Terug

AFM consulteert wijzigingen Nrgfo Wft over vermogensscheiding

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

vragen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is van plan wijzigingen aan te brengen in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo) als het gaat om vermogensscheiding. Graag consulteert de AFM marktpartijen hierover. De consultatie loopt tot uiterlijk 7 maart (was 29 februari).

De reden voor de voorgestelde wijzigingen is dat de AFM vindt dat de bewaring van financiële instrumenten conform de Wet giraal effectenverkeer (Wge) een betere juridische bescherming biedt dan bewaring via een beleggersgiro. 

Betere bescherming

Naar aanleiding van nieuwe Europese regels en nationale ontwikkelingen heeft de AFM onderzoek gedaan naar vermogensscheiding door middel van beleggersgiro’s. Op basis van dit onderzoek stelt de AFM zich op het standpunt dat bewaring conform de Wge een toekomstbestendigere manier van vermogensscheiding is dan bewaring via een beleggersgiro. De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat de Wge voor klanten een betere juridische bescherming biedt zonder de functionaliteiten te verliezen die een beleggersgiro heeft.

Redelijke termijn

De AFM is zichervan bewust dat deze wijziging impactvol is, mede op basis van gesprekken die met marktpartijen zijn gevoerd. Daarom wil zij deze wijziging pas na een overgangsfase invoeren. De AFM verzoekt partijen die gebruikmaken van een beleggersgiro aan haar kenbaar te maken wat volgens hen een redelijke termijn is waarbinnen zij de beleggersgiro buiten werking kunnen stellen. Voor nieuwe partijen wil de AFM de beleggersgiro per 1 juli 2016 afschaffen. 

Gevolgen voor vermogensscheiding

De AFM is voornemens om de volgende wijzigingen aan te brengen in de Nrgfo:

  1. De beleggersgiro niet langer tot de mogelijkheden te laten behoren om aan de eisen van vermogensscheiding te voldoen. Artikel 7:17 Nrgfo zal hiermee op termijn geheel komen te vervallen.

  2. Op grond van de Nrgfo hebben momenteel alleen beleggingsondernemingen met een bankvergunning de mogelijkheid om vermogensscheiding te realiseren conform de Wge. Aan de Nrgfo wil de AFM een nieuw artikel toevoegen (artikel 7:17a), zodat ook beleggingsondernemingen zonder bankvergunning de mogelijkheid hebben om vermogensscheiding te realiseren conform de Wge.

Reacties

De consultatie staat open sinds 2 februari en is verlengd tot en met 7 maart (was 29 februari). De AFM ontvangt graag uw onderbouwde reactie uiterlijk maandag 7 maart 2016. U kunt uw reactie per e-mail sturen aan nrgfo@afm.nl

Daarnaast vraagt de AFM specifiek om uw reactie ten aanzien van de volgende punten.

1. Bescherming van buitenlandse financiële instrumenten

Tijdens haar onderzoek heeft de AFM informatie opgevraagd en diverse gesprekken gevoerd met marktpartijen en experts. Onder meer is gesproken over de waarborgen van vermogensscheiding in een internationaal kader. Hier heeft de AFM een beperkt aantal wisselende geluiden gehoord. Zo is er onduidelijkheid over de mate van bescherming ingeval van faillissement van een Nederlandse beleggingsonderneming die buitenlandse financiële instrumenten Wge-conform bewaart. Deze kwestie speelt met name wanneer Wge-conform bewaarde financiële instrumenten worden aangehouden op een rekening bij een instelling buiten de Europese lidstaten en de Angelsaksische wereld. Door een gebrek aan praktijkervaring heeft de AFM hier geen volledig beeld over kunnen vormen. Daarom hoort de AFM graag hoe hierover wordt gedacht en legt zij de navolgende vragen voor.

  • Geeft de door de Wge aangebrachte juridische scheiding tussen het vermogen van de Nederlandse beleggingsonderneming en dat van haar klanten voldoende waarborgen wanneer een Nederlandse beleggingsonderneming buitenlandse financiële instrumenten aanhoudt bij een buitenlandse instelling?

  • Welke maatregelen die een beleggingsonderneming kan nemen, zijn hierop van invloed?

2. Bewaring via een bewaarbedrijf

Tijdens het onderzoek is met marktpartijen en experts ook gesproken over de gevolgen van de voorgestelde wijzigingen voor bewaring via een bewaarbedrijf (als bedoeld in artikel 7:18 Nrgfo). Een bewaarbedrijf is een aan de bankbeleggingsonderneming verbonden entiteit, die het juridisch eigendom houdt van de financiële instrumenten die het voor zijn klanten bewaart. In een eerder stadium heeft de AFM haar voorkeur uitgesproken voor Wge-conforme bewaring boven bewaring via een bewaarbedrijf, maar heeft toen niet besloten bewaarbedrijven uit te faseren. De conclusies van het onderzoek naar beleggersgiro’s zijn ook van toepassing op bewaring via een bewaarbedrijf. Om die reden is het denkbaar dat bewaring via een bewaarbedrijf in de toekomst ook niet meer wordt toegestaan als middel van vermogensscheiding. Graag verneemt de AFM van de markt hoe hierover wordt gedacht.

3. Vermogensscheiding van gelden bij beleggingsondernemingen zonder bankvergunning

Financiële instrumenten die een beleggingsonderneming voor haar klanten aanhoudt, zijn op grond van de Wge gescheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming. Er is in Nederland geen wet die een soortgelijke juridische scheiding voor gelden van klanten regelt. Gelden van klanten dienen echter ook voldoende te worden beschermd. In Nederland bepaalt de Nrgfo dat deze bescherming door een beleggingsonderneming die geen bank is, kan worden gewaarborgd door de gelden van haar klanten op de in deze regeling voorgeschreven wijze te scheiden van het vermogen van de beleggingsonderneming. Een al gebruikelijke wijze in de Nrgfo voor het aanhouden van gelden, is dat klanten hun geldrekening aanhouden bij een bank. Dit is op individuele basis, maar kan mogelijk ook op collectieve basis.

De AFM heeft daarnaast voor alleen het aanhouden van niet-opvorderbare gelden, de optie onderzocht van een onafhankelijke stichting gelden. Deze optie is echter vanwege prudentiële bezwaren komen te vervallen. De AFM nodigt de markt uit na te denken over deze en andere mogelijke oplossingen voor het scheiden van gelden van klanten bij een beleggingsonderneming zonder bankvergunning.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel