Terug

Marktmonitor 2021 Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan medio februari de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) 2021 invullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De vragenlijst heet daarom ‘MMAB en Wwft 2021’. Het invullen is verplicht.

Opzet vragenlijst

De eerste helft van de vragenlijst betreft de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) waarin diverse bedrijfsspecifieke gegevens uitgevraagd worden. Het gaat onder meer om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht 2021. De heffing wordt sinds 2020 gebaseerd op de omzet uit vergunninghoudende activiteiten. In het tweede deel van de vragenlijst dient u, voor zover van toepassing op uw onderneming, vragen te beantwoorden over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De vragenlijst bevat verschillende hoofdstukken. Per hoofdstuk worden vragen gesteld over een specifiek onderwerp. Op de meeste vragen kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dit wordt aangegeven bij de vraag. Als u maar één antwoord kunt geven, kies dan het antwoord dat het meest op uw onderneming van toepassing is of het beste bij uw onderneming past.

De vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen en dus bepaalde vraagnummers worden overgeslagen. Deze vragen zijn dan niet relevant voor uw onderneming.

Voorbereiden

Houdt u er rekening mee dat het verzamelen van gegevens en het invullen van de vragen een aantal uren kan duren. Begin daarom op tijd. U kunt zich ook voorbereiden op de vragenlijst. Uiterlijk eind januari 2021 is een PDF-versie van de complete vragenlijst beschikbaar. Dit document kunt u gebruiken om alvast relevante informatie te verzamelen.

De PDF-versie bevat meer vragen dan de digitale versie. Vragen die namelijk niet voor uw onderneming van toepassing zijn, worden in de digitale versie niet getoond. Deze PDF-versie is overigens niet definitief. Het kan zijn dat er voor het daadwerkelijke moment van invullen van de digitale versie nog wijzigingen in de vragenlijst plaatsvinden. 

Uit ervaringen van adviseurs en bemiddelaars blijkt dat het invullen van de cijfermatige vragen over de samenstelling van de portefeuille en het verdienmodel van de onderneming de meeste tijd kosten. Begin alvast met het verzamelen van informatie over het aantal afgesloten producten per productgroep waar u een vergunning voor heeft en de daarmee gerealiseerde omzet in 2020.

Voor de betekenis van veelvoorkomende begrippen in de vragenlijst kunt u de begrippenlijst downloaden.

Inloggen

Zodra de digitale vragenlijst is opengesteld, kunt u via een link op deze pagina inloggen op de MMAB en Wwft 2021 vragenlijst.

Een aantal dagen voor het openstellen van de vragenlijst ontvangt u van ons per post uw persoonlijke inloggegevens. De inloggegevens bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze worden separaat toegezonden. Met deze inloggegevens kunt u de vragenlijst online openen en invullen. Bewaar deze gegevens goed. 

Wanneer u de vragenlijst in meerdere sessies invult (denk eraan tussentijds de gegeven antwoorden op te slaan door op de knop ‘Verder’ te klikken) heeft u de inloggegevens weer nodig om verder te gaan.

Inloggegevens kwijt?

Wanneer u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt bent, dan kan alleen de beleidsbepaler daarvoor contact opnemen met het Ondernemersloket. Wij zullen de beleidsbepaler dan van de gevraagde gegevens voorzien. Vanwege de coronamaatregelen is ons Ondernemersloket momenteel uitsluitend per e-mail bereikbaar (ondernemersloket@afm.nl). U kunt wel een terugbelverzoek in uw e-mail opnemen. Geef in dat geval aan op welk telefoonnummer u bereikbaar bent. Vermeldt u in uw mail altijd uw vergunningnummer.

Let op: alleen de beleidsbepaler van uw onderneming kan de inloggegevens bij het Ondernemersloket opvragen.

Hoe versturen?

U verstuurt de vragenlijst digitaal naar de AFM door de vragenlijst online in te vullen. Het is niet toegestaan om een printversie per post in te dienen. Alleen digitale vragenlijsten die online zijn ingevuld worden in ontvangst genomen.

Om de vragenlijst digitaal in te dienen, klikt u aan het einde van de vragenlijst op de button ‘versturen’. Uw vragenlijst wordt dan automatisch naar ons verzonden. Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk. Na verzending van de vragenlijst ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Sancties

U moet de vragenlijst volledig, juist en naar waarheid invullen. Het bestuur van de onderneming is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. De informatie die u in de vragenlijst aan de AFM verstrekt, leidt nooit direct tot een maatregel. Wanneer we een risico zien, stellen we eerst meer vragen voordat wordt overgegaan tot het nemen van een formele maatregel, zoals een boete of een aanwijzing. We kunnen pas een maatregel nemen als we zelf een overtreding hebben vastgesteld.
Het niet binnen de termijn insturen van de online ingevulde vragenlijst kan wel tot een (informele) maatregel leiden.

Wat doet de AFM met uw informatie?

De AFM verwerkt de verstrekte gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer we gegevens uit deze vragenlijst op enige wijze publiceren zal dit alleen op branchebreed niveau zijn en niet herleidbaar naar uw onderneming.

Wij hebben niet de capaciteit en het budget om alle onder haar toezicht staande ondernemingen jaarlijks te controleren. Uit het oogpunt van kostenbeheersing proberen we daarom aan de hand van signalen uit de markt te bepalen welke mogelijke misstanden het eerst aangepakt moeten worden. De gegevens uit de vragenlijst helpen bij het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s. 

Over de Marktmonitor

De Marktmonitor is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgt de AFM beter inzicht in de markt en de risico’s. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten, en helpen de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren.

Over de Wwft-vragenlijst

Is uw onderneming een bemiddelaar in levensverzekeringen en/of maakt u gebruik van het nationaal regime? Dan stellen wij u ook een aantal vragen die gaan over de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering en de door uw onderneming genomen beheersmaatregelen daartegen. Op basis van uw antwoorden in de Marktmonitor wordt automatisch bepaald of de Wwft vragen op u van toepassing zijn. Als dat niet het geval is, krijgt u die vragen ook niet te zien. Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgen wij beter inzicht in de markt en de risico’s. Dit inzicht draagt bij aan het risicogebaseerde toezicht van de AFM.

Informatie delen

Delen via: deel