Terug

Beheerst beloningsbeleid Voor Adviseurs & bemiddelaars

Sinds 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht. De regels over een beheerst beloningsbeleid gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland.

Hoewel de bepalingen grotendeels een wettelijke vastlegging vormen van eerder geldende regels, zijn ook nieuwe elementen ingevoerd. Zo geldt er een maximum voor variabele beloningen van 20% van de vaste beloning (het bonusplafond).

Voorbeelden van beloningsprikkels

De manier waarop uw medewerkers en andere onder uw verantwoordelijkheid werkende personen worden beloond voor het werk dat zij doen, kan van invloed zijn op de kwaliteit van hun werkzaamheden. Beloningsprikkels kunnen het klantbelang schaden. De AFM ziet er daarom op toe dat van het beloningsbeleid van financiële ondernemingen geen verkeerde prikkels uitgaan en streeft naar een bedrijfscultuur bij financiële ondernemingen waarin het klantbelang centraal staat. Aan de basis van een onderneming die het klantbelang centraal stelt ligt mede een beheerst beloningsbeleid, dat waarborgt dat klanten zorgvuldig behandeld worden.

Een beloningsprikkel betreft een variabele beloning, ongeacht de vorm waarin die beloning wordt verstrekt. De hoogte van de beloning is op voorhand onduidelijk of onzeker of er is sprake van een prestatieafhankelijk element. Van een prestatieafhankelijk element is sprake als de hoogte van de beloning afhankelijk is van het behalen van een resultaat (prestatie), zoals het aantal verstrekte adviezen of het sluiten van een product voor de klant.

Voorbeelden van beloningsprikkels die niet beheerst zijn:

 

  • Een adviseur krijgt een bonus voor elke klant die een krediet afsluit.

  • De best verkopende medewerkers van een adviseur of bemiddelaar in schadeverzekeringen verdienen een ‘weekendje weg’ als zij de hoogste omzet ten opzichte van hun collega’s behalen.

  • Callcentermedewerkers worden in een functioneringsgesprek voornamelijk beoordeeld op het aantal afspraken die zij regelen (ook wel outbound calls) die leiden tot het afsluiten van een uitvaartverzekering.

  • Een ingehuurde freelancer wordt betaald voor iedere klant die hij adviseert en een product verkoopt.

Schriftelijk vastgelegd beloningsbeleid

Financiële ondernemingen moeten beschikken over een schriftelijk vastgelegd beheerst beloningsbeleid dat van toepassing is op alle medewerkers. Deze verplichting geldt ongeacht de wijze waarop het beloningsbeleid is vormgegeven. Deze geldt dus ook voor ondernemingen met medewerkers, inclusief directieleden en bestuurders, met een 100% vast salaris.  

De regels voor een beheerst beloningsbeleid zijn namelijk niet beperkt tot alleen variabele beloningen, maar gelden voor het totale pakket aan beloningen. De variabele beloning die medewerkers in beginsel mogen ontvangen is gemaximeerd op 20% van het vaste jaarsalaris, waarvan minimaal 50% gebaseerd moet zijn op niet-financiële criteria.

Stappenplan

Om de (nieuwe) regels met betrekking tot het beloningsbeleid na te leven, biedt de AFM u handvatten in de vorm van veelgestelde vragen en antwoorden, en een stappenplan.

Het stappenplan bestaat uit vier onderdelen:

  1. risicoanalyse: waar liggen de risico’s in de manier van belonen?
  2. schriftelijke vastlegging van het beloningsbeleid
  3. invoeren van maatregelen en procedures zodat risico’s worden voorkomen en afgedekt
  4. openbaarmaking van het beleid: hoe worden (potentiële) klanten geïnformeerd over het beleid?

Deze stappen zijn uitgewerkt in het stappenplan beheerst beloningsbeleid.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Adviseurs & bemiddelaars