Terug

Prioriteit 1: Het verkleinen van ongewenste risico’s voor de samenleving

Domein Efficiënte Kapitaalmarkten (EKM)

Doelstelling van dit domein: De AFM bevordert dat vraag en aanbod van kapitaal en risico eerlijk en efficiënt bij elkaar komen.

Kapitaalmarkten spelen een belangrijke rol in het creëren van economische groei door vraag en aanbod van risico en kapitaal samen te brengen. Het toezicht ziet er op toe dat dit zo effectief mogelijk gebeurt. De AFM zet zich daarbij in voor het verbeteren van de randvoorwaarden van kapitaalmarktfinanciering.

Domein Lenen, Sparen en Retailbeleggen & Domein Verzekeren en Pensioenen

De AFM is verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op financiële ondernemingen. Het is aan financiële ondernemingen om het belang van de klant centraal te stellen. Voorheen was het toezicht op dienstverlening aan retailklanten belegd in één domein. We hebben dit jaar besloten het domein in tweeën te splitsen om de span of control beheersbaar te houden en meer focus aan te brengen. De domeinen hebben beide de volgende doelstelling:

De AFM maakt zich er sterk voor dat het klantbelang centraal staat bij financiële ondernemingen.

De domeinen zijn onder andere verantwoordelijk voor het doorlopend informatietoezicht en het toezicht op producten en het productontwikkelingsproces. Het programma Structuur intervenieert op de onderliggende oorzaken van marktfalen op de retailmarkt. Daarnaast monitoren de domeinen de retailmarkt systematisch door middel van een systematische monitorfunctie, het Klantbelang Dashboard en een doorlopende serie verkenningen.

Domein Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving (KAV)

Dit domein heeft de volgende doelstelling: De AFM maakt zich sterk voor een goede kwaliteit van de accountantscontrole en verslaggeving.

De AFM ziet erop toe dat de accountantscontrole en verslaggeving aan de regelgeving en maatschappelijke verwachtingen voldoen. De verantwoording van beursgenoteerde ondernemingen moet van goede kwaliteit zijn. Waar maatschappelijke verwachtingen wijzigen, bijvoorbeeld met meer nadruk op de (financiële) implicaties van ecologische, sociale en governance (ESG) factoren op de bedrijfsvoering, moet de verantwoording van beursgenoteerde ondernemingen en financiële instellingen daarmee gelijke tred houden en voldoende inzichtelijk zijn voor een steeds bredere en kritischere groep belanghebbenden.

Met het toezicht dragen we bij aan een omgeving waarin de belegger kan vertrouwen op de kwaliteit van informatie en op basis daarvan geïnformeerde keuzes kan maken. Domein KAV is verantwoordelijk voor het toezicht op financiële verslaggeving, toezicht op accountantsorganisaties en beleidsadvies op deze terreinen. Het domein is tevens betrokken bij internationale gremia zoals IFIAR en IOSCO. De AFM zal ook verantwoordelijk worden voor de geschiktheidstoetsingen van bestuurders en commissarissen van accountantsorganisaties.

Domein Marktintegriteit en Handhaving (MIH)

Dit domein heeft de volgende doelstelling: De AFM verkleint de impact van zware schendingen en overtredingen van marktpartijen op de financiële markten tot een beheersbaar en acceptabel niveau.

De AFM is verantwoordelijk voor de bestrijding van zware schendingen en overtredingen op de financiële markten. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van financiële diensten zonder vergunning. Omdat dit gedrag vele verschijningsvormen kent en constant verandert, is het van belang dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen om dit gedrag tijdig te signaleren en te bestrijden.

Domein MIH is onder andere verantwoordelijk voor onderzoeken naar: misdragingen door illegale en vrijgestelde partijen, (mede)beleidsbepalers van vergunninghouders en vergunninghouders die overtredingen begaan. Verder verzorgt MIH de monitoring en aanpak van recidivisten en veelplegers, en doet zij onderzoeken naar vergunninghouders die witwassen van geld of het financieren van terrorisme mogelijk maken. Het toezicht van dit domein is tevens gericht op het vergroten van het bewustzijn van de relevante financiële instellingen van de risico’s en de meldingsplichten. Ook onderhoudt domein MIH namens de AFM het contact met de andere Wwft-toezichthouders, het OM, FIU-Nederland en Minfin op dit onderwerp.

Domein Asset Management

De rol van assetmanagement wordt steeds omvangrijker, internationaler en complexer. Tegelijkertijd wordt assetmanagement steeds belangrijker als financieringsbron voor bedrijven en van vermogensopbouw voor Nederlandse huishoudens. Om het toezicht hierop zo effectief mogelijk uit te voeren is gekozen voor de oprichting van een domein Asset Management. Hierin kan alle kennis en expertise die er binnen de AFM is op het gebied van assetmanagement worden samengevoegd om zodoende een adequaat antwoord te bieden op de ontwikkelingen die er zijn op dit gebied.

Het domein zal zich richten op de beheerzijde van assetmanagement voor institutionele en retailbeleggers en de distributiezijde voor institutionele beleggers. Dit betreft collectief en individueel assetmanagement en de MiFID-diensten ‘individueel vermogensadvies’ en ‘execution only’. Het domein is onder andere verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht op doorlopende verplichtingen van assetmanagers, accountmanagement van domeinspecifieke assetmanagers en bewaarders. Daarbij aan de scope van het domein gerelateerde personentoetsingen, risicoanalyse van relevante signalen en data-reporting.

Programma Innovatie en Fintech

Onder invloed van technologie zijn de financiële markten al enige tijd sterk in verandering en het laatste jaar in een stroomversnelling gekomen. De steeds grotere beschikbaarheid van data in combinatie met technieken om die data om te zetten naar bruikbare informatie, betekent dat ook steeds meer complexe functies worden geautomatiseerd. Dit geldt onder andere voor beleggingsanalyses en het geven van beleggingsadvies, het inschatten van krediet- en schaderisico’s en voor de verkoop en distributie van financiële producten.

Geavanceerdere identificatie-, authenticatie- en encryptietechnieken maken het bovendien mogelijk om schakels in de keten over te slaan. Schakels die vooralsnog essentieel zijn om het vertrouwen, dat nodig is voor een gezonde markt, te waarborgen. Deze verandering in de marktstructuur wordt door zowel de aanbodkant (fintechs), als de vraagkant (consumenten en beleggers) gedreven. Ook zal technologie de internationalisering van retailmarkten verder aanjagen.

Het programma Innovatie & Fintech heeft als doel om te zorgen dat de AFM technologische innovatie in de financiële sector accommodeert, voor zover deze bijdraagt aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland. Tevens zorgt het programma dat de risico’s, die gerelateerd zijn aan deze innovaties, worden geadresseerd.

Informatie delen

Delen via: deel