Terug

Lichte daling aantal materiële fouten in jaarrekeningen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De financiële verslaggeving in Nederland is in 2012 licht verbeterd. Er zijn minder materiële fouten ontdekt, bij minder ondernemingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) trof bij vier op de tien onderzochte ondernemingen fouten aan, tegen vijf op de tien in 2011. Het gemiddeld aantal fouten daalde van iets minder dan drie in 2011 naar iets minder dan twee vorig jaar. Grotere ondernemingen, waarvan minder jaarrekeningen zijn onderzocht scoren in het algemeen beter dan kleinere ondernemingen.

Ondanks deze verbeteringen roept de AFM ondernemingen en hun accountants op om bij het opstellen en controleren van de jaarrekeningen 2012 extra scherp te zijn. Deze moeten het juiste beeld schetsen.

Ton Meershoek, hoofd Toezicht Financiële Verslaggeving bij de AFM: ‘De kwaliteit van de jaarverslagen is vorig jaar gelukkig iets verbeterd. De meerderheid van de ondernemingen is inmiddels kwalitatief aan de maat. De AFM blijft echter bezorgd over die ondernemingen, waar we helaas nog steeds evidente fouten en tekortkomingen constateren in de verslaggeving.’

De AFM houdt toezicht op de juiste toepassing van de verslaggevingvoorschriften, en dan vooral de internationale verslaggevingstandaarden IFRS. Naast verschillende thematische onderzoeken doet de toezichthouder ook reguliere onderzoeken naar jaarrekeningen.

In het jaarlijkse activiteitenverslag dat vandaag wordt gepubliceerd laat de AFM de resultaten zien van haar optreden. Een deel van deze resultaten is in de loop van 2012 al gepubliceerd. Ondernemingen en accountants wordt aangeraden goed kennis te nemen van de verschillende aandachtspunten die de AFM eind 2012 en begin 2013 heeft gepubliceerd.

In totaal zijn in 2012 83 (2011: 85) onderzoeken afgerond. Negen daarvan zijn begonnen in 2011. Het betreft verder38 vervolgonderzoeken en 36 zogenoemde ‘desktopreviews’, die op basis van een risicoanalyse zijn geselecteerd.

Twaalf ondernemingen hebben de twijfel over de juiste toepassing van de verslaggevingvoorschriften bij de AFM kunnen wegnemen. Aan achttien ondernemingen heeft de AFM één of meer ‘mededelingen’ gedaan, een formele maatregel die ondernemingen dwingt om aanpassingen te doen in de eerstvolgende financiële verslaggeving.

In drie gevallen is ook dwingend verzocht deze mededeling via een persbericht bekend te maken. In dat persbericht wordt uiteengezet hoe de financiële verslaggeving er uitgezien zou hebben als de uitgevende instelling de verslaggevingvoorschriften wel op de juiste wijze zou hebben toegepast.

In 2012 heeft de AFM, net als in voorgaande jaren, een meer informele werkwijze voortgezet bij de afronding van de uit 2011 overlopende onderzoeken, bij de vervolgonderzoeken en bij de desktopreviews. Op basis van de meer informele afronding en informele contacten neemt de bereidheid van ondernemingen toe om aanpassingen door te voeren, wat de kwaliteit van de financiële verslaggeving doet toenemen zonder dat formeel-juridische stappen nodig zijn. De AFM ziet in de geconstateerde verbetering van de jaarverslaggeving een bevestiging dat de informele werkwijze effect sorteert.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel