Terug

Wet- en regelgeving ICBE's Voor Beleggingsinstellingen

Hier vindt u de wet- en regelgeving die van toepassing is op ICBE's.

Aanbeveling transparantie ICBE's

Afhankelijk van de eigenschappen van het product wordt de belegging juridisch gekwalificeerd als een effect, een recht van deelneming in een ICBE, beleggingsobject of een ander financieel instrument. Deze kwalificatie is bepalend voor aan welke wettelijke eisen uw informatieverstrekking moet voldoen. Hieronder vindt u een lijst met aanbevelingen om aan die eisen te kunnen voldoen.

Bij een ICBE valt onderscheid te maken tussen enerzijds effecten die niet een complex product zijn en anderzijds effecten in de vorm van rechten van deelneming die door de wetgever zijn aangewezen als een complex product.

 • Effecten (niet complex)
  Aanbieders van de effecten vallen onder het toezicht op de kapitaalmarkten (geen gedragsregels) en hebben met ander informatievereisten te maken. Denk hierbij aan een emissie van aandelen door een beursgenoteerde onderneming, een uitgifte van een note door een bank.
 • Rechten van deelneming (complex)
  Aanbieders van rechten van deelneming zijn financiële ondernemingen en vallen onder het gedragstoezicht op financiële onderneming. Sommige deelnemingsrechten zijn geen complex product, hierbij gaat het om closed-end beleggingsfondsen met verhandelbare deelnemingsrechten. Hierop zijn de informatievereisten voor effecten van toepassing.

Wie controleert dat?
De AFM controleert regelmatig of uw informatie aan de eisen voldoet.

Welke informatie staat in de leidraad Wwft?

De Leidraad Wwft is een hulpmiddel bij de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Deze leidraad is geen juridisch bindend document of beleidsregel.

De leidraad is aangepast naar aanleiding van een aantal relevante wijzigingen in de wet per 1 januari 2013 en behandelt de volgende onderwerpen:

Het cliëntenonderzoek

Voordat instellingen een zakelijke relatie aangaan of een transactie uitvoeren moeten instellingen een cliëntenonderzoek uitvoeren. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren. Het cliëntenonderzoek mag op een risicogeoriënteerde basis plaatsvinden. Dit betekent dat instellingen de vrijheid hebben om zelf een inschatting te maken van de integriteitrisico’s van bepaalde cliënten of producten en de aard en diepgang van het cliëntenonderzoek hierop mogen afstemmen.

Melding van Ongebruikelijke Transacties

Instellingen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU - NL). De bijlage van artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit van de Wwft bevat de lijst met indicatoren op grond waarvan gemeld moet worden. De lijst met indicatoren is onderverdeeld in objectieve en subjectieve indicatoren.

Monitoren activiteiten

Gedurende de looptijd van de zakelijke relatie moeten instellingen voortdurend monitoren om te kunnen beoordelen of de transacties overeenkomen met het risicoprofiel van de cliënt. Eventuele afwijkende transactiepatronen kunnen voor de instelling reden zijn om een melding ongebruikelijke transactie te doen bij het FIU - NL.

Uitbesteden van het cliëntenonderzoek

Instellingen mogen het cliëntenonderzoek uitbesteden aan een derde. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van de wettelijke vereisten blijft berusten bij de instelling die het onderzoek heeft uitbesteed. Het monitoren van de zakelijke relatie mag alleen door de instelling zelf worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM, zij zijn telefonisch bereikbaar via 0800 6800 680 (gratis) of per e-mail via ondernemersloket@afm.nl.

AFM aanbevelingen ICBE´s

De kredietcrisis heeft bij zowel marktpartijen als particuliere beleggers geleid tot vragen over het functioneren van ICBE´s. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft daarom in 2009 twee branchebrede onderzoeken uitgevoerd bij open-end ICBE´s.

ICBE´s beheren een belangrijk deel van het vermogen van Nederlandse particuliere beleggers. Het afgelopen jaar zijn ICBE´s op verschillende manieren door de kredietcrisis geraakt. Bij sommige ICBE´s beperkte dit zich tot koers- of waardedalingen van de beleggingsportefeuille; anderen hebben te maken gehad met een forse uitstroom van deelnemers, financieringsproblemen of liquiditeitstekorten als gevolg van het plotseling incourant worden van de beleggingen.

De uitgevoerde onderzoeken richtten zich op de kwaliteit van prospectussen van open-end ICBE´s en de wijze waarop door (beheerders van) open-end ICBE´s de intrinsieke waarde (IW) wordt berekend. De onderzoeken hebben geleid tot de constatering dat bij veel marktpartijen verbetering mogelijk is en soms noodzakelijk is.

Deze verbeteringen zien met name op:

 • het verduidelijken van de structuur van de ICBE;
  een betrouwbare, juiste, consistente en tijdige IW berekening;
 • en het verschaffen van actuele en volledige informatie aan beleggers in het prospectus.
  Door deze publicatie wil de AFM u informeren over de resultaten van deze onderzoeken en de wijze waarop verbeteringen kunnen worden aangebracht. De AFM geeft daarbij haar visie en aanbevelingen op de wet- en regelgeving voor bepaalde elementen van de structuur van de ICBE, het prospectus en een adequate inrichting van de IW berekening.

Deze publicatie richt zich primair op de directies van de beheerders van de (open-end) ICBE´s. De constateringen en aanbevelingen die zijn opgenomen in deze publicatie zullen ook relevant zijn voor andere partijen die een rol hebben bij de beheersing van ICBE´s, zoals (externe) administrateurs aan wie de IW berekening is uitbesteed, externe en interne accountants, compliance officers en consultant.
     

CESR's Guidelines on a common definition of European money market funds

De AFM onderschrijft de CESR Guidelines voor geldmarktfondsen geheel en verklaart de hierin genoemde regels zowel voor UCITS als non-UCITS geldmarktfondsen als invulling van de wettelijke normen en daarmee als integraal onderdeel van het beleid.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen