Terug

Toezicht AFM op pensioenuitvoerders Voor Pensioenuitvoerders

Uw organisatie valt onder het toezicht van de AFM:  

 • Als uw organisatie een pensioenfonds is.
 • Als uw organisatie een levensverzekeraar is die collectieve pensioencontracten uitvoert.

Waar houdt de AFM toezicht op?

Wij houden toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Wij controleren of u zich aan de wetten en regels houdt die gaan over de volgende onderwerpen.

 • De informatie die u volgens de wet aan deelnemers móet geven;
 • De zorgplicht die u hebt voor deelnemers die met beleggingen individueel pensioen opbouwen.

Daarnaast vallen pensioenuitvoerders ook onder het effectentypisch gedragstoezicht, dat toeziet op het omgaan met voorwetenschap en privé transacties, en het beheersen van belangenverstrengeling. Ook hier houdt de AFM toezicht op.

Waarom houdt de AFM hier toezicht op?

Wij houden toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders om consumenten te beschermen.Consumenten moeten een weloverwogen keuze kunnen maken over hun pensioen. Iedereen die nu of later pensioen krijgt, moet kunnen begrijpen hoe dat pensioen in elkaar zit. Daarom houden wij toezicht op de informatie die u aan de consumenten geeft.

Mensen die bijna met pensioen gaan, kunnen beter geen grote beleggingsrisico’s nemen. Pensioenuitvoerders hebben hiervoor een zorgplicht. U houdt in de gaten of uw deelnemers goede beleggingsbeslissingen nemen. Wij houden daar toezicht op.

Uitgangspunten toezicht op pensioenuitvoerders

De AFM hanteert de volgende uitgangspunten bij de uitoefening van haar toezicht op pensioenuitvoerders:

 1. de AFM bevordert en vertrouwt op de hulp die de pensioenkoepels bieden aan de aangeslotenen bij de implementatie en uitvoering van de pensioenwetten, evenzeer als op de zelfredzaamheid van de afzonderlijke pensioenuitvoerders;
 2. de AFM houdt incidentgedreven repressief toezicht: als zich een toezichtincident voordoet, dan treedt de AFM corrigerend of sanctionerend op; de AFM doet aan preventie in termen van normoverdracht en voorlichting; de AFM confronteert in geval van een toezichtincident primair de pensioenuitvoerder met zijn gedrag, op anonieme basis de pensioenkoepel, ten einde zonodig sectorbreed tot verbeteringen te komen, en altijd DNB vanwege mogelijke implicaties voor het prudentiële – of materiële toezicht;
 3. de AFM gaat uit van risicogeoriënteerd toezicht: de AFM doet onderzoek primair naar vermoedelijke of bestaande toezichtrisico’s;
 4. de AFM stemt met DNB op relevante onderwerpen af, op het gebied van onder meer planning van toezichtuitoefening, beperking van uitvraag, onderlinge melding van incidenten, handhaving en externe communicatie;
 5. de AFM, die wettelijk niet mag treden in individuele gevallen, beoordeelt een klacht van publiek als een toezichtsignaal en verwijst de klager door naar het Kifid of de Ombudsman Pensioenen.

Toezicht DNB op pensioenuitvoerders

Ook de Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op pensioenuitvoerders. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op:

 • de financiële situatie van pensioenuitvoerders (prudentieel toezicht);
 • hoe de pensioenuitvoerders hun bedrijf runnen (materieel toezicht). DNB controleert bijvoorbeeld of bestuurders wel deskundig en betrouwbaar zijn.

Samen met de AFM houdt DNB toezicht op alle werkzaamheden van de pensioenuitvoerders.

Wet- en regelgeving pensioenuitvoerders

Handige links

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling

Financiƫle opzet en informatie

Kosten pensioenfondsen