Terug

AFM benadrukt belang van niet-financiële informatie in twee consultatiereacties

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handje

Woensdag 6 april j.l. is de consultatieperiode voor herziening van de Corporate Governance Code afgerond. Ook de AFM heeft een reactie gegeven.

De AFM heeft in haar reactie aandacht gevraagd voor een viertal punten:

  • De AFM onderschrijft de focus op lange termijn waardecreatie; beursgenoteerde bedrijven dienen in hun verslaggeving aan te geven op welke wijze zij de belangen van alle stakeholders meewegen. Daarbij is hoogwaardige niet-financiële informatie essentieel.
  • De AFM onderschrijft het uitgangspunt dat iedere beursgenoteerde vennootschap over een interne auditfunctie zou moeten beschikken. 
  • De AFM pleit voor rechtstreekse rapportage van de externe accountant aan de auditcommissie, zonder onnodige vertraging. Dit stelt de auditcommissie beter in staat de kwaliteit van de externe accountant te beoordelen.
  • Voor alle normen geldt dat ze effect sorteren, wanneer ze deel uitmaken van de cultuur van een onderneming. Aandacht voor cultuur verdient blijvend alle aandacht.

De Monitoring Commissie beraadt zich nu welke aanpassingen nodig zijn om te komen tot een herziene Corporate Governance Code. De verwachting is dat deze in de tweede helft van 2016 zal worden gepubliceerd.

De Corporate Governance Code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld en is in december 2008 voor het laatst herzien. De Code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover richting aandeelhouders.

Ook in haar consultatiereactie met betrekking tot de non-binding guidelines for non-financial information onderschreef de AFM het belang van niet-financiële informatie. Voorts stelde de toezichthouder dat ESMA een grotere rol zou moeten krijgen bij het vaststellen van Europese normen voor niet-financiële informatie.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel