Terug

Meldplicht Financiële Dienstverlening Voor Banken & verzekeraars

Aanbieders van financiële producten zijn verplicht om geconstateerde overtredingen van bemiddelaars en gevolmachtigde agenten met wie zij samenwerken te melden.

De meldplicht is van toepassing op alle aanbieders die financiële producten distribueren met behulp van gevolmachtigde agenten en bemiddelaars. De meldplicht is ook van toepassing op bemiddelaars en gevolmachtigde agenten die samenwerken met (onder)bemiddelaars, zoals inkooporganisaties en serviceproviders.

Direct melden via het meldformulier

In het Digitaal loket van de AFM is een formulier beschikbaar, waarmee u direct een melding kunt doen.

Hoe kunt u een overtreding melden?

Een overtreding kunt u melden via het Digitaal loket van de AFM. De dienst Melding financiële dienstverlening bevat een Word-formulier waarin u alle gegevens kunt invullen.

Vrijwillig en anoniem melden

Ook als u niet wettelijk verplicht bent om een misstand te melden, zien wij uw melding graag tegemoet. Meldingen kunnen door ondernemingen en door individuele personen worden gedaan. Als u liever anoniem meldt, dan kan dat ook.

Hulp bij het melden

De Leidraad Meldplicht aanbieders bevat een toelichting op de achtergronden van de meldplicht. Ook kunt u hierin lezen hoe een aantal ondernemingen de meldplicht interpreteert en hoe zij het het meldproces hebben ingericht. De leidraad bevat bovendien tien ‘best practices’ die u kunt gebruiken om uw eigen meldproces te verbeteren.

Leidraad Meldplicht Aanbieders 

Voorbeelden bij Leidraad Meldplicht Aanbieders

In onderstaande handleiding en het bijbehorende model kunt u lezen hoe u moet melden als de overtreding gaat over het verrichten van activiteiten zonder vereiste (deel)vergunning.

Handleiding melden (deel)illegale bemiddelaars

Model bij melden deelillegalen

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Wellicht helpt onderstaande informatie u verder.

Inzicht - Van Signaal tot Onderzoek, artikel over hoe de AFM omgaat met meldingen 

Naslagwerk: Nadere toelichting op het melden

Uitgangspunten voor ketenverantwoordelijkheid aanbieders

Vragen? 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de AFM of met het Ondernemersloket, telefoon 0800 - 6800 680 (gratis).

Waarom bestaat de meldplicht?

Naleving van de wettelijke meldplicht levert een belangrijke bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van de financiële dienstverlening en producten. Een aanbieder die ervoor kiest zijn producten via gevolmachtigde agenten of bemiddelaars te distribueren, draagt daarvoor een verantwoordelijkheid.

Het nastreven van kwaliteit in de keten is ook in het belang van de aanbieder. Meldingen van overtredingen dragen in bredere zin bij aan de verbetering van de kwaliteit van de financiële dienstverlening in Nederland. De AFM kan dankzij deze meldingen gerichter toezicht houden.

Hiermee bereikt de AFM dat deze financiële dienstverleners in het vervolg de Wft wel naleven of dat zij van de financiële markten worden geweerd. Ook leidt dit tot eerlijkere concurrentie tussen marktpartijen en daarmee een gelijk speelveld.

De meldplicht volgt uit artikelen 4:97 en 4:92 van de Wft.

Beter toezicht door meldingen

Met de informatie van deze meldingen kan de AFM gericht toezicht houden op financiële dienstverleners die de Wft niet naleven. De meldingen leveren een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief betere markt voor financiële dienstverlening en aan de bescherming van consumenten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Banken & verzekeraars