Terug

Melden misstanden en signalen Voor Caribisch Nederland

De AFM houdt risico-gestuurd toezicht. Om de belangrijkste risico’s goed in beeld te krijgen, zijn wij daarnaast afhankelijk van uw meldingen over misstanden. U kunt te maken krijgen met kwesties in uw bedrijf of in de sector die in strijd kunnen zijn met de naleving van wetten waar de AFM toezicht op houdt. Financiële ondernemingen zijn soms zelfs wettelijk verplicht om bepaalde feiten aan de AFM te melden. Help ons bij de bestrijding van fraude, oplichting en andere misstanden bij financiële ondernemingen. Met uw informatie kunt u een belangrijke bijdrage leveren.

Voorbeelden van situaties die u verplicht moet melden

  • Wijzigingen in de antecedenten van de beleidsbepalers of leden van het toezichthoudend orgaan zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de gegevens die u met betrekking tot de betrouwbaarheidstoets van deze persoon of personen eerder aan de AFM heeft doorgegeven. Deze wijzigingen dienen schriftelijk en onverwijld nadat daarvan kennis is genomen aan de AFM te worden gemeld.
  • Een gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening van het bedrijf dient aan de AFM te worden gemeld. Dit soort situaties worden ook wel ‘incidenten’ genoemd.

Daarnaast kan iedereen die te maken heeft met een financiële onderneming of werkt bij een financiële onderneming melding doen van misstanden.

Andere meldingen en signalen

Onderstaande opsomming is niet limitatief, maar zijn slechts voorbeelden van meldingen die u zou kunnen doen: 

  • het zonder (correcte) vergunning verlenen van financiële diensten
  • gevallen van fraude, vervalsing of oplichting
  • in het oog springende slechte/opmerkelijke adviezen aan consumenten over financiële producten
  • u bent werkzaam in de financiële dienstverlening en u weet dat de onderneming waar u werkt (mogelijk) de regels van de Wfm BES en de Wwft BES niet naleeft
  • u kent iemand binnen de financiële dienstverlening die strafrechtelijke feiten heeft begaan
  • er is mogelijk sprake van een ongelijk speelveld

Gaat u een melding doen? Stuur zo veel mogelijk informatie

Het is belangrijk om een signaal zo compleet mogelijk door te geven. Denk hierbij aan screenshots van een computer, brochures, schriftelijke informatie zoals offertes, correspondenties en eventueel gegevens van de melder. Op deze manier kan de AFM het signaal beter beoordelen en daarnaast is het signaal waardevoller. 

Hoe kunt u melden?

Uw melding (en eventueel aanvullende informatie) kunt u onder vermelding van MF15 sturen naar mailadres: meldingenformulier@afm.nl. Als u de informatie per post zendt, dan kunt u gebruik maken van het volgende adres:

Autoriteit Financiële Markten
Markttoegang financieel dienstverleners, Signalen en Oriëntatiepunt (MSO) - Signalenteam
Antwoordnummer 11090
1001 GS Amsterdam.

Verzending naar dit adres is gratis.

Vragen?

Heeft u vragen over het doen van een melding? Neemt u dan contact op met onze collega’s van het Ondernemersloket via telefoonnummer +0800-6800 680 (gratis) of als u vanuit het buitenland belt: +31 20 797 2000 of via ondernemersloket@afm.nl.

 

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Caribisch Nederland