Terug

Welke kwaliteitseisen zijn van belang bij een vergunning? Voor Accountantsorganisaties

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is bedoeld om externe accountants goede wettelijke controles te laten uitvoeren en ervoor te zorgen dat de accountantsorganisaties waarvoor zij werken de juiste maatregelen nemen om de kwaliteit te waarborgen.

De Wta bevat de kwaliteitseisen waaraan accountantsorganisaties en externe accountants moeten voldoen. In het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) worden deze nader uitgewerkt.

Behalve aan de Wta en het Bta moeten externe accountants en accountantsorganisaties zich ook houden aan andere regelgeving en voorschriften voor de accountantspraktijk zoals de Wet op het accountantsberoep (Wab) en de verordeningen en nadere voorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Hieronder worden de belangrijkste kwaliteitseisen uit de Wta en het Bta toegelicht.

Kwaliteitseisen accountantsorganisaties

De belangrijkste kwaliteitseisen aan accountantsorganisaties zijn:

Zorgplicht
De accountantsorganisatie heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat zij er voor zorgt dat de externe accountants die namens haar wettelijke controles verrichten, voldoen aan de normen die de wet stelt.

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de dagelijkse beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de accountantsorganisatie staat buiten twijfel.

Deskundigheid en vakbekwaamheid
De dagelijks beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn deskundig ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie. De meerderheid van de dagelijkse beleidsbepalers én de meerderheid van de stemrechthouders is een accountantsorganisatie, een auditorganisatie of een persoon die zich houdt aan de vakbekwaamheidsregels.

Zeggenschapsstructuur
De zeggenschapsstructuur van de accountantsorganisatie is zodanig transparant dat deze geen belemmering vormt voor het uitoefenen van adequaat toezicht.

Stelsel van kwaliteitsbeheersing
De accountantsorganisatie beschikt over een stelsel van kwaliteitsbeheersing om de naleving van wet- en regelgeving te waarborgen. Voor OOB-vergunninghouders gelden aanvullende regels ten aanzien van dit stelsel.

Onafhankelijkheid
De accountantsorganisatie is onafhankelijk van de controlecliënt. Voor OOB-vergunninghouders gelden aanvullende regels met betrekking tot de onafhankelijkheid. Zij mogen bijvoorbeeld naast de wettelijke controle bij een OOB bepaalde andere werkzaamheden niet verrichten of hebben verricht in de afgelopen twee jaar.

Verder mag een externe accountant niet langer dan vijf aaneengesloten jaren de jaarrekening van een OOB controleren. Daarna geldt een afkoelperiode van twee jaar. Na tien aaneengesloten jaren de jaarrekening van een OOB te hebben gecontroleerd, moet ook de gehele accountantsorganisatie rouleren.

Geheimhoudingsplicht
De accountantsorganisatie is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens, tenzij een wettelijk voorschrift een mededeling verplicht.

Beheerste en integere bedrijfsvoering
De accountantsorganisatie bevordert en handhaaft een beheerste en integere bedrijfsvoering.

Kwaliteitseisen externe accountants

De belangrijkste kwaliteitseisen aan externe accountants zijn:

Vakbekwaamheid, objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid
De externe accountant voldoet aan de normen met betrekking tot vakbekwaamheid, objectiviteit, integriteit en onafhankelijkheid. Deze normen zijn vooral uitgewerkt in de verordeningen en nadere voorschriften van de NBA.

Geheimhoudingsplicht
De externe accountant is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens, tenzij een wettelijk voorschrift een mededeling verplicht.

Meldingsplicht bij fraude
De externe accountant die tijdens het verrichten van een wettelijke controle de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen die het redelijk vermoeden rechtvaardigen dat sprake is van fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording van de controlecliënt, meldt dit aan een opsporingsambtenaar.

Beroepsregels
De externe accountant is registeraccountant of certificeringsbevoegd Accountant-Administratieconsulent en leeft de beroepsregels, namelijk de verordeningen en de nadere voorschriften van de NBA, met betrekking tot wettelijke controles na.

Controleverklaring
De externe accountant ondertekent een controleverklaring op eigen naam en vermeldt daarbij ook de naam van de accountantsorganisatie.

Tuchtrechtsgeding
De externe accountant die wordt betrokken in een tuchtrechtsgeding meldt dit onmiddellijk aan de betrokken controlecliënten.

Afkoelperiode
Als een externe accountant verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang, dan mag hij geen functie aanvaarden als dagelijks beleidsbepaler bij die controlecliënt voordat een periode van ten minste twee jaren is verstreken sinds hij zijn werkzaamheden als externe accountant bij die controlecliënt heeft beëindigd.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties