Terug

Verplichte meldingen Voor Accountantsorganisaties

Als accountantsorganisatie bent u wettelijk verplicht om een aantal situaties aan de AFM te melden.

In onderstaande situaties bent u verplicht daarvan onmiddellijk melding te doen aan de AFM. Dit geldt niet voor een tuchtprocedure. Deze moet u melden binnen een week nadat u hiervan kennis hebt genomen.

Materiële inbreuk OOB

Heeft u bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang (OOB), die onder toezicht staat van de AFM, kennis gekregen van een materiële inbreuk op de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, die de voorwaarden voor toelating regelen of die specifiek de activiteiten van de OOB regelen. Dan moet u dit melden bij de AFM.

Bedreiging voor of twijfel over continuïteit OOB

Heeft u bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang (OOB), die onder toezicht staat van de AFM, kennis gekregen van een materiële bedreiging voor of twijfel over de continue werking van de OOB. Dan moet u dit melden bij de AFM.

Weigering oordeel, afkeurende verklaring of verklaring met voorbehoud OOB

Als de externe accountant van uw accountantsorganisatie bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang (OOB), die onder toezicht staan van de AFM, kennis heeft gekregen van informatie die tot gevolg heeft of kan hebben dat de externe accountant van uw accountantsorganisatie:

  • weigert om een auditoordeel uit te brengen over de financiële overzichten van de OOB;
  • voornemens is een afkeurende verklaring over de financiële overzichten van de OOB af te geven, of;
  • voornemens is een verklaring met voorbehoud over de financiële overzichten van de OOB af te geven.

Dan moet u dit melden bij de AFM.

Tussentijdse beëindiging controleopdracht

Als uw organisatie of haar controlecliënt een overeenkomst van een opdracht tot het verrichten van een wettelijke controle over een bepaald boekjaar tussentijds heeft beëindigd, moet u dit onmiddellijk melden aan de AFM.

Incident

Als uw organisatie is betrokken bij een incident dat een ernstige bedreiging vormt voor de integere uitoefening van uw bedrijf, moet u dit onmiddellijk aan de AFM melden. Wanneer sprake is van een incident leest u in de interpretaties van de AFM over het melden van incidenten.

Tuchtprocedure externe accountant

Als bij de Accountantskamer in Zwolle een tuchtprocedure aanhangig is gemaakt tegen een bij uw accountantsorganisatie werkzame of daaraan verbonden externe accountant, moet u dit melden binnen een week nadat u hiervan kennis heeft genomen. Dit geldt niet wanneer de tuchtprocedure door de AFM aanhangig is gemaakt.

Wijziging betrouwbaarheid van een (mede)beleidsbepaler

Accountantsorganisaties zijn verplicht nieuwe antecedenten en wijzigingen in de antecedenten van (mede)beleidsbepalers aan de AFM te melden. Als zich een wijziging heeft voorgedaan in de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van een beleidsbepaler of medebeleidsbepaler, dan moet u dit melden bij de AFM.

Denk hierbij aan maatregelen die zijn opgelegd door de tuchtrechter of nieuwe strafrechtelijke, fiscaal bestuursrechtelijke of overige antecedenten.

De AFM beoordeelt de nieuwe informatie en voert indien nodig een hertoetsing uit van de betrouwbaarheid. Accountantsorganisaties hebben geen verplichting om onderzoek in te stellen naar eventuele wijzigingen.De AFM registreert antecedenten in de bestuurdersmonitor.

Bij accountantsorganisaties met een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-accountantsorganisaties) moeten de beleidsbepalers naast betrouwbaar ook geschikt zijn voor de uitvoering van hun taak. Als de samenstelling van het collectief of de taak- of portefeuilleverdeling van de leden van het toezichthoudend orgaan wijzigt, moet u deze wijziging(en) vooraf en tijdig kenbaar maken aan de AFM. Wijzigingen kunnen leiden tot een nieuwe toetsing.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties