Terug

Vergunningaanvraag Voor Bewaarders

Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u een concreet voornemen hebben vergunningplichtige activiteiten te gaan verrichten.

Voorwaarden

De AFM verleent op aanvraag een bewaardervergunning als u aantoont dat u voldoet aan een groot aantal voorwaarden. Deze voorwaarden betreffen onder meer:

  • geen ondoorzichtige en/of toezichtbelemmerende zeggenschapsstructuur
  • geschikte dagelijks beleidsbepalers en eventueel aanwezige commissarissen
  • betrouwbare beleidsbepalers en eventueel aanwezige commissarissen
  • integere bedrijfsvoering en beheerste bedrijfsuitoefening (welke een adequate uitvoering van de wettelijke bewaarderstaken waarborgt)
  • adequaat belangenconflictenbeleid
  • adequaat uitbestedingsbeleid
  • prudent zijn (voldoende eigen vermogen, solvabiliteit, soliditeit)

Op de vergunningplicht voor bewaarders is een aantal uitzonderingen/vrijstellingen van toepassing. Deze zijn opgenomen in de artikelen 2:3g, tweede lid, Wet op het financieel toezicht en 1c Vrijstellingsregeling Wft. Als u een vergunningaanvraag indient, gaat de AFM ervan uit dat u van oordeel bent dat deze uitzonderingen/vrijstellingen niet op u van toepassing zijn.

Een van de voorwaarden voor vergunningverlening is voldoende eigen vermogen. De AFM vraagt daarover advies aan De Nederlandsche Bank (DNB). Het kan zijn dat DNB in het kader van de toetsing van de prudentiële aspecten van de aanvraag rechtstreeks contact met de aanvrager opneemt.

Kosten en termijn

De kosten voor een vergunningaanvraag bewaarder bedragen €5.500.

De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningaanvraag is 8 weken.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Bewaarders