Terug

Bilateraal

Los van de samenwerking in multilaterale verbanden zoals ESMA en IOSCO werkt de AFM op verschillende niveaus en gebieden ook bilateraal nauw samen met een aantal belangrijke toezichthouders uit andere landen zoals FCA (VK), Bafin (Duitsland), AMF (Frankrijk) en de toezichthouders uit de VS.

Memorandum of Understanding (MoU)

De afgelopen jaren heeft de AFM schriftelijke afspraken gemaakt met verschillende toezichthouders in het buitenland in het kader van samenwerking en informatiedeling, deze zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). Een voorbeeld van zo’n MoU is dat we met Frankrijk, België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk samenwerken om toezicht te houden op NYSE. Hieronder staat een overzicht van door AFM getekende MoUs.

AFM en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)

Bilateraal MoU tussen de AFM en de CBCS met betrekking tot het toezicht in Bonaire, Sint Eustatius, Saba (BES), Curaçao en Sint Maarten.

AFM en Canadian Public Accountability Board (CPAB)

Memorandum of Understanding tussen de AFM en de Canadian Public Accountability Board (CPAB) over het toezicht op accountantsorganisaties.

AFM en Australische toezichthouder

Het doel van het MoU tussen de Australische toezichthouder en de AFM is om de bescherming van beleggers en de integriteit van de financiële markten te bevorderen door een kader op te stellen voor onderlinge samenwerking tussen de toezichthouders. Dit heeft onder andere betrekking op het structureren van onderlinge communicatie, het vergroten van wederzijds begrip en de uitwisseling van technische en toezichtsinformatie.

AFM en de Centrale Bank van Aruba (CBA)

Bilateraal Memorandum of Understanding (MoU) tussen de CBA en de AFM met betrekking tot het toezicht in Aruba, Nederland en de BES.

AFM en Europese Centrale Bank (ECB)

In juni 2017 is het Memorandum of Understanding (MoU) tussen de AFM en de Europese Centrale Bank (ECB) van kracht geworden. Dit MoU is gesloten op grond van artikel 3 lid 1 van de Single Supervisory Mechanism richtlijn (Council Regulation (EU) No 1024/2013). De reikwijdte van het MoU betreft de samenwerking bij het toezicht op kredietinstellingen onder toezicht van ECB met MiFID-activiteiten.

AFM en de Bank van de Nederlandse Antillen

De Autoriteit Financiële Markten heeft met inachtneming van artikel 27 Wet toezicht beleggingsinstellingen werkafspraken gemaakt met de Bank van de Nederlandse Antillen. De werkafspraken zijn op 18 mei 2004 ingegaan.

AFM en Dubai Financial Services Authority (DFSA)

De Dubai Financial Services Authority (DFSA) en de Autoriteit Financiële Markten hebben op 7 maart 2007 een Memorandum of Understanding ondertekend.

Toezichthouders, centrale banken en ministeries EU

Het Memorandum of Understanding betreft de samenwerking tussen toezichthouders, centrale banken en ministeries binnen de Europese Unie in het geval van een (dreigende) financiële crisis. Namens Nederland hebben het Ministerie van Financiën, de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten het MoU ondertekend.

Euronext groep

Dit Memorandum van Overeenstemming wordt gesloten door de autoriteiten die zijn belast met de regulering van en het toezicht en de oversight op de Markten, om zo te komen tot een gecoördineerde benadering van de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 

AFM en Zwitserse toezichthouder op accountantsorganisaties (FAOA)

De AFM heeft op 22 november 2012 een overeenkomst gesloten met de toezichthouder op accountantsorganisaties in Zwitserland, de Federal Audit Oversight Authority (FAOA). Door deze overeenkomst kan relevante toezichtinformatie worden uitgewisseld tussen de AFM en de FAOA.

Voor de AFM biedt de overeenkomst de mogelijkheid het toezicht op accountants en accountantsorganisaties die de verslaggeving controleren van in Nederland aan de beurs genoteerde vennootschappen, uit te breiden met de accountant(s) die in Zwitserland actief zijn. Daarbij zal de AFM daar waar mogelijk steunen op het toezicht dat de FAOA uitvoert op Zwitserse accountantskantoren.

Er is op dit moment één Zwitsers accountantskantoor dat bij de AFM een registratie heeft als auditorganisatie van een derde land. Dit accountantskantoor controleert de verslaggeving van een in Nederland aan de beurs genoteerde vennootschap die is gevestigd in Zwitserland.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan de FAOA is mogelijk, omdat Zwitserland wordt geacht een passend beschermingsniveau te waarborgen voor de doorgifte van persoonsgegevens van de AFM naar de FAOA. De AFM mag dus vertrouwelijke informatie aan de Zwitserse toezichthouder verstrekken.

AFM en Amerikaanse toezichthouder op de effectenmarkten FINRA

In oktober hebben de Amerikaanse toezichthouder op de effectenmarkten FINRA en AFM een overeenkomst (Memorandum of Understanding of MoU) ondertekend om informatie te delen met als doel de onderlinge samenwerking te versterken en verbeteren bij het bestrijden van mogelijk marktmisbruik. Door de overeenkomst kunnen FINRA en AFM beter toezicht houden op gereguleerde markten en financiële ondernemingen.

Voorzitter Ronald Gerritse van de AFM: "Het ondertekenen van dit Memorandom of Understanding is een belangrijke stap om onze toezichtsamenwerking te versterken - en een belangrijke stap voor effectief internationaal toezicht."

AFM en de Hongaarse FSA

Memorandum of Understanding van de AFM en de Hongaarse FSA over informatie-uitwisseling en toezicht op de effectenhandel. Het doel van dit MoU is om een algemeen kader op te stellen voor de samenwerking en wederzijdse consultatie tussen de AFM en de Hongaarse financiële toezichthouder FSA, met het oog op het verwezelijken van de wederzijdse toezichtsdoelstellingen.

AFM en de Israëlische toezichthouder

Het doel van het MoU tussen de Israëlische toezichthouder en de AFM is om de bescherming van beleggers en de integriteit van de financiële markten te bevorderen door een kader op te stellen voor onderlinge samenwerking tussen de toezichthouders. Dit heeft onder andere betrekking op het structureren van onderlinge communicatie, het vergroten van wederzijds begrip en de uitwisseling van technische en toezichtsinformatie.

AFM en Japan (JFSA/CPAAOB)

Door deze afspraken kan relevante toezichtinformatie worden uitgewisseld tussen de AFM en de JFSA/CPAAOB. De wederzijdse afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten Exchange of Letters.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan de JFSA/CPAAOB is mogelijk, omdat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de AFM een vergunning heeft verleend voor het kunnen verstrekken van persoonsgegevens aan de JFSA/CPAAOB.

AFM en Commission de contrôle des activites financières (Monaco)

Memorandum of Understanding tussen de AFM en de Commission de contrôle des activites financières met betrekking tot samenwerking en informatie uitwisseling.

AFM en de Ontario Securities Commission (OSC)

De AFM en de Ontario Securities Commission (OSC) hebben een MoU gesloten. Het MoU heeft betrekking op de samenwerking tussen de AFM en de OSC over het toezicht op handelsplatformen die in Nederland en in Ontario onder toezicht staan. In het MoU staan afspraken over uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de AFM en de OSC. Het MoU betreft een aanvulling op het IOSCO MoU waarbij de AFM en de OSC ook partij zijn.

AFM en Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

De AFM heeft een overeenkomst gesloten met de toezichthouder op accountantsorganisaties in de Verenigde Staten, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). De overeenkomst maakt het mogelijk dat de AFM en de PCAOB verregaand samen kunnen werken bij het toezicht op accountants en accountantsorganisaties.

Door de overeenkomst kan relevante toezichtinformatie worden uitgewisseld tussen de PCAOB en de AFM. Ook kunnen de toezichthouders voortaan gezamenlijke inspecties uitvoeren bij accountantsorganisaties. Zo kan de PCAOB met behulp van gezamenlijke inspecties bij het toezicht op de Big 4-kantoren ook de activiteiten in Nederland betrekken.

Voor de AFM biedt de overeenkomst de mogelijkheid het toezicht op accountants en accountantsorganisaties die de verslaggeving controleren van in Nederland aan de beurs genoteerde vennootschappen, uit te breiden met de accountant(s) die in de Verenigde Staten actief zijn.

De AFM heeft van de minister voor Rechtsbescherming een vergunning verkregen voor het verstrekken van persoonsgegevens aan de PCAOB. Dit was noodzakelijk om vertrouwelijke informatie aan de Amerikaanse toezichthouder te kunnen verstrekken.

 

AFM en de Poolse SEC

Het doel van dit MoU is om een systeem op te zetten en te implementeren voor wederzijdse ondersteuning en uitwisseling van informatie tussen de AFM en de Poolse financiële toezichthouder SEC.

AFM en de Hongkongse toezichthouder

Memorandum of Understanding tussen de AFM en de Hongkongse Securities and Futures Commission (SFC). Hiermee wordt het voor Nederlandse beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s) met zetel in Nederland mogelijk deelnemingsrechten aan te bieden in Hongkong SAR. Voor Hongkongse beheerders van Hongkongse beleggingsinstellingen wordt het mogelijk om deelnemingsrechten aan te bieden aan Nederlandse particuliere beleggers. Verder wordt het mogelijk voor Nederlandse beheerders van ICBE’s om in Hongkong deelnemingsrechten in ICBE’s met een zetel in een andere EU-lidstaat aan te bieden, mits deze ICBE’s ook door de SFC erkend zijn.

AFM en de Chinese SRC

De doelstelling van deze MoU is beleggers en de integriteit van de financiële markten beter te beschermen door een kader op te stellen voor onderlinge samenwerking tussen de toezichthouders. Dit heeft onder andere betrekking op het structureren van onderlinge communicatie, het vergroten van wederzijds begrip en de uitwisseling van technische en toezichtsinformatie.

AFM en de Tsjechische effectentoezichthouder

Het doel van dit MoU is het beschermen van beleggers en het bevorderen van de integriteit van de financiële markten door een kader op te stellen voor onderlinge samenwerking tussen de AFM en de Tsjechische effectentoezichthouder. Dit heeft onder andere betrekking op het structureren van onderlinge communicatie, het vergroten van wederzijds begrip en kennis van juridische bepalingen en regelgeving, het uitwisselen van technische en toezichtsinformatie, en het ondersteunen bij opsporingsactiviteiten.

AFM en de Turkse toezichthouder

Het doel van het MoU tussen de Turkse toezichthouder en de AFM is om de bescherming van beleggers en de integriteit van de financiële markten te bevorderen door een kader op te stellen voor onderlinge samenwerking tussen de toezichthouders. Dit heeft onder andere betrekking op het structureren van onderlinge communicatie, het vergroten van wederzijds begrip en de uitwisseling van technische en toezichtsinformatie.

Internationale samenwerking AFM, DNB & FCA bij het toezicht op centrale tegenpartijen

De AFM heeft afspraken gemaakt over de internationale samenwerking bij het toezicht op centrale tegenpartijen met de Nederlandsche Bank (DNB) en de Britse Financial Conduct Authority (FCA). Zij hebben daarvoor een Memorandum of Understanding ondertekend. Het memorandum is op 24 april 2009 in werking getreden.

Informatie delen

Delen via: deel