Terug

AFM beboet Gooisch Effectenhuis voor onvoldoende informatie-inwinning bij vermogensadvies en -beheer

Maatregel

De boete/lod is onherroepelijk

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 10 september 2015 een bestuurlijke boete van €31.250 opgelegd aan Gooisch Effectenhuis B.V.

           
Stand van zaken juridische procedure

Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10-09-2015 22/10/2015 (1)

(1) Omdat het ingestelde bezwaar is ingetrokken is het boetebesluit op 5 januari 2016 onherroepelijk geworden.

De boete is opgelegd omdat Gooisch Effectenhuis bij haar advies en vermogensbeheer onvoldoende klantgegevens heeft ingewonnen, waardoor zij niet kon vaststellen dat haar advies of beheer paste bij de situatie van de klant. Daarmee is artikel 4:23, eerste lid, onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden.

Artikel 4:23, eerste lid, onderdeel a, Wft bepaalt dat een financiële onderneming in het belang van de cliënt informatie inwint over diens kennis en ervaring, doelstelling, financiële positie en risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies of vermogensbeheer. Deze informatie moet de beleggingsonderneming in staat stellen te bepalen dat transacties voldoen aan de beleggingsdoelstellingen van de cliënt, dat de cliënt de daarmee samenhangende beleggingsrisico’s financieel kan dragen en dat de cliënt deze beleggingsrisico’s begrijpt.

De AFM heeft tien klantdossiers van Gooisch Effectenhuis onderzocht en vastgesteld dat Gooisch Effectenhuis in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2013 in al deze dossiers onvoldoende klantinformatie heeft ingewonnen. Zo ontbreekt concrete informatie over de kennis en ervaring, doelstelling en/of de financiële positie van de klanten. In geen van de dossiers is voldoende informatie aangetroffen over de risicobereidheid van de klanten. De klantinformatie is bovendien vaak 5 tot 6 jaar oud en niet aangepast aan nieuwe omstandigheden. Deze gebreken zijn ernstig, omdat alleen met voldoende klantinformatie kan worden vastgesteld welk beleggingsdoel de klant voor ogen heeft en of de beleggingsrisico’s door hem worden begrepen en aanvaard en ook financieel kunnen worden gedragen.

Boetehoogte

Voor overtreding van artikel 4:23 Wft geldt een basisbedrag van €500.000. Dit bedrag kan worden verlaagd of verhoogd als de ernst en duur van de overtreding of de verwijtbaarheid van de overtreder daartoe aanleiding geven. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete houdt de AFM voorts rekening met het eigen vermogen en de draagkracht van de overtreder. Op basis hiervan is de AFM tot het oordeel gekomen dat een boete van €31.250 voor de overtreding van Gooisch Effectenhuis passend is.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel