Terug

Bestuursleden AFM

Hier vindt u een overzicht van het bestuur van de AFM. Het bestaat momenteel uit vier statutaire leden en een Chief Operations Officer (COO).

  • Laura van Geest (voorzitter) 
  • Hanzo van Beusekom
  • Gerben Everts
  • Jos Heuvelman
  • Ellen van Schoten (COO)

Laura van Geest (1962)

laura-van-geest-90x120Laura van Geest is per 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen het bestuur is zij verantwoordelijk voor de afdelingen Communicatie, Interne Auditdienst, Strategie, Beleid en Internationale Zaken en het Expertisecentrum. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de operations van de AFM.

Van Geest bekleedde diverse functies bij het ministerie van Financiën. Na haar start op het terrein van buitenlandse financiële betrekkingen, richtte ze zich – na een verblijf bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als adviseur bij het Nederlandse Kiesgroepkantoor – op binnenlandse vraagstukken. Dat deed ze uiteindelijk als Thesaurier-Generaal en Directeur-Generaal voor de Rijksbegroting. Tot begin 2020 was ze directeur van het Centraal Planbureau (CPB).

In haar loopbaan is Van Geest in aanraking gekomen met uiteenlopende dossiers en partijen. Dat was van wisselkoerscrises tot pensioenhervormingen en sociale akkoorden en van de zorgverzekeringswet tot de verkoop van Connexxion. Maar ook het aandragen van bezuinigingsopties, het doorrekenen van verkiezingsprogramma's en het opleveren van jaarlijkse Financiële Risico Rapportages.

Van Geest studeerde algemene economie en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Laura van Geest is getrouwd.

 

Hanzo van Beusekom (1972)

portret Hanzo van Beusekom

Hanzo van Beusekom is sinds 1 juni 2018 bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op kapitaalmarkten, accountancy, juridische zaken en het programma datagedreven toezicht.

Van Beusekom was van 2011 tot 30 mei 2018 partner bij een strategisch adviesbureau dat zich specialiseert in het versterken van toezicht. Hij ondersteunde meer dan twintig toezichthoudende organisaties in binnen- en buitenland.

Met zijn benoeming in het bestuur keerde Van Beusekom terug bij de AFM, waar hij van 2003 tot 2010 al werkzaam was. Hij bekleedde er leidinggevende posities op het gebied van toezicht op grote financiële ondernemingen en strategische analyse. Eerder was hij strategieconsultant bij The Boston Consulting Group. Bij de AFM is hij gestart met de focus op domeinoverstijgend toezicht en vernieuwing om haar toezicht meer data- en technologiegedreven te maken. Van 1 september 2019 tot 1 februari 2020 is hij waarnemend voorzitter geweest.

Van Beusekom is gericht op het bijdragen aan organisaties die publieke waarde creëren. Zijn focus ligt daarbij op verandering die de effectiviteit van deze organisaties vergroot. Met zijn ervaring in verschillende rollen acteert hij als een aanjager van vernieuwing in het toezicht. Van Beusekom studeerde economie in Amsterdam. Hij behaalde een MBA aan INSEAD in Fontainebleau.

Hanzo van Beusekom is getrouwd en heeft twee kinderen.

Gerben Everts (1971)

Gerben-Everts-90x120

Gerben Everts maakt sinds september 2011 deel uit van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij heeft aangegeven na 2 volledige bestuurstermijnen medio mei 2020 zijn bestuurstaken neer te leggen en vanaf februari 2020 in te zetten op een geleidelijke overdracht van portefeuilleverantwoordelijkheden. Hij is tot op heden verantwoordelijk geweest voor het toezicht op kapitaalmarkten, financiële infrastructuur, asset management, accountantsorganisaties, corporate governance en financiële verslaggeving.

Als verantwoordelijke voor het Nederlandse kapitaalmarkttoezicht was hij lid van ESMA’s Board of Supervisors. Hij is verantwoordelijk geweest voor het aantrekken en incorporeren in het toezicht van nieuwe toetreders als gevolg van brexit. Daarnaast was Everts van 2016 tot 2019 voorzitter van de Monitoring Group. In die rol zag hij toe op de totstandkoming van wereldwijd toegepaste audit- en ethische standaarden. Fundamentele versterking van het publiek belang in de governance is daarbij het centrale thema. Vanaf april 2019 leidt Everts de internationale taskforce die zich bezighoudt met een grondige analyse naar de verschillende (inter-)nationale onderzoeken naar kwetsbaarheden en alternatieve structuren in de accountancysector. Hij continueert deze verantwoordelijkheid als lid van de IFIAR Board tot medio november 2020.

Everts heeft in zijn carrière altijd op het snijvlak van het bedrijfsleven - specifiek de financiële sector - en het bredere publiek belang gewerkt. Het optimaal functioneren van kapitaalmarkten is in zijn ogen cruciaal voor economische groei en het economisch welzijn in Nederland. Voordat hij AFM-bestuurder werd, werkte hij bij APG als manager Corporate Finance, Control en Riskmanagement. Hij maakte zich in eerdere functies met name sterk voor duurzaamheid en compliance binnen asset management. Hij bekleedde daarnaast diverse nationale en internationale nevenfuncties op het terrein van financiële verslaggeving, accountancy en corporate governance namens representatieve organisaties van institutionele beleggers.

Van 2002 tot 2006 werkte hij in Brussel bij de Europese Commissie, DG Interne Markt. Hij was daar onder meer direct betrokken bij de coördinatie van het Actieplan Financiële Diensten van toenmalig Eurocommissaris Frits Bolkestein. Van 1998 tot 2002 werkte Everts bij het Ministerie van Financiën en was onder meer betrokken bij de introductie van onafhankelijk publiek toezicht op financiële verslaggeving, marktmisbruikwetgeving en de EU-onderhandelingen over onder meer overnamebiedingen en IFRS. Hij is zijn professionele carrière begonnen als accountant bij Price Waterhouse (rechtsvoorganger van PwC).

Everts studeerde van 1989 tot 1996 zowel rechten (fiscaal recht en specialisatie effectenrecht) als bedrijfseconomie/accountancy in Groningen en rondde in 1998 zijn opleiding tot registeraccountant af.

Jos Heuvelman (1962)

Portret van Jos HeuvelmanJos Heuvelman trad op 1 september 2018 toe tot het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de retailmarkt. Deze omvat lenen, sparen, beleggen, verzekeren en pensioenen.

Heuvelman was daarvoor ruim dertig jaar werkzaam bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij bekleedde er verschillende managementfuncties, op zowel nationaal als internationaal niveau. Zo was hij centrale bankier en toezichthouder op de financiële sector. Voor zijn benoeming bij de AFM was Heuvelman directeur van de divisie bij DNB die dagelijks toezicht houdt op de zes grote Nederlandse banken.

Gedurende zijn loopbaan bij DNB hield Heuvelman zich al veelvuldig bezig met verschillende sectoren op de financiële markten: banken, verzekeraars, pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders. Hij speelde er bovendien een leidende rol in grote verandertrajecten, waaronder de komst van de Europese bankenunie. Ook leidde hij diverse internationale werkgroepen.

Met drie decennia aan ervaring in centraal bankieren en financieel toezicht heeft Heuvelman de passende opdracht om het toezicht van de AFM in de retailmarkt verder te versterken.

Heuvelman studeerde econometrie in Groningen en economie in Amsterdam. Ook behaalde hij een mastergraad in financieel risicomanagement aan de NYU Stern School of Business.

Jos Heuvelman is getrouwd en heeft drie kinderen.

Ellen van Schoten (1966)

Portret van Ellen van SchotenEllen van Schoten is sinds 1 oktober 2017 COO van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de AFM en de bedrijfsvoeringsafdelingen Personeel & Organisatie en Facilitair Bedrijf, Informatisering, Informatiemanagement en Planning Control & Financiën. De COO is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de AFM. De COO maakt geen onderdeel uit van het statutair bestuur van de AFM.

Van Schoten heeft vanaf 2006 gewerkt voor de Algemene Rekenkamer. Vanaf 2009 was zij daar Secretaris (algemeen directeur) en onder andere belast met de leiding van de ambtelijke organisatie van ongeveer 300 professionals. Bij de Algemene Rekenkamer lag haar focus op het versterken van de rol van de Algemene Rekenkamer waarbij innovatie een belangrijke rol speelde. Voor haar benoeming tot secretaris was zij werkzaam als onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer. Zij gaf daarbij leiding aan het rijksbrede Verantwoordingsonderzoek, resulterend in de goedkeuring van de Rijksrekening.

Daarvoor was zij werkzaam als director forensic auditing (fraude onderzoek) bij PricewaterhouseCoopers resp. als plaatsvervangend directeur bij het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven. Ook vervulde zij functies bij het ministerie van Financiën en bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Van Schoten is in 1999 gepromoveerd bij de Vrije Universiteit Amsterdam op het onderwerp control en audit van financiële derivaten bij niet financiële instellingen. Naast dit doctoraat in de economie heeft zij een postdoctoraal Accountancy.

Informatie delen

Delen via: deel