Terug

Informatie over vergunningverlening Voor Beleggingsondernemingen

Als beleggingsonderneming moet u bij de AFM een vergunning aanvragen. De prudentiële punten van de aanvraag (zoals het voldoen aan de eigen vermogenseisen en het toetsingsvermogen) worden door de Nederlandsche Bank (DNB) beoordeeld. Als u aan de eisen voldoet verleent de AFM u, na het advies van DNB, de vergunning.

Verklaring van geen bezwaar

Aanvragers moeten rekening houden een behandeltermijn van 62 dagen, die pas gaat lopen als de aanvraag compleet is. U kunt vooraf contact met DNB opnemen voor overleg over het aanleveren van de juiste gegevens. Deze staan in het (nieuwe) aanvraagformulier, maar soms leidt de uitwerking hiervan tot vragen.

De Nederlandsche Bank

Door tijdig met DNB contact op te nemen, kan onnodige vertraging in de beoordeling worden voorkomen.

In de Wft is een beleggingsonderneming gedefinieerd als 'degene die een beleggingsdienst verleent of een beleggingsactiviteit verricht'. Het zijn voornamelijk dezelfde partijen die in de Wte 1995 onder het begrip effecteninstellingen vielen.

Onder het verlenen van een beleggingsdienst verstaan wij: 

  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten (waaronder ook het bij elkaar brengen van beleggers).
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten;
    beheren van individueel vermogen.
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten.
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft met plaatsingsgarantie.
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft zonder plaatsingsgarantie.

Onder het verrichten van een beleggingsactiviteit verstaan wij:

  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening.
  • Het in de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten.

Vergunningaanvraag beleggingsonderneming en verbonden agent

De AFM beslist op de aanvraag, met inachtneming van het advies van DNB. Mogelijk moet u daarnaast een verklaring van geen bezwaar bij DNB aanvragen.

Doorlooptijd en kosten

Voor aanvragen wordt een behandeltermijn van 13 weken gehanteerd. Deze termijn kan opgeschort worden als de aanvraag niet compleet is, of verlengd als bijvoorbeeld nader onderzoek nodig is voor het nemen van een besluit. Gemiddeld moet rekening worden gehouden met een doorlooptijd van zo’n 3 maanden. Een dossier waarin veel ontbreekt zal vaak langer in beslag nemen, evenals een aanvraag waar bijzonderheden gelden ten aanzien van de activiteiten of de betrokken personen.

Het indienen van een aanvraag brengt kosten met zich mee.

Verbonden agent

Een verbonden agent is een persoon of onderneming die onder volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één bepaalde beleggingsonderneming namens die onderneming beleggingsdiensten mag verlenen. Verbonden agenten hoeven niet afzonderlijk over een vergunning te beschikken, maar moeten wel voldoen aan de regels van de Wft. Zij moeten zich bovendien aanmelden bij de AFM.

Het toezicht hierop ligt in eerste instantie bij de beleggingsonderneming. Dit laat onverlet dat de AFM direct toezicht op de verbonden agent kan uitoefenen.

Nationaal regime bij beleggingsondernemingen

Het verschil met een ‘gewone’ vergunning als beleggingsonderneming is dus dat de financiële instrumenten waarover men mag adviseren of orders doorgeven, beperkt zijn. Ook is het niet mogelijk een Europees paspoort te krijgen voor het nationaal regime.

Ondernemingen onder het nationaal regime zijn vrijgesteld van een deel van de Wft-eisen, waar ‘gewone’ beleggingsondernemingen wel aan moeten voldoen. De vrijstelling houdt in dat de Wft-eisen die onnodig belastend zijn voor de financiële dienstverlener via het nationaal regime verlicht worden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen