Terug

Prospectusplicht Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Partijen die effecten zoals aandelen of obligaties aanbieden, zijn verplicht een goedgekeurd prospectus beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt ook voor het toelaten van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zoals Euronext Amsterdam. In Nederland keurt de AFM prospectussen goed. De AFM controleert of het prospectus begrijpelijk en consistent is en of het alle informatie bevat die voor een belegger van belang is om zich een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de financiële situatie en de vooruitzichten van de uitgevende instelling en de voorwaarden van de effecten.

De Prospectusverordening

Een goedgekeurd prospectus is verplicht wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of een andere Europese lidstaat. De verplichting is vastgelegd in de Prospectusverordening (EU) 2017/1129. Om te bepalen of er sprake is van een prospectusplicht, zijn de begrippen ‘effecten’, ‘aanbieding van effecten aan het publiek’ en, in geval van het toelaten tot de handel, ‘gereglementeerde markt’ van belang. Deze begrippen worden gedefinieerd in artikel 2 van de Prospectusverordening. De Prospectusverordening bevat verder uitzonderingen op de prospectusplicht, de vereisten voor de inhoud van het prospectus en regels voor reclame.

Bepaalde vereisten van de Prospectusverordening worden nader ingevuld in de Gedelegeerde Verordeningen.

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft richtlijnen gepubliceerd over de risicofactoren die in het prospectus opgenomen moeten worden en Q&A’s over de Prospectusverordening.

Lees meer over de prospectusregelgeving op de website van ESMA.

Uitzonderingen op de prospectusplicht

Niet in alle situaties waarbij effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt, is de publicatie van een goedgekeurd prospectus verplicht. In de Prospectusverordening staat onder welke omstandigheden een aanbieding of toelating tot de handel van effecten niet prospectusplichtig is.

Uitzonderingen op de aanbieding

Voor het aanbieden van effecten aan het publiek is in bepaalde gevallen de publicatie van een goedgekeurd prospectus niet verplicht. 

Een aanbieding van effecten aan het publiek is onder meer vrijgesteld van de verplichting om een prospectus te publiceren voor de volgende soorten aanbiedingen:

  • aanbiedingen die alleen gericht zijn aan gekwalificeerde beleggers
  • aanbiedingen die gericht zijn aan, per lidstaat, minder dan 150 natuurlijke personen of rechtspersonen die geen gekwalificeerde beleggers zijn
  • aanbiedingen van effecten met een nominale waarde per eenheid van ten minste €100.000
  • aanbiedingen waarbij beleggers voor minimaal €100.000 aan effecten moeten aankopen
  • aanbiedingen met een totale tegenwaarde van minder dan €5 miljoen (waaraan wel nadere voorwaarden zijn verbonden)

Om te bepalen of er sprake is van een uitzondering of vrijstelling kunt u de Prospectusverordening raadplegen. Het is raadzaam om daarbij professioneel juridisch advies in te winnen.

Uitzonderingen op het toelaten tot de handel op een gereglementeerde markt

Voor het toelaten tot de handel van effecten op een gereglementeerde markt is in bepaalde gevallen de publicatie van een goedgekeurd prospectus niet verplicht. Een goedgekeurd prospectus is bijvoorbeeld niet verplicht  als er sprake is van:

  • effecten van dezelfde categorie of klasse die reeds zijn toegelaten tot de handel op diezelfde gereglementeerde markt en bezien over een periode van twaalf maanden minder dan 20% vertegenwoordigen van het aantal effecten dat al was toegelaten tot die gereglementeerde markt
  • aandelen die voortkomen uit conversie of omruiling van andere effecten, als deze aandelen van dezelfde klasse zijn als de aandelen die reeds zijn toegelaten tot een gereglementeerde markt en bezien over een periode van twaalf maanden minder dan 20% vertegenwoordigen van het aantal effecten dat al was toegelaten tot die gereglementeerde markt (waarbij geen combinatie mogelijk is met het voorgaande)
  • effecten die door de werkgever worden aangeboden aan bestuurders of werknemers
  • effecten die reeds tot de handel op een andere gereglementeerde markt zijn toegelaten als die gedurende meer dan 18 maanden tot de handel op die andere gereglementeerde markt zijn toegelaten

€5 miljoen-vrijstelling

Biedt u effecten aan en is de totale tegenwaarde van de aanbieding lager dan €5 miljoen? Dan bent u mogelijk vrijgesteld van de prospectusplicht.

Op grond van artikel 3 van de Prospectusverordening is een aanbieding in de Europese Unie met een totale tegenwaarde van minder dan €8 miljoen berekend over een periode van twaalf maanden vrijgesteld van de prospectusplicht. Omdat de verschillende financiële markten in de Europese Unie een uiteenlopende omvang kennen, hebben lidstaten de mogelijkheid om in hun nationale wetgeving een drempel voor toepassing van deze vrijstelling vast te stellen. In Nederland is deze drempel op €5 miljoen vastgesteld.

Dit betekent dat voor de toepassing van deze vrijstelling de totale tegenwaarde van de aanbiedingen van in een groep verbonden groepsmaatschappijen berekend over een periode van twaalf maanden, onder de €5 miljoen moet blijven. Aan deze vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. U moet de  aanbieding vooraf melden bij de AFM. Voor de beleggers moet u een informatiedocument opstellen. Verder moet u in reclamemateriaal een voorgeschreven vrijstellingsvermelding opnemen.

Meldplicht en informatieplicht

Aanbiedingen onder de €5 miljoen-vrijstelling moet u vooraf bij de AFM melden. Daarnaast bent u verplicht gegevens te verstrekken aan beleggers door middel van een informatiedocument. Voor dit informatiedocument moet u het formulier volgen dat als bijlage bij de Vrijstellingsregeling Wft is opgenomen. Het informatiedocument verstrekt u gelijktijdig met de melding aan de AFM. Het informatiedocument helpt beleggers om de kosten, risico’s en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

Wilt u een melding doen? U kunt via het meldformulier inloggen en uw melding doorgeven. Een format voor het invullen van het informatiedocument vindt u hiernaast. Raadpleeg de invulinstructie voor het invullen van het informatiedocument. U kunt het meldformulier niet tussentijds opslaan. Verzamel dus eerst de benodigde gegevens  voordat u het meldformulier invult. Lees ook de Q&A over de vrijstellingsregeling. Hierin vindt u onder meer welke gegevens het meldformulier moet bevatten onder (Hoe en wat moet u precies melden?)

Vrijstellingsvermelding

Wanneer een aanbieding van effecten is vrijgesteld op basis van de €5 miljoen-vrijstelling, moet een verplichte vrijstellingsvermelding zijn opgenomen. De vrijstellingsvermelding bestaat uit een zin en een symbool. 

Informatie hierover vindt u op de pagina Vrijstellingsvermelding.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen