Terug

Provisieverbod Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Door het provisieverbod worden de financiële banden tussen banken en verzekeraars enerzijds en adviseurs en bemiddelaars anderzijds doorgeknipt. U stuurt uw klant bij advies en bemiddeling bij sommige financiële producten een rekening voor uw werkzaamheden. Door het doorknippen van de financiële banden met aanbieders bent u vrijer om u volledig op het belang van uw klant te richten.

Regelgeving

De regelgeving over het provisieverbod bestaat deels uit open normen. Financiële dienstverleners vinden het soms lastig om invulling te geven aan open normen omdat ze onzeker zijn over wat nu precies wel en niet kan.

Uitgangspunten

De AFM heeft een viertal uitgangspunten over het provisieverbod opgesteld. Hiermee bieden wij u meer houvast bij het maken van eigen afwegingen over de invulling daarvan. Het doel van deze uitgangspunten is het bijdragen aan een consistente invulling van het provisieverbod door alle marktpartijen.

Ontheffing

In sommige gevallen is een ontheffing van het provisieverbod mogelijk. De ontheffing maakt het voor organisaties mogelijk om een passende beloning te ontvangen van aanbieders voor met name uitbestede aanbiedersactiviteiten. Een ontheffingsaanvraag kost €3000. Deze kosten worden ook in rekening gebracht op het moment dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u aantonen dat u:

  1. redelijkerwijs niet aan het provisieverbod kan voldoen, en
  2. voldoende maatregelen heeft genomen om op een andere manier aan de doelstellingen van het provisieverbod te voldoen.

Als u meent dat uw onderneming aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan kunt u een aanvraag voor een ontheffing indienen. Zorg ervoor dat uw aanvraag volledig onderbouwd is en voorzien van de juiste bewijsstukken. Uw onderbouwing bestaat onder meer uit een gedetailleerde beschrijving van de structuur van de organisatie waarvoor u de ontheffing aanvraagt, de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft, de afspraken over de beloning voor de werkzaamheden, en de rol van eventueel andere, betrokken ondernemingen.

Meer informatie vindt u in de Interpretatie ontheffingsmogelijkheid serviceorganisaties. Hierin staat onder meer hoe de AFM ontheffingsaanvragen beoordeelt. 

Een overzicht van de door de AFM verleende ontheffingen vindt u in het overzicht aan de rechterkant. Dit register bevat een (niet uitputtend) overzicht van de instellingen die een ontheffing van het provisieverbod hebben gekregen. Deze ontheffing houdt in dat deze instellingen ondanks het provisieverbod een passende vergoeding mogen ontvangen voor de uitbestede aanbiedersactiviteiten die zij verrichten. Ook biedt dit aanbieders de mogelijkheid deze instellingen een passende vergoeding uit te betalen voor de aanbiedersactiviteiten die zij aan hen hebben uitbesteed. Dit register wordt bijgewerkt als daar aanleiding toe is. Aanbieders die een vergoeding betalen voor uitbestede aanbiedersactiviteiten moeten zich periodiek vergewissen of de instelling waaraan zij dit hebben uitbesteed betalingen mag ontvangen.

Uw aanvraag tot ontheffing kunt u indienen via ons AFM Portaal. Dat geldt ook als u uw ontheffing wilt laten intrekken.

 

Achtergrondinformatie

De beloning van de financiële dienstverleners door de aanbieders was een prikkel voor adviseurs en bemiddelaars om producten aan klanten te adviseren die niet altijd in het belang van de klant waren. De samenleving, de markt en de overheid vonden dit ongewenst.

De afgelopen jaren zijn de regels voor de provisies dan ook steeds verder aangescherpt. De aanscherping van de provisieregels gaat over de passendheid, de betaalwijze en de transparantie van de provisie.

In 2010 heeft het ministerie van Financiën de beloningsregels laten evalueren. Hieruit bleek dat de regels de beweging van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering, die de wetgever met de regels beoogde, te weinig en te langzaam op gang brachten. Daarom is besloten een verbod in te voeren voor provisies op bepaalde, complexe financiële producten.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies