Terug

Informatie voor auditcommissies Voor Effectenuitgevende ondernemingen

Op deze pagina staat informatie over de rol en verantwoordelijkheden van auditcommissies. Ook de betreffende wet- en regelgeving staat hier op een rij, aangevuld met praktische informatie en relevante publicaties over dit onderwerp.

Rol auditcommissies in keten van verslaggeving en accountantscontrole

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel in de keten van partijen die voor goede verslaggeving en de daarbij behorende zekerheid door de accountant(sorganisatie) zorgen. Zij geven de raad van commissarissen advies over de voordracht van de accountant(sorganisatie) en monitoren het (interne) financiële-verslaggevingsproces en de kwaliteit van de wettelijke controle door de externe accountant. Dit omvat onder meer de uitvoering van de controle - en indien van toepassing de uitkomsten van AFM-onderzoek naar de wettelijke controle - en het beoordelen en monitoren van de onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie.

Verantwoordelijkheden auditcommissies (niet limitatief)

Door het uitvoeren van de volgende taken draagt de auditcommissie bij aan de kwaliteit van de verslaggeving en de accountantscontrole.

  • De auditcommissies houdt toezicht op het financiële verslaggevingsproces van de onderneming en doet voorstellen om de integriteit van het proces te waarborgen.
  • De auditcommissie houdt toezicht op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het eventuele interne auditsysteem en het risicomanagementsysteem met betrekking tot de financiële verslaggeving van de onderneming.
  • De auditcommissie is specifiek verantwoordelijk voor de procedure voor de selectie van de accountantsorganisatie.
  • De auditcommissie monitort de uitvoering van de wettelijke controle van de jaarrekening en beoordeelt en monitort de onafhankelijkheid van de externe accountant en de accountantsorganisatie.
  • De auditcommissie is het eerste aanspreekpunt van de accountant wanneer deze onregelmatigheden constateert in de verslaggeving.
  • De auditcommissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per jaar, buiten aanwezigheid van het bestuur, met de accountant.
  • De naleving door het bestuur van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant naar aanleiding van zijn controle zijn onderwerp van het interne toezicht door de auditcommissie.

Eisen aan auditcommissies op basis van wet en regelgeving

De eisen die gesteld worden aan auditcommissies van Nederlandse organisaties van openbaar belang (OOB’s), zijn te vinden in:

(i) Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW)
(ii) De Corporate Governance Code (CGC)
(iii) EU Verordening 537/2014 (EU-Verordening) (specifiek artt. 5(4) en 16)
(iv) Art. 21a Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
(v) Besluit instelling auditcommissie (BIAC)

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de wet- en regelgeving wordt verwezen naar de bijlage Overzicht wet- en regelgeving.

Het Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB), het samenwerkingsverband van Europese accountancytoezichthouders waarbij de AFM is aangesloten, heeft een guideline (maart 2021) gepubliceerd over de selectie en benoeming door een OOB van een accountantsorganisatie.

Rol AFM ten aanzien van auditcommissies

De AFM blijft in doorlopende dialoog met auditcommissies ter versterking van hun rol ten aanzien van de kwaliteit van de verslaggeving en de wettelijke controle, bijvoorbeeld via seminar, webinar of ronde tafel discussie. De AFM monitort verder de prestaties van audit commissies op grond van de EU-Verordening. Hieronder valt het driejaarlijks rapporteren over de ontwikkelingen op dit gebied aan de Europese Commissie (artikel 27 EU-Verordening).

De AFM heeft een toezichttaak op de bij of krachtens de Wta ingestelde regels, zoals het BIAC, en op de uitvoering en naleving van de EU-Verordening (artikelen 21a, 49 en 51a Wta). Dit houdt onder meer in dat de AFM een onderzoek kan uitvoeren naar de auditcommissie voor wat betreft de selectie van de accountantsorganisatie en het beoordelen van de onafhankelijkheid van de externe accountant en de accountantsorganisatie.

Om de transparantie over de kwaliteit van accountantsorganisaties te bevorderen zijn OOB-accountantsorganisaties verplicht om de voornaamste toezichtbevindingen en conclusies van de AFM mee te delen aan de auditcommissies van betreffende OOB’s. Dit gaat over die situaties waar de AFM de bevindingen en conclusies openbaar heeft gemaakt en deze mede gebaseerd zijn op de door de AFM onderzochte wettelijke controles. De accountantsorganisatie dient deze mededeling binnen tien werkdagen na de openbaarmaking te doen. De AFM wijst de OOB-accountantsorganisaties hierop wanneer dit van toepassing is zodat de auditcommissies deze informatie ontvangen en kunnen betrekken in hun taken.

Praktische informatie voor auditcommissies

Diverse internationale overlegorganen en andere toezichthouders hebben publicaties uitgebracht die handige informatie verschaffen zoals welke vragen je kan stellen als auditcommissie over de kwaliteit van de wettelijke controle.

IOSCO Report on Good Practices for Audit Committees in Supporting Audit Quality (januari 2019)

Audit committees and audit quality, Trends and Possible Areas for Further Consideration (International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), 2017)

Resources for Audit Committees (Public Company Accounting Oversight Board)

Audit Quality – Practice aid for audit committees (Financial Reporting Council, december 2019)

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Effectenuitgevende ondernemingen