Terug

Introductie AIFM-richtlijn Voor Beleggingsinstellingen

Sinds de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn is een groot aantal Europees geharmoniseerde regels op beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen van toepassing. In tegenstelling tot ICBE’s kenden (beheerders van) alternatieve beleggingsinstellingen tot de inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn (op 22 juli 2013) geen geharmoniseerd Europees regelgevend kader. 

Brede reikwijdte

De reikwijdte van de AIFM-richtlijn is groot, anders dan de letter a van 'alternatieve' wellicht doet vermoeden. De AIFM-richtlijn is in beginsel van toepassing op alle beheerders van een of meerdere alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen collectieve beleggingsvehikels die niet als instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) kwalificeren. Onder meer private equity-, hedge-, infrastructuur-, vastgoed-, aandelen- en obligatiefondsen vallen onder AIFM-toezicht.

Wat betekent de AIFM-richtlijn voor beheerders?

De AIFM-richtlijn schrijft voor dat een beheerder niet zonder vergunning een alternatieve beleggingsinstelling mag beheren en/of deelnemingsrechten daarin mag aanbieden aan beleggers. Aan het verlenen van de vergunning wordt een groot aantal eisen gesteld. Zo zijn er eisen op het gebied van het minimumkapitaal en de betrouwbaarheid en geschiktheid van de dagelijkse beleidsbepalers. Daarnaast zijn er onder meer regels voor het hebben van een beheerste en integere bedrijfsvoering, een bewaarder en voor een passend beloningsbeleid.

Naast de regels voor de vergunning stelt de richtlijn doorlopende eisen aan de beheerder, bijvoorbeeld ten aanzien van het voorkomen van belangenconflicten, het voeren van een passend risico- en liquiditeitsbeheer, het zorgen voor een onafhankelijke waardering van de activa en diverse transparantieverplichtingen.

Taak AFM en DNB

De AFM is verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunning en het doorlopend toezicht. Naast gedragseisen worden er ook prudentiële eisen gesteld, bijvoorbeeld aan het minimumkapitaal en het gebruik van leverage. DNB ziet toe op naleving van de prudentiële regels.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Beleggingsinstellingen