Terug

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Voor Beleggingsinstellingen

Met de invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) moeten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) en beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen (icbe’s) informatie over duurzaamheid vermelden in de prospectussen van de door hen beheerde (sub)fondsen. De AFM houdt er toezicht op of dit ook gebeurt.

Onderzoek naar SFDR

De Europese verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector 2019/2088 ook wel bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is sinds 10 maart 2021 van toepassing. Onder andere beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) en beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen (icbe’s) moeten daarmee informatie over duurzaamheid in de prospectussen van de door hen beheerde (sub)fondsen vermelden. Voor zover deze informatie nog niet in het prospectus staat dienen beheerders deze informatie toe te voegen.

De AFM heeft een informatieverzoek uitgestuurd om te toetsen of en hoe deze vereisten worden nageleefd. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderzoek.

Om welke vereisten gaat het?

De Europese Commissie heeft eerder dit jaar bekend gemaakt dat de implementatie van de technische standaarden die een uitwerking zijn van de bepalingen in de SFDR, pas op een later moment in werking treden. Dit heeft als gevolg dat niet voor alle vereisten van de SFDR bekend is hoe deze precies moeten worden ingevuld. Hierover heeft de Europese Commissie in een brief aangegeven dat zij wel verwacht dat de financiële sector in ieder geval op hoofdlijnen voldoet aan de vereisten in de SFDR.

Als beheerder dient u per 10 maart 2021 op hoofdlijnen te voldoen aan de vereisten die voortkomen uit de SFDR, waaronder de vereisten met betrekking tot prospectussen. In het prospectus gaat het om de volgende vereisten.

Artikel 6 – informatie inzake de integratie van duurzaamheidrisico’s

Artikel 6 van de SFDR vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds. Wanneer beheerders duurzaamheidsrisico’s niet relevant achten moeten zij toelichten waarom zij dit vinden.

Artikel 8 of 9 – informatie over duurzaamheidskenmerken van het product

(Sub)fondsen die zich kwalificeren als fonds met duurzame kenmerken (volgens artikel 8 SFDR) of als fonds met een duurzame doelstelling (volgens artikel 9 SFDR) moeten in hun prospectus de in artikel 8 of 9 genoemde informatie verschaffen. Voor zover deze informatie nog niet in het prospectus staat, dient deze te worden toegevoegd. Indien een (sub)fonds niet als duurzaam wordt gekwalificeerd hoeft u geen informatie te verschaffen op grond van artikel 8 of 9 (let op u dient altijd de informatie op grond van artikel 6 op te nemen in het prospectus).

Met het informatieverzoek dat de AFM u toestuurt, kunnen wij toetsen of en hoe beheerders bovenstaande vereisten op basis van de SFDR hebben geïmplementeerd.

Mocht u naar aanleiding van de inwerkingtreding van de SFDR wijzigingen doorvoeren, die verder gaan dan het toevoegen dan wel aanpassen van informatie op basis van bovenstaande vereisten dan verzoeken wij u hierbij rekening te houden met de eventuele meldingsplicht en bijbehorende termijnen voor het doorvoeren van wijzigingen.

Wat zijn de overige vereisten?

Naast bovengenoemde vereisten voor het prospectus zijn er meer vereisen die voortkomen uit de SFDR. Deze vereisten betreffen onder andere het verschaffen van informatie op de website over ongunstige effecten op duurzaamheid op entiteitsniveau (artikel 4) en het opnemen van duurzaamheidrisico’s in het beloningsbeleid (artikel 5). Daarnaast moet informatie over duurzame (sub)fondsen beschikbaar worden gesteld op de website van de beheerder (artikel 10) en na afloop van de eerste rapportage periode (precieze data worden nog bekend gemaakt) dienen beheerders van duurzame producten ook te voldoen aan de vereisten voor periodieke informatieverschaffing inzake duurzaamheid (artikel 11).

Deze overige vereisten vormen geen onderdeel van deze uitvraag. De AFM kan in het kader van haar toezicht op naleving van de vereisten op een later moment wel nadere informatie opvragen.

Aan wie is het informatieverzoek gericht?

Het informatieverzoek geldt voor beheerders van een icbe met een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:69b lid 1, Wft en beheerders van een beleggingsinstelling met een vergunning zoals bedoeld in artikel 2:65, Wft.

 

Het informatieverzoek

De uitvraag bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is het versturen van het prospectus van alle door u beheerde (sub)fondsen, wij verzoeken u dit te doen via het Cryptshare, de instructies voor het gebruik van Cryptshare kunt u hier vinden. Het tweede onderdeel betreft het invullen van het Excelformulier, in dit formulier dient u de gegevens van de Cryptshare verzending op te nemen.

Stap 1 - versturen prospectus

U dient van alle door u beheerde (sub)fondsen het prospectus te delen met de AFM via Cryptshare. Deze kunt u richten aan SFDR_AM@afm.nl. U kunt in één Cryptshare email meerdere bestanden meesturen. Wij verzoeken u de meegestuurde bestanden een benaming te geven waaruit duidelijk blijkt om welk(e) fonds(en) het gaat. Bij het versturen via Cryptshare ontvangt u een Tracking ID en een wachtwoord. Deze dient u apart te noteren.

Stap 2- invullen formulier

Wij verzoeken u per (sub)fonds een regel in het Excelformulier in te vullen. In dit formulier wordt u gevraagd om per fonds aan te geven of en zo ja waar in het betreffende prospectus de informatie die op basis van de SFDR is vereist is terug te vinden. Daarnaast dient u in het formulier het Tracking ID en het wachtwoord van de Cryptshare verzending die u in stap 1 heeft gedaan op te nemen. In het eerste tabblad van het Excelformulier vindt u een nadere toelichting op de vragen. Na het invullen kunt het Exce formulier per e-mail sturen aan SFDR_AM@afm.nl.

U dient de uitvraag uiterlijk 10 maart 2021 te hebben ingestuurd. Mocht u naar aanleiding van de uitvraag nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met SFDR_AM@afm.nl.

Veelgestelde vragen

Om beheerders te helpen bij het invullen van het informatieverzoek heeft de AFM een document opgesteld met daarin een aantal veel gestelde vragen. Wij verzoeken u dit document door te nemen voordat u het informatieverzoek invult.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen