Terug

Juridisch kader brieven financiële verslaggeving Voor Effectenuitgevende ondernemingen

De AFM houdt op basis van de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) toezicht op de toepassing van de verslaggevingsvoorschriften door beursgenoteerde ondernemingen. Als wij op grond van openbare feiten en omstandigheden twijfel hebben over de juiste toepassing van de verslaggevingsvoorschriften, kunnen wij hier vragen over stellen.

Deze vragen zijn een verzoek om een nadere toelichting of, indien van toepassing, een verzoek om een aanvullende nadere toelichting. De tekst van de relevante wetsartikelen treft u in bijgaande link aan.

Mededeling(en) en aanbeveling(en) financiële verslaggeving

De AFM kan op basis van artikel 3 lid 1 van de Wtfv een beursgenoteerde onderneming meedelen dat de twijfel die de AFM heeft over de juiste toepassing van de verslaggevingsvoorschriften over onderwerpen of onderdelen in de financiële verslaggeving, niet is weggenomen door de (aanvullende) nadere toelichting die de AFM heeft ontvangen.

De AFM is bevoegd om bij deze mededeling een aanbeveling te doen. De tekst van de relevante wetsartikelen leest u via bijgaande link.

Volledige relevante wetteksten

De volledige wetgeving kunt u lezen via bijgaande links. Dit betreffen de wetteksten op www.overheid.nl.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen