Terug

Achtergronden Marktmonitor Voor Adviseurs & bemiddelaars

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De vragenlijst bevat ook vragen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De MMAB wordt ook gebruikt om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht vast te stellen. Het invullen is verplicht.

Waarom de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars?

De Marktmonitor is een toezichtinstrument van de AFM. Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgt de AFM beter inzicht in de markt en de risico’s. Hierdoor kan de AFM haar toezicht gerichter inzetten, en helpen de kwaliteit van de financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren.  

In het voorjaar van 2019 heeft u alleen het informatieverzoek ‘Opgave maatstaf en Wwft 2019’ ontvangen en geen volledige Marktmonitor. De reden hiervoor was dat de AFM het afgelopen jaar is begonnen aan een herziening van de vragenlijst. Deze vragenlijst in 2020 is daarin de eerste stap.  Als datagedreven toezichthouder, blijven wij ook komende jaren de Marktmonitor verder ontwikkelen.

Inloggen

Zodra de digitale vragenlijst is opengesteld, kunt u via een link op deze pagina inloggen op de vragenlijst van de MMAB en Wwft 2020.

Een aantal dagen voor het openstellen van de vragenlijst ontvangt u van de AFM per post uw persoonlijke inloggegevens. De inloggegevens bestaan uit een gebruikersnaam en een wachtwoord dat separaat wordt toegezonden. Met deze inloggegevens kunt u de vragenlijst online openen en invullen. Houdt u er rekening mee dat het verzamelen van de gegevens en het invullen van de vragenlijst enkele uren kan duren.

De gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn uitsluitend bestemd voor de vergunninghouder aan wie de uitnodigingsbrief is gestuurd. Bewaar deze gegevens goed. Zo kunt u ook op een later moment de ingevulde vragenlijst downloaden en printen.

Wanneer u de vragenlijst in meerdere sessies invult (denk eraan tussentijds de gegeven antwoorden op te slaan door op ‘Verder’ te klikken) heeft u de inloggegevens weer nodig om verder te gaan.

Inloggegevens kwijt?

Als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt bent, dan kan alleen de beleidsbepaler van uw onderneming de inloggegevens opvragen. In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk om per mail contact op te nemen via ondernemersloket@afm.nl. Vermeld bij vragen altijd uw vergunningnummer.

Opzet marktmonitor adviseurs & bemiddelaars

De vragenlijst bevat verschillende hoofdstukken. Per hoofdstuk worden vragen gesteld over een specifiek onderwerp. Op de meeste vragen kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dit wordt aangegeven bij de vraag. Als u maar één antwoord kunt geven, kies dan het antwoord dat het meest op uw onderneming van toepassing is of het beste bij uw onderneming past.  

De vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen en dus bepaalde vraagnummers worden overgeslagen. Deze vragen zijn dan niet relevant voor uw onderneming.

Vragenlijst in twee delen

De eerste helft van de vragenlijst betreft de Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars (MMAB) waarin diverse bedrijfsspecifieke gegevens uitgevraagd worden. Het gaat onder meer om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht 2020. Waar tot en met 2019 het aantal FTE bepalend was voor het vaststellen van de heffing, wordt de heffing vanaf 2020 gebaseerd op de omzet uit vergunninghoudende activiteiten.

In het tweede deel van de vragenlijst dient u, voor zover van toepassing op uw onderneming, vragen te beantwoorden over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze vragen zijn alleen bedoeld  voor financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en/of gebruikmaken van het nationaal regime.

Over de Wwft

Is uw onderneming een bemiddelaar in levensverzekeringen en/of maakt u gebruik van het nationaal regime? Dan zijn er in het informatieverzoek ook een aantal vragen over de Wwft van toepassing. Deze vragen gaan over de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering en de door uw onderneming genomen beheersmaatregelen daartegen. U krijgt deze vragen alleen voorgelegd als die van toepassing zijn op uw onderneming.

Met de informatie uit deze jaarlijkse uitvraag krijgt de AFM beter inzicht in de markt en de risico’s.

Voorbereiden

Er is een printversie van de vragenlijst beschikbaar. Dit document kunt u gebruiken om alvast relevante informatie te verzamelen en om u voor te bereiden op de digitale vragenlijst.

De printversie bevat meer vragen dan de digitale versie. Vragen die voor uw onderneming niet van toepassing zijn, worden in de digitale versie vanzelf weggelaten. Ook is deze printversie niet definitief. Het kan zijn dat er voor het daadwerkelijke moment van invullen van de digitale versie nog wijzigingen in de vragenlijst plaatsvinden.  

Uit ervaringen van adviseurs en bemiddelaars blijkt dat het invullen van de cijfermatige vragen over de samenstelling van de portefeuille en het verdienmodel van de onderneming de meeste tijd kosten. Begin alvast met het verzamelen van informatie over het aantal afgesloten producten per productgroep waar u een vergunning voor heeft en de daarmee gerealiseerde omzet in 2019.

Voor de betekenis van veelvoorkomende begrippen in de vragenlijst kunt u de begrippenlijst downloaden.

Hoe versturen?

U verstuurt de vragenlijst digitaal naar ons. Het is niet toegestaan om een printversie per post in te dienen. Alleen digitale vragenlijsten worden in behandeling genomen.  

Om de vragenlijst digitaal in te dienen, klikt u aan het einde van de vragenlijst op de button ‘versturen’. Uw vragenlijst wordt dan automatisch naar de AFM verzonden. Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk. Na verzending van de vragenlijst ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. 

U moet de vragenlijst volledig, juist en naar waarheid invullen. De bestuurder(s) van de onderneming zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

Wat doet de AFM met uw informatie?

De AFM verwerkt de verstrekte gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer de AFM gegevens uit deze vragenlijst op enige wijze publiceert zal dit alleen op branchebreed niveau zijn en niet herleidbaar naar uw onderneming. 

De AFM heeft niet de capaciteit en het budget om alle onder haar toezicht staande ondernemingen jaarlijks te controleren. Uit het oogpunt van kostenbeheersing probeert zij daarom aan de hand van signalen uit de markt te bepalen welke mogelijke misstanden het eerst aangepakt moeten worden. De gegevens uit de vragenlijst helpen bij het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s. U ontvangt geen algemene terugkoppeling.

Sancties

De informatie die u in de vragenlijst aan ons verstrekt, leidt nooit direct tot een maatregel. Wanneer de AFM een risico ziet, stellen wij eerst meer vragen voordat wordt overgegaan tot het nemen van een formele maatregel, zoals een boete of een aanwijzing. De AFM kan pas een maatregel nemen als wij zelf een overtreding hebben vastgesteld.  

Het niet binnen de termijn insturen van de ingevulde vragenlijst kan wel tot een maatregel leiden.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook

Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars