Terug

Voorgenomen benoeming (mede)beleidsbepaler Voor Accountantsorganisaties

Voordat een accountantsorganisatie een persoon benoemt tot beleidsbepaler of medebeleidsbepaler moet de AFM de betrouwbaarheid van deze persoon hebben getoetst en hebben meegedeeld dat deze buiten twijfel staat.

Bij accountantsorganisaties met een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB-accountantsorganisaties) moeten de beleidsbepalers naast betrouwbaar ook geschikt zijn voor de uitvoering van hun taak.

De procedure bij de betrouwbaarheidstoetsing van een voorgenomen benoeming van een nieuwe (mede)beleidsbepaler verloopt via de onderstaande stappen.

Stap 1: Invullen formulier Betrouwbaarheidsonderzoek

De betrouwbaarheid van alle (mede)beleidsbepalers van accountantsorganisaties moet buiten twijfel staan. De AFM toetst daarom de betrouwbaarheid van iedere (mede)beleidsbepaler.

Bij het toetsen van de betrouwbaarheid volgt de AFM het beleid dat is vastgelegd in de beleidsregel over de betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers van accountantsorganisaties.

De accountantsorganisatie die een (mede)beleidsbepaler wil gaan benoemen, zorgt ervoor dat de beoogde (mede)beleidsbepaler het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek invult. Het formulier Betrouwbaarheidsonderzoek moet volledig en naar waarheid worden ingevuld. Het onjuist of onvolledig invullen van het formulier, of het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens aan de AFM, weegt zwaar mee in de betrouwbaarheidstoetsing.

Hoe toetst de AFM de betrouwbaarheid?

De AFM maakt gebruik van een vragenlijst en verschillende externe bronnen, zoals de politieregisters, het faillissementsregister en informatie van de Belastingdienst, om inzicht te krijgen in de antecedenten van de betrokken persoon. De AFM vormt zelfstandig een oordeel. Zij houdt daarbij rekening met de belangen die de Wta beoogt te beschermen en met de belangen van de accountantsorganisatie en de betrokken persoon.

Uitkomst van de betrouwbaarheidstoetsing

De AFM verstrekt de uitkomst van de betrouwbaarheidstoetsing schriftelijk aan de accountantsorganisatie en aan de getoetste persoon. Als de AFM aanleiding heeft om te twijfelen stuurt zij een voorgenomen beslissing naar de accountantsorganisatie en de getoetste persoon. Die beslissing luidt dat de betrouwbaarheid van de betreffende persoon niet buiten twijfel staat. De AFM motiveert in die beslissing waarom zij tot het oordeel komt dat de betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat.

Termijn betrouwbaarheidstoetsing

De AFM toetst de betrouwbaarheid van een (kandidaat)(mede)beleidsbepaler in principe binnen acht weken. Een betrouwbaarheidstoetsing bij de voorgenomen benoeming van een nieuwe (mede)beleidsbepaler bij een accountantsorganisatie die al een vergunning heeft duurt in beginsel zes weken.

Bescherming persoonsgegevens

De AFM verwerkt alle persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het formulier van aanmelding ligt ter inzage bij de AFM. Met persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Alleen als het wettelijk is toegestaan kan de AFM een uitzondering maken op haar geheimhoudingsplicht en gegevens uitwisselen met derden, zoals met toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten in Nederland of in het buitenland.

Wanneer toetst de AFM de betrouwbaarheid?

De AFM toetst op betrouwbaarheid bij een vergunningaanvraag, bij een voorgenomen benoeming van een nieuwe (mede)beleidsbepaler en bij gewijzigde feiten en omstandigheden van een getoetste (mede)beleidsbepaler.

Stap 2: Aanmelden kandidaat (mede)beleidsbepaler

De accountantsorganisatie die een (mede)beleidsbepaler wil gaan benoemen meldt haar voornemen bij de AFM. Dat doet u in ons AFM Portaal.

Stap 3: Toetsing en beslissing door de AFM

De AFM neemt in beginsel binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding een beslissing. De AFM verstrekt de uitkomst van de betrouwbaarheidstoetsing schriftelijk aan de accountantsorganisatie en aan de getoetste persoon.

Stap 4: Bevestigen benoeming (mede)beleidsbepaler

Als de AFM heeft laten weten de voorgenomen benoeming goed te keuren, dan meldt de accountantsorganisatie de (mede)beleidsbepaler definitief aan. Gebruik hiervoor ons AFM Portaal.

Afmelden getoetst persoon accountantsorganisaties

Als een (mede)beleidsbepaler aftreedt, dan moet u dit aan de AFM doorgegeven.

Als de vertrekkend beleidsbepaler wordt vervangen door een nieuwe beleidsbepaler, moet u voor het benoemen van de beoogd beleidsbepaler deze persoon door de AFM laten toetsen op betrouwbaarheid (en indien van toepassing ook op geschiktheid) alvorens u tot de benoeming overgaat.

Wijziging betrouwbaarheid van een (mede)beleidsbepaler

Accountantsorganisaties zijn verplicht nieuwe antecedenten en wijzigingen in de antecedenten van (mede)beleidsbepalers aan de AFM te melden. Als zich een wijziging heeft voorgedaan in de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van een beleidsbepaler of medebeleidsbepaler, dan moet u dit melden bij de AFM. 

Denk hierbij aan maatregelen die zijn opgelegd door de tuchtrechter of nieuwe strafrechtelijke, fiscaal bestuursrechtelijke of overige antecedenten. 

De AFM beoordeelt de nieuwe informatie en voert indien nodig een hertoetsing uit van de betrouwbaarheid. Accountantsorganisaties hebben geen verplichting om onderzoek in te stellen naar eventuele wijzigingen.

De AFM registreert antecedenten in de bestuurdersmonitor.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties