Terug

Betrouwbaarheid, geschiktheid en vakbekwaamheid Voor Adviseurs & bemiddelaars

Wanneer u een vergunning aanvraagt, toetst de AFM aan een aantal eisen op het gebied van betrouwbaarheid, geschiktheid en vakbekwaamheid. We toetsen op vakbekwaamheid binnen uw onderneming, betrouwbaarheid van werknemers en geschiktheid en betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepaler(s) en medebeleidsbepalers. Ook na de vergunningaanvraag moet u doorlopend voldoen aan de gestelde eisen.

Vakbekwaamheid binnen uw onderneming

U moet er voor zorgen dat er in uw onderneming voldoende vakbekwaamheid aanwezig is. Vakbekwaam houdt in dat een persoon over de juiste diploma’s en PE- certificaten beschikt om financiële diensten te kunnen verlenen. Wij toetsen dit aan de hand van de diploma’s en certificaten van uw feitelijk leidinggevende die u bij de vergunningaanvraag overlegt.

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe vakbekwaamheidseisen.

Betrouwbaarheid binnen uw onderneming

U moet een adequaat beleid voeren dat een integere uitoefening van uw bedrijf waarborgt. Om dit te kunnen aantonen moet u bij de vergunningaanvraag over een incidentenregeling en een beschrijving over de borging van de betrouwbaarheid van de medewerkers beschikken. Ook moet u passende maatregelen nemen als zich een incident voordoet.

Het is voor ons van groot belang dat we snel op de hoogte zijn van een incident. Als er binnen uw onderneming iets voorvalt, moet u dit direct, melden bij de AFM.

Betrouwbaarheid dagelijks beleidsbepaler

De betrouwbaarheid van dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen moet buiten twijfel staan. Daarom toetst de AFM deze personen op betrouwbaarheid en vragen wij hen een betrouwbaarheidsformulier in te vullen waarin vragen worden gesteld over onder andere het strafrechtelijk verleden van de persoon.

Als een persoon eenmaal getoetst is op betrouwbaarheid, dan is deze toetsing in principe onbeperkt geldig, tenzij er wijzigingen in de betrouwbaarheid optreden. Deze wijzigingen moet u direct melden aan de AFM.

Geschiktheid dagelijks beleidsbepaler

Alle dagelijks beleidsbepalers en toezichthouders moeten geschikt zijn ten aanzien van (het toezicht houden op) de uitoefening van de onderneming. Onder geschiktheid wordt verstaan: kennis en ervaring, vaardigheden en professioneel gedrag.

De AFM toetst dit aan de hand van onder meer het Curriculum Vitae van de persoon, eventueel behaalde HBO(+)-diploma’s en de opgegeven referenten uit het Referentenformulier.

Eed en belofte

Iedere persoon die getoetst is of wordt op geschiktheid moet een eed afleggen. De eed bevat verklaringen over bijvoorbeeld het centraal stellen van klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars