Terug

Directe beloning Voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Als adviseur, bemiddelaar wordt u op verschillende manieren beloond. Op deze pagina treft u een overzicht van onderwerpen die met uw beloning te maken hebben. Gevolmachtigd agenten kunnen via de link hiernaast terecht voor informatie over de norm voor passende volmachtbeloning.

Provisieverbod

U stuurt uw klant bij advies en bemiddeling bij sommige financiële producten een rekening voor uw werkzaamheden, in plaats van dat u hiervoor provisie ontvangt van een bank of verzekeraar. Dit komt door het provisieverbod. Door het provisieverbod worden de financiële banden tussen banken en verzekeraars enerzijds en adviseurs en bemiddelaars anderzijds doorgeknipt. U kunt hierdoor meer in het belang van de klant adviseren en bemiddelen.

Redelijke beloning

De AFM ziet er dus op toe dat u uw klanten open en duidelijk informeert over uw beloning. Daarnaast kijkt de AFM of de beloning in verhouding staat tot het werk dat u hiervoor levert. Voor rechtstreekse vergoedingen die klanten betalen, geldt de kennelijke onredelijkheidsnorm. Dit betekent dat de vergoeding die wordt gevraagd niet buitensporig mag zijn in relatie tot de verrichte werkzaamheden voor de klant. Er wordt door de AFM geen maximumgrens gesteld aan de hoogte van de beloning.

Gespreid betalen

De betaling van de kosten voor advies en bemiddeling door de klant mag over maximaal twee jaar worden gespreid. Aan gespreide betaling zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag u geen extra kosten en/of rente in rekening brengen voor het gespreid betalen van advies- en bemiddelingsdiensten. Kijk voor alle voorwaarden in de informatie over het provisieverbod.

Dienstverleningsdocument

Uw klant kan een vast bedrag betalen voor uw advies of bemiddeling. Ook kunt u een uurtarief afspreken. U maakt hierover zelf afspraken met uw klanten. Bij het maken van deze afspraken is het van belang dat de klant goed weet wat hij betaalt en welke dienstverlening daar wel en welke daar niet tegenover staat. Een van de hulpmiddelen die u daarbij kunt gebruiken is het dienstverleningsdocument.

Bonusverbod en transparantie over provisie voor schadeverzekeringen

Als u adviseert of bemiddelt in schadeverzekeringen, mag u geen bonus- of omzetprovisies ontvangen. Verzekeraars mogen geen bonus- of omzetprovisies uitkeren.

Bovendien bent u verplicht klanten die vragen wat u aan provisies ontvangt voor het bemiddelen of adviseren over de schadeverzekering hierover te informeren. U moet uw klant dan op een begrijpelijke wijze informeren over de aard en de nominale waarde van de provisies.

Wat betekent dat voor u als financiële dienstverlener?

Adviseurs en bemiddelaars mogen alleen afsluit- en doorlopende provisies ontvangen. Dit geldt niet voor contracten die u vóór 1 januari 2012 heeft afgesloten.

Waarom deze regels?

Het bonusverbod bij schadeverzekeringen zorgt ervoor dat er geen prestatiebeloning voor financiële dienstverleners meer mag plaatsvinden voor het behalen van een bepaalde omzet of productie. Deze regels zijn ingevoerd om te voorkomen dat provisies voor schadeverzekeringen groeien als gevolg van de inducementregels en het provisieverbod.

Geen directe beloning voor dienstverlening voor krediet

Het is verboden om voor de werkzaamheden die gepaard gaan met het consumptief krediet een (directe) vergoeding te vragen aan klanten. Daarvoor ontvangt u de doorlopende provisie van de aanbieder van het krediet.

Nazorg

Wanneer u in een product hebt bemiddeld voor een klant, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht die voortvloeit uit de Wft ('Wft-zorgplicht').

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs, bemiddelaars & gevolmachtigd agenten

Keuzebegeleiding en advies