Terug

Cliëntclassificatie is verplicht Voor Beleggingsondernemingen

Op welke wijze de beleggingsonderneming een cliënt classificeert, bepaalt de mate van beleggersbescherming die een cliënt geniet en daarmee welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn op de beleggingsonderneming. Beleggingsondernemingen moeten hun cliënten in een van de volgende drie categorieën indelen:

  1. in aanmerking komende tegenpartijen (eligible counterparties)
  2. professionele beleggers (professional clients)
  3. niet-professionele beleggers (retail clients).

Voor meer informatie over de wettelijk verplichtingen verwijzen we u naar artikel 4:18a tot en met artikel 4:18e van de Wet op het financieel toezicht en artikel 49b van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingenen artikel 49b van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. 

Het indelen van cliënten

De eisen die aan de dienstverlening door beleggingsondernemingen worden gesteld, verschillen per categorie cliënten. De eerste categorie geniet de minste wettelijke beleggersbescherming en de laatste de meeste beleggersbescherming. Daarom is het noodzakelijk dat de beleggingsonderneming haar cliënten correct in deze groepen indeelt zodat elke cliënt het gepaste niveau van beleggersbescherming geniet. De beleggingsonderneming moet de cliënt over de indeling te informeren.

In aanmerking komende tegenpartij

Beleggingsondernemingen die de diensten beleggingsadvies en individueel vermogensbeheer verlenen kunnen cliënten die deze diensten afnemen niet als in aanmerking komende tegenpartij classificeren. Een cliënt kan alleen als in aanmerking komende tegenpartij worden geclassificeerd voor de beleggingsdiensten ontvangen en doorgeven van orders en uitvoering van orders voor rekening van cliënten of rechtstreeks daarmee verband houdende nevendiensten. Het gaat hier bijvoorbeeld om partijen zoals centrale banken, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsmaatschappijen en (beheerders van) icbe’s.

Professionele belegger

Dit zijn cliënten waarvan verondersteld wordt dat zij de kennis, ervaring en deskundigheid bezitten om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s kunnen inschatten. Het gaat hierbij om partijen zoals banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, nationale overheden en grote ondernemingen. Op grond van de Wft kunt u cliënten die 'van nature' als niet-professionele belegger kwalificeren in bepaalde gevallen toch als professionele belegger classificeren. Dit kan alleen op verzoek van de cliënt. Voor het classificeren als professionele belegger geldt een aantal procedurele voorwaarden. Daarnaast moet de cliënt over voldoende deskundigheid en kennis en ervaring beschikken.

Niet professionele belegger

Cliënten die niet voldoen aan de criteria voor professionele belegger (en in aanmerking komende tegenpartij), als omschreven in de Wet op het financieel toezicht, vallen van rechtswege onder het begrip niet-professionele belegger. Dit zijn bijvoorbeeld alle natuurlijke personen, kleine vennootschappen (waaronder pensioen B.V.'s en stamrecht B.V.'s), overheidsinstellingen, lokale overheidsorganisaties, gemeentes, stichtingen en kleine en middelgrote ondernemingen. Op grond van de Wft kunt u cliënten die 'van nature' als niet-professionele belegger kwalificeren in bepaalde gevallen als professionele belegger classificeren. Dit kan alleen op verzoek van de cliënt en er gelden een aantal procedurele en inhoudelijke voorwaarden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsondernemingen