Terug

Zorgplicht: Zorgvuldig advies en vermogensbeheer Voor Beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen die diensten als execution only beleggen, beleggingsadvies of individueel vermogensbeheer verlenen, hebben een zorgplicht voor de klant. Zij dienen zorgvuldig met hun klanten om te gaan en alleen adviezen te geven die aansluiten bij de persoonlijke situatie van de klant. Hieronder leest u wat deze verplichting inhoudt en hoe de AFM u hierbij kan ondersteunen.

Wat moet u weten over zorgplicht?

De zorgplicht is opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en uitgewerkt in verschillende wetsartikelen. Beleggingsondernemingen die execution only beleggen aanbieden, winnen de kennis en ervaring in van de cliënt, met betrekking tot de financiële dienst of het financiële product. Vervolgens beoordeelt de onderneming of deze dienst of dat product passend is voor de cliënt en acteert daarop.

Verplichtingen Beleggingsondernemingen die beleggingsadvies geven of een individueel vermogen van een klant beheren zijn verplicht relevante informatie over de klant in te winnen. Het gaat hierbij om informatie over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring, voor zover dit relevant is voor het advies of de wijze van het beheer. Het advies of de wijze van het beheer moet mede gebaseerd zijn op deze informatie en dit moet zijn weerslag vinden in een geschiktheidsrapportage die aan de klant wordt verstrekt. Ook gelden er verplichtingen om de klant voorafgaand en gedurende de dienstverlening duidelijke informatie te verstrekken over bijvoorbeeld de kosten van de dienstverlening.

Ondersteuning bij de invulling van de zorgplicht binnen uw organisatie

De AFM en de Europese toezichthouder ESMA hebben verschillende leidraden (AFM) en richtsnoeren (ESMA) gepubliceerd. Deze kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden als beleggingsadviseur, vermogensbeheerder of execution only dienstverlener. Hieronder staat een aantal van deze leidraden en richtsnoeren. Per document wordt kort toegelicht over welk aspect van de dienstverlening het gaat.

Leidraad invulling van de zorgplicht bij (semi)automatisch vermogensbeheer
Groeiende technologische mogelijkheden, een lage rente-omgeving en de behoefte aan opbouw van vermogen bij de consument zorgen ervoor dat er nieuwe beleggingsconcepten ontstaan, zoals (semi)automatisch vermogensbeheer (SAV). In deze leidraad geeft de AFM duiding over de invulling van de zorgplicht bij online dienstverlening en in het bijzonder voor SAV. Innovatie en vernieuwing is goed, maar moet wel in het belang van de klant zijn. De AFM verwacht van marktpartijen dat zij gebruik maken van deze leidraad, zodat zij kunnen voldoen aan hun zorgplicht en de kwaliteit van het vermogensbeheer verhogen.

ESMA richtsnoeren voor product governance verplichtingen
In deze richtsnoeren geeft ESMA meer duidelijkheid over hoe ondernemingen de verplichtingen van de ontwikkeling en distributie van beleggingsproducten moeten naleven. Een beleggingsonderneming die beleggingsproducten ontwikkelt voor de verkoop aan cliënten moet een proces hebben voor de ontwikkeling, goedkeuring en periodieke evaluatie van beleggingsproducten. In dit proces moet voor elk beleggingsproduct de doelgroep worden geïdentificeerd. Ook voor beleggingsondernemingen die distributeur van beleggingsproducten zijn, bevatten deze richtsnoeren normen over onder meer de doelgroepbepaling en (de evaluatie van) de distributiestrategie.

Leidraad kwalificatie innovatieve dienstverlening
De AFM ontvangt regelmatig vragen van marktpartijen over innovatieve bedieningsconcepten op het gebied van beleggingsdienstverlening. Vaak gaan deze vragen over interpretaties van het wettelijk kader. In deze leidraad geeft de AFM antwoord op drie belangrijke vragen:

  • Wanneer is er sprake van beleggingsadvies?
  • Wanneer is er sprake van vermogensbeheer bij het opvolgen van aanbevelingen?
  • Is het mogelijk om eenmalig een beleggingsportefeuille te checken 

Leidraad De klant in beeld
In deze leidraad doet de AFM aanbevelingen voor een goede adviespraktijk die beleggingsondernemingen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun beleggingsdienstverlening. Beleggingsondernemingen kunnen hiermee beoordelen of er ruimte is voor verbetering bij beleggingsadvies of individueel vermogensbeheer. Daarnaast bieden de aanbevelingen en voorbeelden uit de leidraad aanknopingspunten voor de praktische invulling van deze verbeteringen.

Leidraad informatie over risicoprofielen
Beleggingsondernemingen gebruiken verschillende profielnamen en doen andere aannames over welke beleggingen passen binnen een risicoprofiel. Hierdoor zijn risicoprofielen voor veel consumenten onduidelijk. De leidraad informatie over risicoprofielen geeft consumenten meer duidelijkheid over de beleggingen en de risico’s achter risicoprofielen. Daarmee kan de consument adviezen en profielen ook beter met elkaar vergelijken. Beleggingsondernemingen kunnen deze leidraad dus gebruiken om hun risicoprofielen beter aan te laten sluiten op de risico’s en beleggingen die zij adviseren of beheren.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen