Terug

Beleidsregel deskundigheid van kracht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

In het licht van de kredietcrisis en de daaruit voortgekomen aandacht voor deskundigheid van bestuurders en commissarissen, hebben de AFM en DNB hun beleid voor de toetsing van deskundigheid van beleidsbepalers geƫvalueerd. De hierdoor verkregen inzichten, (internationale) ontwikkelingen op het gebied van deskundigheid en de uitkomsten van de consultatie van de beleidsregel in de markt zijn verwerkt in de beleidsregel deskundigheid die per 1 januari 2011 in werking treedt (Beleidsregel Deskundigheid 2011). De beleidsregel wordt op korte termijn gepubliceerd in de Staatscourant. De inwerkingtreding van de beleidsregel heeft tot aanpassing van het Meldingsformulier Voorgenomen Benoeming geleid. Het nieuwe formulier - dat begin volgende week op de website staat - geldt vanaf 1 januari 2011.

De AFM en DNB verduidelijken in deze beleidsregel welke eisen zij stellen aan deskundigheid van beleidsbepalers van de onder hun toezicht staande ondernemingen en welke aspecten zij bij de toetsing in aanmerking nemen. Deskundigheid omvat kennis, vaardigheden en professioneel gedrag en kan worden aangetoond door opleiding, ervaring en competenties.

De beleidsregel ziet op deskundigheid van beleidsbepalers van alle ondernemingen die onder de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet (Pw), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) vallen. Het gaat om ondernemingen die ofwel onder toezicht staan van DNB, ofwel onder toezicht staan van de AFM, ofwel onder gezamenlijk toezicht staan. Met beleidsbepalers worden in deze beleidsregel bedoeld alle personen die op grond van de Wft, Pw, Wvb en Wtt moeten worden getoetst op deskundigheid. Na de inwerkingtreding van het voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen (beoogd per 1 juli 2011) zal deze beleidsregel ook voor commissarissen en leden van de raad van toezicht gelden.

De beleidsregel deskundigheid is in het najaar van 2010 ter consultatie aan de markt aangeboden. De resultaten van deze consultatie zijn verwerkt in de beleidsregel en een feedbackstatement.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel