Terug

Vrijstellingsvermelding Voor Crowdfundingplatformen

De vrijstellingsvermelding is de verplichte waarschuwing die u moet opnemen in reclame-uitingen en de meeste andere uitingen over activiteiten die zijn vrijgesteld van toezicht van de AFM. Bij aanbiedingen op crowdfundingplatformen is het in bepaalde gevallen verplicht om een van de drie vrijstellingsvermeldingen op te nemen. In onderstaande Q&A’s leest u onder meer in welke situaties en hoe u een vrijstellingsvermelding moet opnemen.

Wanneer is een vrijstellingsvermelding verplicht?

Op uw crowdfundingplatform worden consumenten geïnformeerd over de mogelijkheden van crowdfunding. Op het platform stellen ondernemers een aanbieding in het vooruitzicht, of doen zij een aanbieding van financiële producten.

Als deze aanbieding kwalificeert als een aanbieding van een financieel instrument zijnde een effect, dan geldt er vaak een prospectusplicht. Dit staat los van het hebben van een vergunning of ontheffing van de AFM. De ondernemer die de effecten aanbiedt moet een prospectus algemeen verkrijgbaar stellen.

Op de verplichting om een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen, bestaat een aantal uitzonderingen en vrijstellingen. Wilt u gebruik maken van de vrijstelling op de prospectusplicht, dan moet u de vrijstellingsvermelding opnemen in reclame-uitingen en in documenten waarin een dergelijke aanbieding of toelating in het vooruitzicht wordt gesteld. Dit geldt dus ook voor websites. De precieze voorwaarden kunt u vinden in de artikelen 5:3 en 5:20, Wet op het financieel toezicht (Wft) en in artikel 53 van de Vrijstellingsregeling Wft.

Meer informatie over de prospectusplicht, de uitzonderingen en vrijstellingen vindt u op de pagina 'Prospectusplicht'.

Wie is verantwoordelijk voor opname van de vrijstellingsvermelding?

In beginsel is de aanbieder van effecten, dan wel de partij die de aanbieding in het vooruitzicht stelt, verplicht om de vrijstellingsvermelding op te nemen.

In de situatie waarbij een crowdfundingplatform de belegger informeert over meerdere aanbiedingen, laat de AFM u de ruimte om als crowdfundingplatform invulling te geven aan de verplichting om de belegger te informeren over de vraag welke aanbiedingen wel en niet onder toezicht staan. Wel geldt daarbij altijd dat aan de wettelijke vereisten voor opname en doelstelling van de vrijstellingsvermelding voldaan moet worden: voor beleggers moet duidelijk zijn wanneer er wel of geen prospectusplicht geldt, dan wel op welke aanbieding de vrijstellingsvermelding van toepassing is.

Zie voor een idee van hoe u aan deze verplichtingen kunt voldoen voorbeeld 1 en voorbeeld 2 van een vrijstellingsvermelding.

Wat is het doel van de vrijstellingsvermelding?

Voor de belegger moet het door de vrijstellingsvermelding direct duidelijk zijn dat de activiteit is vrijgesteld van het toezicht van de AFM en de prospectusplicht. Hij moet rekening houden met andere risico’s dan wanneer de activiteit wel onder toezicht staat.

Waar op de website moet u een vrijstellingsvermelding plaatsen?

Voor de belegger moet het door de vrijstellingsvermelding direct duidelijk zijn dat de activiteit is vrijgesteld van het toezicht van de AFM en de prospectusplicht. Op iedere webpagina waar reclame wordt gemaakt voor de propositie van een aanbieder, moet een vrijstellingsvermelding worden opgenomen. Dit geldt ook voor andere documenten waarin een aanbieding wordt gedaan of waarin de aanbieding in het vooruitzicht wordt gesteld.

Wanneer is een uiting een reclame-uiting?

Een reclame-uiting is iedere vorm van informatieverstrekking die tot doel heeft om een product aan te prijzen of om klanten te werven. In de Beleidsregel Informatieverstrekking geeft de AFM uitleg over het begrip reclame-uiting. Een uiting waarin rendementen worden vermeld is vaak een reclame-uiting, omdat het vermelden van rendementen een wervend karakter heeft.

Hoe moet u de vrijstellingsvermelding weergeven op de website?

De vrijstellingsvermelding moet volgens de volgende regels worden opgenomen:

  • De vrijstellingsvermelding wordt gecentreerd bovenaan de reclame-uiting getoond. 
  • De breedte van de vrijstellingsvermelding is gelijk aan de breedte van de reclame-uiting. 
  • De hoogte van de afbeelding is minimaal 10% van de hoogte van de reclame-uiting (met inbegrip van de vrijstellingsvermelding). 
  • De vrijstellingsvermelding moet altijd zichtbaar zijn, ook met het scrollen op de pagina. 
  • De oorspronkelijke verhouding van de afbeelding wordt niet gewijzigd. 
De vrijstellingsvermelding moet in het originele format en kleuren worden weergegeven. 

De vrijstellingsvermelding is beschikbaar in zeven verschillende formaten. U kunt zelf het formaat kiezen dat het beste bij de uiting past. U mag de afbeelding verkleinen of vergroten, zolang u voldoet aan de bovenstaande regels. 

In artikel 2:1, Nrgfo, vijfde lid, sub c, staat omschreven hoe de vrijstellingsvermelding op de website moet worden opgenomen. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het ondernemersloket.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Crowdfundingplatformen