Terug

Zorgplicht: Zorgvuldig advies en vermogensbeheer Voor Beleggingsondernemingen

Beleggingsondernemingen die beleggingsadvies geven of individuele vermogens beheren hebben een zorgplicht ten aanzien van de consument. Er wordt verwacht dat zij zorgvuldig met hun klanten omgaan en hun alleen adviezen geven die aansluiten bij de persoonlijke situatie van de klant. Hieronder leest u wat deze verplichting inhoudt en hoe de AFM u hierbij kan ondersteunen.

Wat moet u weten over zorgplicht?

In artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is de zorgplicht geregeld. Beleggingsondernemingen die beleggingsadvies geven of een individueel vermogen van een klant beheren zijn verplicht informatie over de klant in te winnen. Het gaat hierbij om informatie over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring, voor zover dit relevant is voor het advies of de wijze van het beheer. Bovendien moet het advies of de wijze van het beheer, voor zover mogelijk mede gebaseerd zijn op deze informatie.

De invulling van de zorgplicht binnen uw organisatie

De AFM heeft verschillende leidraden gepubliceerd die u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden als beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Hieronder wordt per leidraad kort toegelicht op welk aspect van de dienstverlening zij zien.

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening (november 2012)
In dit rapport presenteert de AFM de aanbevelingen die voortkomen uit een onderzoek van de AFM naar de kosten van beleggingsdienstverlening. De aanbevelingen aan beleggingsondernemingen hebben betrekking op het bevorderen van het inzicht van de consument in de kosten van de beleggingsdienstverlening.

Leidraad De klant in beeld (november 2011)
In deze leidraad doet de AFM aanbevelingen voor een goede adviespraktijk die beleggingsondernemingen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun beleggingsdienstverlening. Beleggingsondernemingen kunnen met behulp van deze leidraad beoordelen of er ruimte voor verbetering is. Daarnaast bieden de aanbevelingen en voorbeelden uit de leidraad aanknopingspunten voor de praktische invulling van deze verbeteringen.  Deze leidraad vormt een aanvulling op de eerder gepubliceerde visie in de leidraad ‘Zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw’ (zie hieronder). 

Leidraad informatie over risicoprofielen (november 2010)
Doordat beleggingsondernemingen verschillende profielnamen gebruiken en andere aannames doen over welke beleggingen passen binnen een risicoprofiel, zijn risicoprofielen voor veel consumenten onduidelijk. De AFM heeft de leidraad informatie over risicoprofielen gepubliceerd om consumenten meer duidelijkheid te geven over de beleggingen en de risico’s achter risicoprofielen en daarmee ook adviezen en profielen beter met elkaar te kunnen vergelijken.

Leidraad Zorgvuldig advies bij vermogensopbouw (december 2009) 
De AFM wil met deze leidraad illustreren hoe zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw ingericht kan worden, ongeacht het financiële product of de financiële dienst. Deze leidraad richt zich vooral op het proces dat de klant en de beleggingsonderneming doorlopen voordat beleggingsadvies en/of vermogensbeheer als dienst worden geïmplementeerd. Op het beheren van het vermogen van de klant of het geven van beleggingsadvies zelf gaat de leidraad niet in.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen