Terug

Mededelingen Duurzaamheid Voor Pensioenuitvoerders

Per 10 maart 2021 gelden extra regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Dit is het gevolg van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Transparantie over de eventuele negatieve impact van het beleggingsbeleid op duurzaamheid

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico's en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

Gevolgen voor informatieverstrekking door pensioenuitvoerders

De SFDR is onder meer van toepassing op pensioenuitvoerders, dat wil zeggen pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen (PPI’s) en pensioenverzekeraars in de tweede pensioenpijler.

De SFDR verplicht onder meer een pensioenuitvoerder een verklaring op zijn website te plaatsen waaruit is op te maken of deze negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt, en -als dat het geval is- hoe het due diligence beleid daarop is afgestemd.

Elke pensioenuitvoerder zal daarnaast in de precontractuele informatie een beschrijving moeten hebben van (a) de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s onderdeel uitmaken van het besluitvormingsproces rondom investeringsbeslissingen, respectievelijk investeringsadvies of verzekeringsadvies, (b) het waarschijnlijke effect van de duurzaamheidsimpact op het rendement van het financiële product, of (c) indien zij verwachten dat duurzaamheidsrisico’s geen rol spelen, een heldere en beknopte toelichting (comply-or-explain).

Meer informatie

De AFM heeft in een pensioensectorbrief van 16 december 2020 meer informatie over de SFDR opgenomen. De AFM wijst pensioenuitvoerders daarin op het belang van een goede voorbereiding. Ook geeft de toezichthouder handvatten met betrekking tot de implementatie.

De brief is hier te downloaden

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Toezichtrapportage pensioenmarkt

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling