Terug

Dashboard 2015 Voor Accountantsorganisaties

OOB-accountantsorganisaties werken serieus aan een fundamentele verandering en verbetering van de randvoorwaarden om de kwaliteit van hun wettelijke controles te verhogen en daarmee meer in het publiek belang te handelen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de opzet van de maatregelen die de accountantsorganisaties doorvoeren om hun cultuur, organisatie en processen te veranderen om de kwaliteit van de wettelijke accountantscontroles te verhogen.

Hieruit blijkt dat de vijf grootste accountantsorganisaties (de zogenoemde Big 4 en BDO) voorop lopen in de uitwerking van deze maatregelen in visie, beleid en procedures. Deze vijf accountantsorganisaties verrichten ongeveer 60 procent van alle wettelijke controles in Nederland. Ze zijn het verst met een aanpak om een verandering in governance, cultuur en gedrag te bewerkstelligen. Drie overige accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij organisaties van openbaar belang (OOB) volgen op enige afstand; één accountantsorganisatie loopt serieus achter. Volgend jaar zal de AFM vaststellen of de verandering in de organisaties is ingevoerd.

Inleiding

In de periode april tot en met september 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek uitgevoerd bij accountantsorganisaties met een vergunning om organisaties van openbaar belang (OOB’s) te controleren (OOB-accountantsorganisaties). In de afgelopen jaren is gebleken dat in de gehele sector een fundamentele verandering noodzakelijk is om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Het onderzoek richtte zich op de ingezette verandering met bijbehorende toekomstgerichte verbetermaatregelen van de OOB-accountantsorganisaties. In het onderzoek zijn de volgende OOB-accountantsorganisaties betrokken: Accon avm controlepraktijk B.V. (Accon), Baker Tilly Berk N.V. (BTB), BDO Audit & Assurance B.V. (BDO), Deloitte Accountants B.V. (Deloitte), Ernst & Young Accountants LLP (EY), Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. (GT), KPMG Accountants N.V. (KPMG), Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. (Mazars) en PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC).

Deze OOB-accountantsorganisaties spelen een belangrijke rol in de Nederlandse financiële markten. Zij bieden met hun controleverklaring zekerheid over de betrouwbaarheid van de financiële verantwoordingen van alle ondernemingen die als OOB worden aangemerkt: beursgenoteerde rechtspersonen, banken en (her)verzekeraars. Daarnaast hebben de negen OOB-accountantsorganisaties in het onderzoek gezamenlijk het grootste aandeel in de Nederlandse markt van wettelijke controles. Zij verrichten in totaal circa 66 procent van alle wettelijke controles in Nederland. Verder nemen zij circa 85 procent van de totale omzet voor hun rekening die Nederlandse accountantsorganisaties behalen met het verrichten van wettelijke controles. Dit onderzoek heeft dus geen betrekking op de zogenoemde niet-OOB-accountantsorganisaties.

Dit onderzoek naar de opzet van de ingezette verandering en toekomstgerichte verbetermaatregelen is een themaonderzoek. Het onderzoek richt zich op meerdere aspecten die bijdragen aan of invloed hebben op de zorgplicht die op de accountantsorganisatie rust. Dit rapport bevat de observaties en conclusies van de AFM over de ingezette verandering en toekomstgerichte verbetermaatregelen van de OOB-accountantsorganisaties, weergegeven in een dashboard met scores op zeven modules.

Conclusies van de AFM

De AFM heeft de door de OOB-accountantsorganisaties verstrekte informatie beoordeeld en op basis van die beoordeling scores toegekend aan de verschillende onderdelen van de zeven modules. In tabel 2 zijn de ‘totaalscores’ (de gemiddelde score van de zeven modules) voor de opzet van de verandering en de verbetermaatregelen van de OOB-accountantsorganisaties weergegeven.

Tabel 2. Totaalscores dashboard 2015

Totaal  Score 
KPMG Accountants N.V.  4,6
Ernst & Young Accountants LLP 4,1
Deloitte Accountants B.V. 4,0
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4,0
BDO Audit & Assurance B.V. 3,5
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 3,0
Baker Tilly Berk N.V. 2,9
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 2,8
Accon avm controlepraktijk B.V. 1,7
Gemiddelde  3,4

Modules

Tabel 5 bevat de totaalscores van het dashboard 2015 voor elke OOB-accountantsorganisatie. Op basis van de scores die de AFM heeft toegekend aan ieder module-onderdeel is een gewogen gemiddelde score per module berekend. Een totaalscore per OOB-accountantsorganisatie is bepaald door het gemiddelde te berekenen van de scores op moduleniveau, waarbij de modules Relatie van de accountantsorganisatie met de omgeving (module 5) en Netwerk (module 6) vanwege hun inventariserende karakter half zo zwaar meewegen als de overige modules. Verder vermeldt tabel 5 de gemiddelde score van alle negen OOB-accountantsorganisaties.

Tabel 5. Totaalscores dashboard 2015

Totaal  Score 
KPMG Accountants N.V.  4,6
Ernst & Young Accountants LLP 4,1
Deloitte Accountants B.V. 4,0
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 4,0
BDO Audit & Assurance B.V. 3,5
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 3,0
Baker Tilly Berk N.V. 2,9
Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. 2,8
Accon avm controlepraktijk B.V. 1,7
Gemiddelde  3,4

Elk document bevat een toelichting op de scores per module. Ieder document begint met een korte omschrijving van het onderwerp waarop de module betrekking heeft en vermeldt de verwachting voor 2015. Vervolgens zijn de scores voor de desbetreffende modules weergegeven en toegelicht. Bij verschillende modules zijn zogenoemde ‘good practices’ weergegeven: praktijkvoorbeelden van specifieke OOB-accountantsorganisaties die naar het oordeel van de AFM hun visie, beleid, procedures of beschrijvingen zodanig hebben vormgegeven dat die geheel in lijn zijn met de verwachtingen voor 2015. Deze voorbeelden geven weer op welke wijze accountantsorganisaties invulling kunnen geven aan de desbetreffende onderwerpen. Alternatieve invullingen, passend bij de specifieke kenmerken van de desbetreffende accountantsorganisatie, zijn uiteraard ook mogelijk. De bijlage bij dit rapport bevat de scoretabellen en de doelstelling voor de module die de AFM heeft gehanteerd bij het toekennen van de scores.

Maatregelen rapport 'In het publiek belang'

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de beoordeling van de AFM van de implementatie van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’. De AFM heeft in haar onderzoek de 25 maatregelen betrokken waarvoor het initiatief voor de invoering mede ligt bij de OOB-accountantsorganisaties. Paragraaf 4.1 bevat de resultaten met betrekking tot de implementatie van de maatregelen voor zover de NBA daarvoor een verwachting per 1 mei 2015 heeft geformuleerd. Paragraaf 4.2 bevat de resultaten met betrekking tot de verdere voortgang van de implementatie van de volledige maatregelen.

De maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’ zijn veelal zeer praktisch en gedetailleerd opgesteld (rule based). Om te kunnen vaststellen dat de OOB-accountantsorganisatie voldoet aan alle (sub)aspecten van deze maatregelen, heeft de AFM voor ieder van die (sub)aspecten informatie opgevraagd. De AFM heeft de informatie die zij van de OOB-accountantsorganisatie heeft ontvangen inhoudelijk beoordeeld en vastgesteld of de organisatie voldoet aan de geformuleerde verwachtingen van de NBA op 1 mei 2015 en daarnaast of de organisatie wellicht al verdere voortgang heeft geboekt met de implementatie van deze maatregelen. Het is mogelijk dat de conclusies van de AFM op onderdelen afwijken van het self assessment dat de organisatie heeft uitgevoerd voor het invullen van de NBA Monitor.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Accountantsorganisaties