Terug

Consultatie ‘Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik’

Consultatie Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

handjes

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie leggen de ‘Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik’ voor aan de markt.

Het wetsvoorstel implementeert de EU-Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (Market Abuse Regulation, afgekort MAR) en EU-Richtlijn nr. 2014/57 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (CSMAD).

De huidige bestuursrechtelijke regels ter voorkoming van marktmisbruik vinden hun grondslag in de Richtlijn Marktmisbruik 2003 en zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze richtlijn wordt opgevolgd door de rechtstreeks werkende verordening MAR. Het voorliggende wetsvoorstel laat daarom de regels ter voorkoming van marktmisbruik in de Wft vervallen en daarvoor in de plaats komen de Europese regels uit de MAR.

Verder heeft het wetsvoorstel gevolgen voor de systematiek van de bestuurlijke boete en de openbaarmaking van bestuurlijke sancties. Om de afschrikkende werking van het sanctieregime te vergroten, verhoogt de MAR de minimale maximum boetes die lidstaten moeten kunnen opleggen aanzienlijk. 

De MAR is vanaf 3 juli 2016 van toepassing. Met de MAR wordt het bestaand regelgevend kader voor marktmisbruik aan de marktontwikkelingen aangepast en verder geharmoniseerd.

De reikwijdte van de regels ter voorkoming van marktmisbruik wordt uitgebreid op de volgende terreinen:

  • Handelsplatformen en OTC-handel
    De MAR verbiedt marktmisbruik in alle financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt, een MTF, een OTF (Organised Trading Facility) en de OTC-handel in deze financiële instrumenten.

  • De wisselwerking tussen grondstofderivaten en spotcontracten voor grondstoffen
    Zo zullen gedragingen die op zichzelf geen marktmisbruik op de derivatenmarkten opleveren toch als zodanig kwalificeren, wanneer het effect van het marktmisbruik zich op de spotmarkten voordoet. Ook zullen gedragingen op de spotmarkten binnen de reikwijdte van de MAR vallen, wanneer deze tot marktmisbruik op de derivatenmarkten leiden.

  • Pogingen tot handel met voorwetenschap en marktmanipulatie

  • Manipulatie van benchmarks
    De verspreiding van onjuiste of misleidende informatie in verband met een benchmark, of enige andere gedraging waardoor de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd, zal worden beschouwd als marktmanipulatie.

Hiernaast verplicht de CSMAD de lidstaten om in ieder geval ernstige vormen van marktmisbruik strafbaar te stellen. Via de Wet op de economische delicten (Wed) kent Nederland al een ruimere strafrechtelijke bescherming tegen marktmisbruik dan waartoe de CSMAD verplicht. Vanwege het vervallen van de relevante Wft-bepalingen zal alleen enige technische aanpassing van de Wed plaatsvinden.

De consultatie eindigt op 10 augustus 2015.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel