Terug

Vertragingsvergoeding als kredietnemer niet of te laat betaalt Voor Caribisch Nederland

Als een kredietnemer niet of te laat de rente of aflossing van zijn lening betaalt, kan een kredietaanbieder hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten heten vertragingsvergoeding. In de wetgeving (WfmBES: artikelen 5:13, 5:15, BfmBES: artikelen 7:6, 7:21, RfmBES: artikel 2:5b) is bepaald dat deze vergoeding niet hoger mag zijn dan een vastgesteld percentage. Dit percentage wordt jaarlijks per ministeriële regeling bepaald en is gelijk aan de maximale kredietvergoeding (APR).  Informatie over de vertragingsvergoeding moet voordat het krediet wordt afgesloten aan de consument verstrekt worden.

Berekening vertragingsvergoeding

De ten hoogste toegelaten vertragingsvergoeding moet op dagbasis worden berekend aan de hand van een formule. De formule en een voorbeeld van het gebruik van de formule vindt u in de link hiernaast. De vertragingsvergoeding mag niet hoger zijn dan het in de kredietovereenkomst overeengekomen kredietvergoedingspercentage bij regelmatige afwikkeling. De aanbieder kan de vertragingsvergoeding in rekening brengen naast de kredietvergoeding bij regelmatige aflossing, die ook bij niet-nakoming of niet-tijdige nakoming door de kredietnemer verschuldigd blijft.

Vernietigbaarheid overeenkomst bij overschrijding maximum vergoeding

Als een kredietovereenkomst wordt afgesloten waarbij hogere vergoedingen worden gevraagd van de consument dan wettelijk maximaal is toegestaan, dan is die consument bevoegd om de overeenkomst te laten vernietigen. De kredietaanbieder heeft dit recht niet. Als de consument gebruik maakt van het recht om de kredietovereenkomst te vernietigen, moet hij wel het ontvangen krediet terugbetalen.

Buitengerechtelijke incassokosten

Het kan zijn dat een kredietgever een incassobureau inschakelt die de kosten in rekening brengt. Deze extra kosten worden ook wel incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Uit de toelichting op de RfmBes blijkt dat in 2012 is vastgesteld dat de buitengerechtelijke incassokosten maximaal 15 procent van de hoofdsom van het krediet bedragen. Informatie over buitengerechtelijke kosten moeten voordat het krediet wordt afgesloten aan de consument verstrekt worden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland