Terug

Informeren over duurzaamheid (SFDR) Voor Pensioenuitvoerders

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) beoogt de informatieverstrekking aan consument over de effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door financiële marktpartijen te verbeteren. Deze verordening is onder meer van toepassing op pensioenuitvoerders en de pensioenregelingen die zij aanbieden. De SFDR geldt sinds 10 maart 2021.

Transparantie over de eventuele negatieve impact van het beleggingsbeleid op duurzaamheid

De SFDR bouwt voort op de Sustainable Development Goals van de VN en de Overeenkomst van Parijs die erop is gericht de risico's en effecten van de klimaatverandering aanzienlijk te verminderen. Daartoe beoogt de SFDR de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de effecten op de duurzaamheid door het beleggingsbeleid en -beslissingen te verbeteren.

Gevolgen voor informatieverstrekking door pensioenuitvoerders

De SFDR is onder meer van toepassing op pensioenuitvoerders, dat wil zeggen pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen (PPI’s) en pensioenverzekeraars in de tweede pensioenpijler.

De SFDR verplicht onder meer een pensioenuitvoerder een verklaring op zijn website te plaatsen waaruit is op te maken of deze negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt, en -als dat het geval is- hoe het due diligence beleid daarop is afgestemd.

Elke pensioenuitvoerder zal daarnaast in de precontractuele informatie een beschrijving moeten hebben van (a) de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s onderdeel uitmaken van het besluitvormingsproces rondom investeringsbeslissingen, respectievelijk investeringsadvies of verzekeringsadvies, (b) het waarschijnlijke effect van de duurzaamheidsimpact op het rendement van het financiële product, of (c) indien zij verwachten dat duurzaamheidsrisico’s geen rol spelen, een heldere en beknopte toelichting (comply-or-explain).

Meer informatie

De AFM heeft in een pensioensectorbrief van 16 december 2020 meer informatie over de SFDR opgenomen. De AFM wijst pensioenuitvoerders daarin op het belang van een goede voorbereiding. Ook geeft de toezichthouder handvatten met betrekking tot de implementatie.

De brief is hier te downloaden

Transparantie over duurzaamheid in investeringsbeslissingen

De SFDR verplicht pensioenuitvoerders om een verklaring op hun website te plaatsen waaruit blijkt of zij de negatieve impact op duurzaamheid in hun beleggingsbeslissing meewegen. Dit wordt wel het ‘principal adverse impacts statement' (PAI) genoemd. Indien dat het geval is, bevat de verklaring ook hoe het due diligence beleid op die negatieve impact is afgestemd.

SFDR en het IMVB-convenant

Bij ondertekening van het IMVB-convenant zeggen pensioenuitvoerders toe dat zij bij hun beleggingen rekening houden met bepaalde factoren die een negatieve impact hebben op duurzaamheid. Uit de SFDR blijkt dat een pensioenuitvoerder die dit doet, verplicht is om op de website uit te leggen hoe hij dit doet. Wij zullen er in ons toezicht vanuit gaan dat pensioenuitvoerders die het IMVB-convenant hebben ondertekend, en dus rekening houden met de negatieve impact op duurzaamheid, ook de verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de SFDR-normen. Dat houdt in dat zij op de website uitleggen aan deelnemers hoe ze dit doen, in lijn met de strekking en het doel van de SFDR.

Transparantie over duurzaamheid in precontractuele informatie

Een pensioenregeling wordt in de SFDR beschouwd als een 'financieel product' waarvoor de precontractuele transparantiebepalingen van de SFDR gelden. Elke pensioenuitvoerder moet daarom in de precontractuele informatie een beschrijving hebben van:

  1. de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s onderdeel uitmaken van het besluitvormingsproces rondom investeringsbeslissingen, respectievelijk investeringsadvies of verzekeringsadvies;
  2. het waarschijnlijke effect van de duurzaamheidsimpact op het rendement van het financiële product, of;
  3. als de pensioenuitvoerder verwacht dat duurzaamheidsrisico’s geen rol spelen, een heldere en beknopte toelichting (comply-or-explain).

Als een pensioenuitvoerder meerdere pensioenregelingen uitvoert moet hij per regeling de precontractuele informatie publiceren.

Producten die ecologische of sociale kenmerken promoten

Een financieel product, in dit geval een pensioenregeling, dat ecologische of sociale kenmerken (of een combinatie van die kenmerken) promoot, moet voldoen aan de informatieverplichtingen van artikel 8 SFDR. Daarbij geldt als extra voorwaarde dat de ondernemingen waarin is belegd zich houden aan de regels van goed bestuur.

Het slechts benoemen van duurzaamheidsrisico’s, en/of de integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid, is niet voldoende om te kunnen spreken van een product dat ecologische of sociale kenmerken promoot. Het alleen opnemen van informatie die voortvloeit uit (nationale) wetgeving op het gebied van ESG, zoals bijvoorbeeld het verbod op beleggen in clustermunitie, wordt niet gezien als promotie.

Precontractuele informatie in Pensioen 1-2-3

De precontractuele informatie voor een pensioenregeling moet deel uitmaken van de informatie die een deelnemer ontvangt binnen drie maanden na het toetreden tot de pensioenregeling (art. 21 Pensioenwet). De precontractuele informatie volgens de SFDR kan in laag 2 of 3 van de Pensioen 1-2-3 worden geplaatst, en laag 1 moet een verwijzing naar deze informatie bevatten.

Rapporteren over lifecycle

De SFDR is ook van toepassing op beleggingsopties van pensioenregelingen, zoals delifecycle opties. Er moet per lifecycle gerapporteerd worden als er tussen de aangeboden lifecycles verschillen bestaan in de beleggingsportefeuille/beleggingsmix op het niveau van de uitgevende instellingen of sectoren waarin wordt belegd. Als de verschillen tussen lifecycles beperkt zijn tot vermogenstitels in de beleggingsmix (aandelen, obligaties, etc.) hoeft niet per lifecycle afzonderlijk gerapporteerd te worden.

Als een pensioenregeling niet meer wordt aangeboden en er geen nieuwe deelnemers meer toetreden, hoeft de precontractuele informatie niet meer worden aangeboden als onderdeel van de Pensioen 1-2-3.

Pensioensectorbrief met handvatten

De AFM heeft in een pensioensectorbrief van 16 december 2020 meer informatie over de SFDR opgenomen. De AFM wijst pensioenuitvoerders daarin op het belang van een goede voorbereiding. Ook geeft de toezichthouder handvatten met betrekking tot de implementatie.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders