Terug

Informatie over het registratieregime Voor Beleggingsinstellingen

De beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling onder het registratieregime (light-beheerder) moet doorlopend voldoen aan de registratievoorwaarden. Als de light-beheerder niet (langer) voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden (bij registratie aangegeven), dan is de light-beheerder in beginsel vergunningplichtig. Het is niet mogelijk om na aanvang de bij registratie van de beleggingsinstelling aangegeven vrijstellingsvoorwaarden te wijzigen.

Onder reikwijdte en regimes kunt u lezen wanneer u onder het vergunningregime of het registratieregime (light-regime) valt. De vergunningaanvraag of registratie doet u via ons AFM Portaal.

Rapportageverplichtingen

De light-beheerder is verplicht om jaarlijks te rapporteren over de voornaamste financiële instrumenten waarin hij handelt en de voornaamste risicoposities en de belangrijkste concentraties van de door hem beheerde beleggingsinstellingen.

Relevante wet- en regelgeving

De light-beheerder is verplicht om doorlopend te voldoen aan onderstaande wet- en regelgeving. De AFM benadrukt dat onderstaand overzicht, zowel ten aanzien van de omschreven wet- en regelgeving alsmede de toelichting daarbij, niet limitatief is.

• De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Onder Wwft kunt u lezen wat dit voor de light-beheerder betekent. Voor meer informatie raadpleegt u de Leidraad Wwft en de Sw .

• De Verordening (EU) nr. 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIPs-verordening), alsmede de onderliggende gedelegeerde verordening. Wanneer een light-beheerder verpakte retailbeleggingsproducten (of verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten) aanbiedt aan retailbeleggers, moet deze daaraan voorafgaand een essentiële-informatiedocument (Eid) opstellen, ter beschikking stellen aan retailbeleggers en op de website publiceren.

• De Wet handhaving consumentenbescherming (Whc) en de wet op oneerlijke handelspraktijken (Wohp). Als een light-beheerder aan consumenten aanbiedt, mag zij geen oneerlijke handelspraktijken verrichten. Hieronder vallen misleidende of agressieve handelspraktijken.

• De Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (MAR), alsmede de onderliggende uitvoeringsverordeningen en gedelegeerde verordeningen. De light-beheerder die handelt in financiële instrumenten, moet bijvoorbeeld doeltreffende regelingen, systemen en procedures (een monitoringssysteem) hebben ingesteld voor opsporing en melding van verdachte orders en transacties. Bij een redelijk vermoeden dat mogelijk sprake is van (een poging tot) handel met voorwetenschap of van marktmanipulatie, dient melding gemaakt te worden bij de AFM.

• De Verordening (EU) nr. 1011/2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten (BMR). Een light-beheerder dient een plan met maatregelen op schrift te stellen. Hierin staat vermeld welke maatregelen er genomen worden indien een benchmark inhoudelijk wordt gewijzigd of niet langer wordt aangeboden.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen