Terug

Toezicht op financiële verslaggevingsvoorschriften Voor Effectenuitgevende ondernemingen

De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen waarvan Nederland lidstaat van herkomst is moet voldoen aan een aantal nationale wettelijke voorschriften, internationale verslaggevingsstandaarden en overige regelgeving. De AFM houdt op grond van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) toezicht op de naleving hiervan.

Verzoek om toelichting

De AFM kan vragen stellen aan een beursgenoteerde onderneming over de toepassing van de verslaggevingsvoorschriften. Deze vragen zijn een verzoek om een nadere toelichting. De desbetreffende onderneming is wettelijk verplicht deze vragen te beantwoorden door middel van een schriftelijke of mondelinge toelichting.

Afspraken

Aan de hand van deze toelichting bepaalt de AFM de vervolgstappen in haar onderzoek. De AFM kan informele afspraken maken met de onderneming die in acht moeten worden genomen bij het opstellen van de toekomstige financiële verslaggeving.

Mededeling

De AFM kan ook een mededeling aan de onderneming doen, waarin zij aangeeft dat de financiële verslaggeving niet voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. De onderneming moet haar toekomstige financiële verslaggeving opstellen in overeenstemming met deze voorschriften.

Aanbeveling

Eventueel kan de AFM een mededeling voorzien van een aanbeveling. De onderneming moet dan een persbericht uitbrengen, waarin zij uitlegt hoe de voorschriften in de toekomst zullen worden toegepast. Ook moet de onderneming daarin opnemen wat de gevolgen zijn voor de financiële verslaggeving.

Ondernemingskamer

De Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) geeft de AFM geen bevoegdheden om een aanwijzing, last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen, maar zo nodig kan zij zich wenden tot de rechter. Nadat de AFM een aanbeveling heeft gedaan of vindt dat een aanbeveling onvoldoende is opgevolgd, kan zij een verzoek doen aan de Ondernemingskamer om de onderneming te bevelen de jaarrekening in te richten conform de vereiste verslaggevingsvoorschriften.

Themaonderzoeken

Door middel van het uitvoeren en publiceren van themaonderzoeken brengt de AFM de toepassing van specifieke verslaggevingsvoorschriften binnen een bepaalde sector nader onder de aandacht. Hiermee wil de AFM ondernemingen stimuleren de kwaliteit van hun financiële verslaggeving te verbeteren.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen