Terug

Openbaarheid van AFM-informatie

Met regelmaat publiceert de AFM zelf informatie over haar beleid en de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld via deze website, het jaarverslag of een andersoortige publicatie. Wie meer wil weten, kan ons vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Dat is geregeld in de Wet open overheid (Woo) die per 1 mei 2022 geldt. Met de komst van de Woo komt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervallen.

Wet open overheid voor inzage in informatie AFM

De Woo verplicht overheidsorganisaties om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Dat wil zeggen dat een overheidsorganisatie informatie uit eigen beweging publiceert zonder dat de burger daar eerst om moet vragen. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan en voert overheidstaken uit. Daarom is de Woo ook op ons van toepassing.

Naast het zelf (actief) publiceren van informatie, mag iedereen ons dus ook om informatie vragen (passief) en een Woo-verzoek indienen. De Woo zorgt ervoor dat u inzage kunt krijgen in het handelen van de overheid. De burger kan daarmee de overheid zelf controleren.

Vertrouwelijke informatie is niet openbaar

Het uitgangspunt van de Woo is transparantie, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking. Bijvoorbeeld omdat deze vertrouwelijke of concurrentiegevoelige gegevens bevat.

Bij de AFM gaat dat onder meer over informatie die wij uit hoofde van onze toezichttaak hebben verkregen en die wij nodig hebben (gehad) voor ons toezicht.  De wet heeft het ook over bijzondere persoonsgegevens, of als de gevraagde informatie een persoonlijke beleidsopvatting betreft.

Bij ieder verzoek beoordelen wij zorgvuldig welke informatie wij wel of niet openbaar kunnen maken. Als wij het voornemen hebben om informatie te verstrekken die nog niet openbaar is en waarbij ook andere belanghebbenden zijn, zullen wij dat aan hen voorleggen en deze zienswijze betrekken bij ons besluit. 

Algemene uitzondering Wob vervalt, overgangstermijn van 3 jaar

Onder de voorloper van de Woo, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), was de AFM grotendeels uitgezonderd van de Wob. Dat betekende dat verzoeken niet werden gehonoreerd als het ging om informatie die onze taakuitoefening betrof zoals die is vastgelegd in bijvoorbeeld de Wet financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties. Deze algemene uitzondering vervalt per 1 mei 2022. Wel is een overgangstermijn vastgesteld van 3 jaar. Informatie die vóór 1 mei 2022 al bij de AFM aanwezig is, kan dus pas vanaf 1 mei 2025 worden opgevraagd.

Informatie voor iedereen openbaar

Als wij informatie aan de hand van een Woo-besluit openbaar maken, dan moet die voor iedereen beschikbaar zijn. Op dat moment publiceren we het betreffende besluit met bijbehorende documenten op onze website. We informeren uiteraard de verzoeker en belanghebbende(n).

Vragen over de AFM en de Woo

Heeft u als ondernemer vragen over wat de Woo betekent voor u of uw onderneming, of de AFM dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl. Als consument kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten via info@afm.nl. Als u vragen heeft over een Woo-verzoek dat u heeft ingediend dan kunt u mailen met: wooverzoek@afm.nl.

Informatie delen

Delen via: deel