Terug

Productontwikkelingsvereisten voor pensioenuitvoerders (PARP) Voor Pensioenuitvoerders

Op grond van de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen en de IDD gelden productontwikkelingsvereisten. Deze eisen gelden voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen die tweedepijlerpensioenen ontwikkelen, en voor financiële ondernemingen die derdepijlerpensioenen ontwikkelen. De vereisten zijn niet van toepassing op pensioenfondsen.

Onderzoeken naar de totstandkoming van variabele uitkeringen

De AFM heeft sinds 2016 verschillende onderzoeken uitgevoerd naar onder meer de totstandkoming van variabele uitkeringen. De bevindingen en aanbevelingen zijn opgenomen in het ‘Rapport variabele uitkering’. Daarnaast heeft de AFM een infographic gepubliceerd.

De AFM heeft naar aanleiding van de onderzoeken onder andere de volgende aanbevelingen gedaan aan verzekeraars en premiepensioeninstellingen om te voldoen aan de productontwikkelingsvereisten:
- Zorg voor een afgebakende (positieve en negatieve) doelgroep van het variabele uitkeringsproduct én per risicoprofiel binnen dat product. Neem daarbij in iedereen het risico dat een deelnemer kan en wil dragen mee. Dit is des te meer van belang nu het variabele product een impactvol en complex product is. Een algemene omschrijving, bijvoorbeeld dat de uitkering geschikt is voor iedereen met een expirerend pensioenkapitaal, waarin geen aandacht is besteed aan de risicobereidheid, financiële positie en beoogde doelstelling van de doelgroep is daarom niet toereikend. 
- Voer een volledige scenario-analyse uit van het variabel product als geheel en van de verschillende onderdelen. Deze analyses moeten uiteenlopende scenario’s bestrijken, zodat de pensioenaanbieder kan vaststellen in hoeverre het product voldoet aan de doelstelling van de doelgroep.
- Zorg niet alleen voor een hoge initiële uitkering, maar geef het gehele variabele pensioen, dus ook ten aanzien van de uitkeringshoogte op lange termijn, vorm in het belang van de deelnemer.
- Zorg ervoor dat de wijze van distributie aansluit bij de doelgroep.
- Geef adviseurs goede informatie over doelgroep, productkenmerken, risico’s en kosten zodat zij deelnemers goed kunnen adviseren.
- Geef deelnemers duidelijke, correcte en evenwichtige informatie en zorg voor een goede keuzebegeleiding.

De AFM heeft ook pensioenfondsen die een variabele uitkeringen aanbieden of ontwikkelen opgeroepen rekening te houden met de volgende aanbevelingen:
- Leg vast wat de vormgeving van de variabele uitkering is en maak inzichtelijk welk effect de gekozen vormgeving heeft op de hoogte van de uitkering en het risico dat een deelnemer loopt. 
- De vormgeving van de variabele uitkering moet aansluiten bij de kenmerken van de deelnemerspopulatie, bijvoorbeeld ten aanzien van de mate waarin beleggingsrisico wordt genomen. Onderzoek in hoeverre in de vormgeving rekening gehouden moet worden met de heterogeniteit in de beoogde doelgroep, door bijvoorbeeld meerdere beleggingsmixen in de uitkeringsfase te hanteren. Het is belangrijk ook periodiek te onderzoeken in hoeverre de uitkering aansluit bij de risicopreferenties van de deelnemers. Hiervoor is het belangrijk inzichtelijk te maken, door bijvoorbeeld deelnemersonderzoek, wat de wensen en behoeften zijn van de deelnemers.
- Doe, in het geval deelnemers keuzes hebben over de vormgeving van de variabele uitkering of een keuze tussen een vaste of variabele uitkering, deelnemersonderzoek om vast te stellen voor wie welke keuze geschikt is, en vertaal die resultaten door naar een concrete doelgroepomschrijving. Relateer het ontwerp van de uitkering concreet aan de groep deelnemers voor wie de uitkering is beoogd.
- Verbeter de vastlegging van de gemaakte keuzes en bijbehorende onderbouwing. Dit draagt bij aan een zorgvuldig besluitvormingsproces en daarmee aan het voorkomen van voorzienbare teleurstellingen bij deelnemers.

Leidraad Wet verbeterde premieregeling

Bij de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling heeft de AFM de leidraad Wet verbeterde premieregeling geschreven. In deze leidraad geeft de AFM richting en duidelijkheid aan pensioenuitvoerders die een premieovereenkomst aanbieden of uitvoeren en gaat de AFM in op hoe zij hun deelnemers moeten begeleiden, informeren en adviseren in het kader van de Wet verbeterde premieregeling.

Meer informatie vindt u in deze leidraad en in het persbericht van 22 december 2016. Het is mogelijk dat de Wet toekomst pensioenen aanleiding geeft voor een update van de leidraad.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders