau A&M is een duidelijk rapport dat ons inzicht biedt in de oorzaken van de tekortkomingen. Deze tekortkomingen zijn het ieder voor zich waard om in de toekomst te voorkomen. We zijn er van overtuigd dat het bestuur van de AFM hiervoor de juiste stappen neemt om zo het toezicht verder te versterken en verbeteren. De raad van toezicht steunt het bestuur van de AFM hier dan ook in.”

“We omarmen de uitkomsten van het onderzoek door A&M, dat belangrijke inzichten heeft opgeleverd en waarmee we aan de slag zijn gegaan"

Maatregelen naar aanleiding van onderzoeksrapport

Op grond van leerpunten uit het onderzoek neemt de AFM verbetermaatregelen. Een aantal hiervan is al doorgevoerd dan wel gestart als onderdeel van onze strategie, zoals het centraal beleggen van de kwaliteitsbewaking van het toezicht, het AFM breed invoeren van een lijnorganisatie en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap van managers en medewerkers. Naar aanleiding van het rapport zal het risicoprofiel van projecten ieder kwartaal – en frequenter als zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen voordoen – worden gemonitord. De voortgang van dossiers met een hoog risico bespreken we elk kwartaal in het bestuur.

Merel van Vroonhoven, voorzitter bestuur AFM: “We omarmen de uitkomsten van het onderzoek door A&M, dat belangrijke inzichten heeft opgeleverd en waarmee we aan de slag zijn gegaan. Het doorvoeren van verbetermaatregelen uit het rapport integreren we met de uitvoering van onze al ingezette strategie die is gericht op het versterken en het vernieuwen van het toezicht. Bovendien zullen we als bestuur nog nadrukkelijker een cultuur van inhoudelijk debat, samenwerking en leren van elkaar uitdragen en stimuleren.”

Strategie van versterken en vernieuwen toezicht

De strategie die de AFM heeft ingezet, richt zich op het vergroten van de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de interne organisatie en op het versterken en het vernieuwen van het toezicht door te investeren in technologie en methodiek. Dat heeft sinds eind 2014 geleid tot een aantal verbeteringen in de wijze waarop de AFM haar toezicht organiseert. Het versterken van de besturing en het inrichten van een lijnorganisatie, waarbij medewerkers aan één leidinggevende rapporteren, creëert meer helderheid over de rollen en verantwoordelijkheden.

De verbetermaatregelen die de AFM nu doorvoert sluiten aan bij de ingezette veranderingen in het kader van deze strategie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel